logo

Schlüter®-DITRA 25

Použití a funkce

Schlüter-DITRA 25 je polyetylénový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky. Tkanina, nakašírovaná na rubové straně, slouží pro přilepení rohože k podkladu lepidlem na obklady a dlažbu.

Schlüter-DITRA 25 slouží v těsném spojení s dlažbou a obklady jako izolace, vrstva pro vyrovnávání tlaku vodní páry z podkladu a separační vrstva pro kritické podklady. Podklad musí být rovný a nosný.

Pro přilepení Schlüter-DITRA 25 se nanáší ozubenou stěrkou (doporučujeme 3 x 3 mm nebo 4 x 4 mm) takové lepidlo na obklady a dlažbu, které je vhodné pro konkretní podklad. Schlüter-DITRA 25 se uloží celou plochou, na které je tkanina, do tenké vrstvy lepidla a přitlačením se mechanicky ukotví. Je nutno dodržet otevřenou dobu lepidla.

Dlažba nebo obklad se pokládá do tenkého lože lepidla přímo na Schlüter-DITRA 25 při dodržování platných pravidel. Lepidlo se ukotví mechanicky v rybinovitě tvarovaných čtvercových výliscích rohože Schlüter-DITRA 25.

Shrnutí funkcí:

a) Separace
Schlüter-DITRA 25 odděluje krytinu od podkladu a neutralizuje tak napětí mezi podkladem a např. dlažbou, které vzniká z jejich rozdílných délkových změn. Zároveň jsou přemosťovány trhliny v podkladu a nepřenáší se do dlažby nebo obkladu.

b) Izolace
Schlüter-DITRA 25 je vodotěsný polyetylénový pás s relativně vysokým difuzním odporem proti vodní páře. Při odborném zpracování spojů a napojení na stěnu a na vestavěné díly lze pomocí Schlüter-DITRA 25 zhotovit ověřenou izolaci ve spojení s dlažbou nebo obkladem. Schlüter-DITRA 25 lze použít v souladu s normami pro izolace DIN 18531-5*a DIN 18534, které platí v Německu.

Třídy namáhání účinky vodou: W0-I až W3-I*.

Dále má Schlüter-DITRA 25 stavebně technické osvědčení (abP). Třída vlhkostního namáhání dle ZDB: 0 až B0, A a C.

Schlüter-DITRA 25 má dle ETAG 022 (kontaktní izolace) evropské technické schválení (ETA = European Technical Assessment) a je označena značkou CE.

V oblastech, které mají být provedeny dle shody CE nebo dle abP (Stavebně technické osvědčení) je nutno používat pouze systémově odzkoušená lepidla pro tenkovrstvé lepení. Informace o tenkovrstvých lepidlech a příslušná osvědčení si můžete vyžádat na adrese uvedené v tomto technickém listu.

Schlüter-DITRA 25 tak chrání konstrukci podkladu před poškozením pronikající vlhkostí nebo agresivními látkami.

* S osvědčením abP a/nebo v souladu s ETA dle ETAG 022. Více informací k použití a zpracování poskytne v případě potřeby naše oddělení aplikační techniky.

c) Vyrovnávání tlaku páry
Při působení vlhkosti z podkladu Schlüter-DITRA 25 umožňuje pomocí otevřených vzduchových kanálků na rubové straně vyrovnání tlaku páry.

d) Rozložení zatížení (Přenesení zatížení)
Dlaždice na podlaze položené se Schlüter-DITRA 25 by měly mít formát minimálně 5 x 5 cm a tloušťku minimálně 5,5 mm. Schlüter-DITRA 25 přenáší zatížení působící na dlažbu přes výlisky vyplněné lepidlem pro tenkovrstvé lepení přímo do podkladu. Dlažbu položenou na Schlüter-DITRA 25 je tedy možno odpovídajícím způsobem zatěžovat. V případě většího zatížení (např. v komerčních oblastech) a v případě očekávaného vysokého bodového zatížení (např. koncertní křídlo, vysokozdvižný vozík, regálové systémy) musí dlažba vykazovat dostatečnou tloušťku a odolnost vůči tlaku pro příslušnou oblast použití. Je nutné dodržet pokyny a tloušťku dlažby podle v Německu platného technického listu ZDB „Keramické dlažby, určené pro vysoké zatížení“. V místech s vysokým zatížením musí dlažba přilnout celou svou plochou k podkladu. U kerami c k ých dl a žeb je nu tno zabránit úderům tvrdými předměty.

e) Přilnavost
U Schlüter-DITRA 25 vzniká pomocí rubové tkaniny a zakotvení lepidla v rybinovitě tvarovaných výliscích spolehlivé spojení mezi podkladem a dlažbou nebo obkladem. Schlüter-DITRA 25 tak lze použít jak na podlahy, tak i na stěny. U obkladů lze v případě potřeby dodatečně použít ukotvení na hmoždinky.


Váš kontaktní partner:

Schlüter-Systems KG
Servisní kancelář Praha
Politických vězňů 912/ 10

CZ - 110 00 Praha 1

Tel:    + 420 222 192 550
Fax:    +420 222 192 552

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka