logo

Schlüter®-KERDI / KERDI-KEBA

Použití a funkce

Schlüter-KERDI je izolační pás z měkkého polyetylénu, překrývající drobné trhlinky, oboustranně opatřený speciální střiží sloužící k účinnému zakotvení do lepidla na lepení dlažby nebo obkladů.

Pro usnadnění řezání je Schlüter-KERDI opatřen na jedné straně rastrem pro řezání. Kromě údajů o zbývajícím množstvím je vyznačena minimální šířka spojů přeplátováním 5 cm - pro lepení pásů navzájem.

Schlüter-KERDI byl vyvinut jako kontaktní izolace ve spojení s obkladem a dlažbou a lze jej použít v souladu s normami pro izolace DIN 18531*, DIN 18534 a DIN 18535*, které platí v Německu. Třídy namáhání účinky vodou dle DIN 18534: W0-I až W3-I*. Schlüter-KERDI dále má stavebně technické osvědčení (abP). Třída vlhkostního namáhání dle ZDB: 0 až B0, A, B a C.

Schlüter-KERDI má dle ETAG 022 (kontaktní izolace) evropské technické schválení (ETA = European Technical Assessment) a je označen značkou CE.

* S osvědčením abP a/nebo v souladu s ETA dle ETAG 022. Více informací k použití a zpracování poskytne v případě potřeby naše oddělení aplikační techniky.

Lze nanášet i jiné vhodné stěrkovatelné obkladové materiály nebo omítkové vrstvy. Schlüter-KERDI-DS je izolační pás a parotěsná zábrana v těsném spojení s obkladem a dlažbou, určený pro použití např. v plaveckých halách, zařízeních wellness a v průmyslových provozech se zvýšenou vlhkostí vzduchu. Parotěsné zábrany mohou být vhodné i u podkladů, citlivých na vlhko, jako je např. dřevo, sádrokarton a sádrová omítka. Jako doplňky nabízíme hotové vnitřní kouty a vnější rohy, jakož i manžety pro průniky potrubí.

Kromě KERDI jsou k dispozici i vnitřní kouty a vnější rohy, jakož i manžety pro průniky potrubí Schlüter- KERDI-KM resp. -KERDI-MV. Pro instalace, u kterých se zátky nacházejí v úrovni izolace a u kterých se má později instalovat prodloužení, lze dodat sady Schlüter-KERDI-PAS, které se skládají z manžety KERDI-MV a ze speciálního plastového pouzdra. Pro izolování spojů nebo pro vytváření rohů a soklů jsou nabízeny pásky Schlüter-KERDI-KEBA (páska) o šířkách 8,5/12,5/15/18,5 a 25 cm.

K izolaci dilatačních spár v ploše i koutech slouží Schlüter-KERDIFLEX o šířkách 12,5 cm nebo 25 cm.
 


Schlüter®-KERDI / KERDI-KEBA

Zpracování

 1. Podklad musí být čistý, rovný a nosný. Případné vyrovnání je nutno provést před pokládkou Schlüter-KERDI.
 2. Volba lepidla, kterým se Schlüter-KERDI lepí, se řídí druhem podkladu. Lepidlo musí přilnout k podkladu a musí se mechanicky ukotvit v nosné střiži Schlüter-KERDI. U většiny podkladů lze použít hydraulicky tuhnoucí lepidlo pro tenkovrstvé lepení. V případě potřeby je nutno zkontrolovat snášenlivost jednotlivých materiálů. Při použití obkladových materiálů s délkou strany ≥ 30 cm doporučujeme pro rychlé vytvrzení a vyschnutí lepidla, lepidlo na obklady a dlažbu s krystalickou vazbou vody. Poznámka: U oblastí, které vyžadují „Ověření stavebně technické přípustnosti“ platné v Německu, je nutné používat pouze systémově odzkoušená lepidla pro tenkovrstvé lepení. Jejich seznam si lze vyžádat na adrese uvedené na tomto technickém listu.
 3. Malta pro tenkovrstvé lepení se na podklad nanáší ozubenou stěrkou (doporučené rozměry 3 x 3 mm nebo 4 x 4 mm).
 4. Na míru předem nastříhané pásy Schlüter-KERDI se celoplošně uloží nosnou střiží do nanesené vrstvy lepidla. K zatlačení se doporučuje hladká strana ozubené stěrky nebo hladítka, kterou se pás KERDI napříč přitlačuje k podkladu. Je nutno zabránit vzniku vzduchových bublinek a dodržet otevřenou dobu pro zpracování lepidla.
 5. Pásy KERDI je nutno navzájem přilepit přeplátováním min. 5 cm nebo spojit na sraz a přelepit zplna páskou Schlüter-KERDI-KEBA s použitím těsnícího lepidla Schlüter-KERDI-COLL-L.
 6. Pro vnitřní kouty a vnější rohy je nutno používat předpřipravené Kerdi rohy a kouty. Pro napojení koutů a rohů je nutno pásky Schlüter-KERDI-KEBA přilepit odpovídajícím způsobem. Lze vytvářet i funkční napojení na vestavěné díly. V závislosti na konkrétní situaci lze pro vytvoření těsného napojení na vestavěné díly přilepit Schlüter-KERDI, -KERDI- -KEBA nebo -KERDI-FLEX pomocí Schlüter-KERDI-FIX (viz technický list výrobku 8.3 Schlüter-KERDI-FIX).
  6a. Průniky potrubí se přelepí manžetou KERDI-KM nebo KERDI-MV (manžety pro potrubí). Alternativně je k dispozici sada KERDI- -PAS, která se skládá z plastového pouzdra a z manžety KERDI-MV. Manžeta s plastovým pouzdrem se položí okolo zátky tak, aby bylo po demontáži plastového pouzdra možné bezpečně utěsnit později instalované prodloužení.
 7. K napojení podlahových vpustí pro tenkovrstvé lepení se použije přířez ze Schlüter-KERDI o rozměru 50 x 50 cm, který se zplna zatlačí do lepidla naneseného na přírubu vpusti. Navazující sousední pás Schlüter-KERDI se zplna přilepí k přířezu s cca 10 cm odstupem od vpusti, a to bez vzduchových bublin.


  Upozornění k odvodnění podlahových ploch :
  Schlüter-KERDI-DRAIN a Schlüter-KERDILINE tvoří speciální odvodňovací systém vhodný pro připojení na kontaktní izolace. Schlüter-KERDI lze rychle a spolehlivě připojit použitím Schlüter-KERDI manžet.
   
 8. Nad stávajícími dilatačními spárami nebo objektovými dilatacemi je nutno Schlüter-KERDI rozdělit a vzniklou spáru přelepit páskou Schlüter-KERDI-FLEX. Schlüter-KERDI-FLEX se používá i u koutových dilatací. Alternativně lze zde použít pásku Schlüter-KERDI-KEBA, když se na ni vytvoří odpovídající smyčka.
 9. Jakmile je kompletní kontaktní izolace se všemi přesahy, rohy, kouty a spoji těsně slepená, lze začít s pokládkou obkladu nebo dlažby. Technologická přestávka není nutná.
 10. Obkládačky nebo dlaždice se pokládají zplna a bez dutin do tenké vrstvy hydraulicky tuhnoucího lepidla, které se nanáší přímo na Schlüter-KERDI. Pro chemicky namáhané obklady a dlažby je nutno používat vhodná epoxidová lepidla a spárovací hmoty. V oblastech, které mají být provedeny dle shody CE nebo dle abP (Stavebně technické osvědčení) je nutno používat pouze systémově odzkoušená lepidla pro tenkovrstvé lepení. Informace o tenkovrstvých lepidlech a příslušná osvědčení si můžete vyžádat na adrese uvedené v tomto technickém listu.

Schlüter®-KERDI / KERDI-KEBA

Materiál

Schlüter-KERDI 200 je polyetylenový pás vhodný jako kontaktní izolace s hodnotou parozábrany sd = 5,15 m.

Schlüter-KERDI-DS je speciální polyetylénový pás vhodný jako kontaktní izolace a parotěsná zábrana s hodnotou parotěsnosti sd vyšší než 100 m, která z hlediska stavební fyziky platí pro parotěsnou zábranu. Izolační pás má tloušťku 0,5 mm a obsahuje aditiva zabraňující pronikání vodní páry.

Materiál je fyziologicky nezávadný. Při likvidaci zbytků obou typů materiálu nevzniká nebezpečný odpad. Polyetylén není dlouhodobě odolný proti UV záření, a proto je třeba se vyvarovat delšímu skladování na přímém slunci.

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:
Schlüter-KERDI je vodotěsná a odolná proti obvyklému chemickému namáhání, které běžně vzniká ve spojitosti s keramickým obkladem a dlažbou. Schlüter-KERDI je odolná proti stárnutí, nehnije a je velmi pružná.

Kromě toho je odolná proti vodným roztokům solí, kyselin a zásad, mnohým organickým ředidlům, alkoholům a olejům. Odolnost proti namáhání ve zvláštních případech lze zjistit po udání očekávané koncentrace, teploty a doby působení.

U podkladů, na které má být Schlüter- KERDI přilepena, musí být překontrolována rovinnost, stabilita a vlhkost. Překážky znemožňující kvalitní spojení s podkladem musí být odstraněny.

Schlüter-KERDI se používá pro podklady obkladů a dlažeb, které musí být chráněny před vlhkostí a jinými škodlivými látkami např. v mokrých provozech jako jsou koupelny, hromadná sprchovací zařízení, přilehlé prostory bazénů, ale také v průmyslových provozech např. v potravinářství, pivovarech nebo mlékárnách. U takových objektů je proto vždy nutná zvláštní konzultace.
 


Schlüter®-KERDI

Poznámka

Protože Schlüter-KERDI jako kontaktní izolace neplní separační funkci mezi potěrem a dlažbou, která je potřebná pro teplotně namáhané venkovní prostory, doporučujeme pro tuto oblast Schlüter-KERDI v kombinaci se Schlüter-DITRA-DRAIN (viz technický list výrobku 6.2) nebo Schlüter-DITRA (viz technický list výrobku 6.1) s kombinovanou funkcí kontaktní izolace a separace.


Schlüter®-KERDI / KERDI-KEBA


KERDI-200


Schlüter-KERDI-DS

Upozornění: Změna množství na paletě!


<a name='keba'></a>Schlüter®-KERDI-KEBA

Schlüter-KERDI-KEBA jsou izolační pásky z polyetylénu, oboustranně opatřené rounem.  Jsou vhodné pro utěsnění spojů na sraz a přechodů podlaha/stěna.

<a name='keba'></a>Schlüter®-KERDI-KEBA


Schlüter-KERDI-KEBA/5M


<a name='flex'></a>Schlüter®-KERDI-FLEX

Schlüter-KERDI-FLEX je pružná izolační páska pro izolaci přes dilatační spáry.

<a name='flex'></a>Schlüter®-KERDI-FLEX


Schlüter-KERDI-FLEX


Schlüter®-KERDI-KERECK-F

Schlüter-KERDI-KERECK-F jsou svařené tvarovky pro vytvoření vnitřních koutů a vnějších rohů.

Schlüter®-KERDI-KERECK-F

Nová jednotka balení!


Schlüter®-KERDI-KERECK-F (I)

Nová jednotka balení!


KERDI_KERECKI_135


Schlüter-KERDI-KM

Schlüter- KERDI-KM jsou prefabrikované manžety pro prostupy potrubí.

Schlüter-KERDI-KM


Schlüter®-KERDI-MV

Schlüter-KERDI-MV jsou prefabrikované manžety pro utěsnění prostupů potrubí dle normy DIN 18534. Díky vnitřní zóně neobsahující textilii lze manžety použít pro různé průměry trubek (viz tabulka).

Schlüter®-KERDI-MV

* rozteč 150 mm


Schlüter®-KERDI-PAS

Schlüter-KERDI-PAS sady se skládají z prefabrikovaných manžet a ze speciálního plastového pouzdra. Manžeta s plastovým pouzdrem se osadí k zátce tak, aby bylo možné bezpečně utěsnit později instalované prodloužení dle požadavků normy DIN 18534.

Schlüter®-KERDI-PAS

* rozteč 150 mm


<a name='kereck'></a>Schlüter-KERDI-KERECK

Schlüter-KERDI-KERECK jsou přířezy pro vytvoření vnitřních koutů a vnějších rohů, umožňující i nepravoúhlé provedení.

<a name='kereck'></a>Schlüter-KERDI-KERECK


Schlüter-KERDI-KERECK/I


<a name='kers'></a>Schlüter®-KERDI-KERS

Schlüter-KERDI-KERS jsou svařené tvarovky pro bezpečné utěsnění koutových částí sprch v úrovni podlahy.

<a name='kers'></a>Schlüter®-KERDI-KERS

Poznámka:
Výrobky Schlüter-KERDI-KERS 20 jsou vhodné pro sprchy s délkou strany 80-110 cm. 
Výrobky Schlüter-KERDI-KERS 28 jsou vhodné pro sprchy s délkou strany 110-150 cm.


Schlüter®-KERDI-KERS Tables 37089


Schlüter®-KERDI / KERDI-KEBA


Schlüter®-KERDI / KERDI-KEBA

Časté dotazy

Separace

Lze použít Schlüter-KERDI jako separaci?

Zobrazit odpověď

Ne, Schlüter-KERDI slouží jako izolační vrstva a neseparuje dostatečně dlažbu od podkladu. Pro tento účel je k dispozici izolační a separační rohož Schlüter-DITRA.

Schlüter®-KERDI / KERDI-KEBA

Vide(a)

Zde naleznete všechna videa, která jsou k dispozici, k výrobku a jeho oblastem použití.

 


Schlüter-KERDI-PAS: spolehlivé utěsnění prostupů potrubí
Konstrukční skladba balkonu: Pokládka dlažby s drenáží, izolací a separací
Obkládání sprchy s liniovým odvodněním: Část 1 - izolace stěn
Konstrukční skladba balkonu: Volná pokládka přírodního kamene na tenkovrstvé maltové podložky
Obkládání sprchy s bodovým odvodněním: Část 1 - izolace stěn
Schlüter-KERDI-BOARD: Obložení van
Obkládání sprchy s liniovým odvodněním: Instalace v ploše
Obkládání sprchy s liniovým odvodněním: Instalace u stěny
Obkládání sprchy s bodovým odvodněním: Část 2
Konstrukční skladba balkonu: Volná pokládka přírodního kamene na maltové podložky s drenáží
Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka