logo

Schlüter®-DITRA 25

Použití a funkce

Schlüter-DITRA 25 je polyetylénový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky. Tkanina, nakašírovaná na rubové straně, slouží pro přilepení rohože k podkladu lepidlem na obklady a dlažbu.

Schlüter-DITRA 25 slouží v těsném spojení s dlažbou a obklady jako izolace, vrstva pro vyrovnávání tlaku vodní páry z podkladu a separační vrstva pro kritické podklady. Podklad musí být rovný a nosný.

Pro přilepení Schlüter-DITRA 25 se nanáší ozubenou stěrkou (doporučujeme 3 x 3 mm nebo 4 x 4 mm) takové lepidlo na obklady a dlažbu, které je vhodné pro konkretní podklad. Schlüter-DITRA 25 se uloží celou plochou, na které je tkanina, do tenké vrstvy lepidla a přitlačením se mechanicky ukotví. Je nutno dodržet otevřenou dobu lepidla. 

Dlažba nebo obklad se pokládá do tenkého lože lepidla přímo na Schlüter-DITRA 25 při dodržování platných pravidel. Lepidlo se ukotví mechanicky v rybinovitě tvarovaných čtvercových výliscích rohože Schlüter- DITRA 25.

Shrnutí funkcí:

a) Separace
Schlüter-DITRA 25 odděluje krytinu od podkladu a neutralizuje tak napětí mezi podkladem a např. dlažbou, které vzniká z jejich rozdílných délkových změn. 

Zároveň jsou přemosťovány trhliny v podkladu a nepřenáší se do dlažby nebo obkladu.


b) Izolace
Schlüter-DITRA 25 je vodotěsný polyetylénový pás s relativně vysokým difuzním odporem proti vodní páře. Při odborném zpracování spojů a napojení na stěnu a na vestavěné díly lze pomocí Schlüter-DITRA 25 zhotovit ověřenou izolaci ve spojení s dlažbou nebo obkladem. 

Schlüter-DITRA 25 lze použít v souladu s normami pro izolace DIN 18531-5*a DIN 18534, které platí v Německu. 

Třídy namáhání účinky vodou: W0-I až W3-I*.

Dále má Schlüter-DITRA 25 stavebně technické osvědčení (abP). Třída vlhkostního namáhání dle ZDB: 0 až B0, A a C. 

Schlüter-DITRA 25 má dle ETAG 022 (kontaktní izolace) evropské technické schválení (ETA = European Technical Assessment) a je označena značkou CE. 

V oblastech, které mají být provedeny dle shody CE nebo dle abP (Stavebně technické osvědčení) je nutno používat pouze systémově odzkoušená lepidla pro tenkovrstvé lepení. Informace o tenkovrstvých lepidlech a příslušná osvědčení si můžete vyžádat na adrese uvedené v tomto technickém listu.

Schlüter-DITRA 25 tak chrání konstrukci podkladu před poškozením pronikající vlhkostí nebo agresivními látkami.


c) Vyrovnávání tlaku páry
Při působení vlhkosti z podkladu Schlüter-DITRA 25 umožňuje pomocí otevřených vzduchových kanálků na rubové straně vyrovnání tlaku páry.


d) Rozložení zatížení (Přenesení zatížení) Dlaždice na podlaze položené se Schlüter- DITRA 25 by měly mít formát minimálně 5 x 5 cm a tloušťku minimálně 5,5 mm. Schlüter- DITRA 25 přenáší zatížení působící na dlažbu přes výlisky vyplněné lepidlem pro tenkovrstvé lepení přímo do podkladu. Dlažbu položenou na Schlüter-DITRA 25 je tedy možno odpovídajícím způsobem zatěžovat. V případě většího zatížení (např. v komerčních oblastech) a v případě očekávaného vysokého bodového zatížení (např. koncertní křídlo, vysokozdvižný vozík, regálové systémy) musí dlažba vykazovat dostatečnou tloušťku a odolnost vůči tlaku pro příslušnou oblast použití. Je nutné dodržet pokyny a tloušťku dlažby podle v Německu platného technického listu ZDB „Keramické dlažby, určené pro vysoké zatížení“.

V místech s vysokým zatížením musí dlažba přilnout celou svou plochou k podkladu.

U kerami c kých dl a žeb je nu tno zabránit úderům tvrdými předměty.


e) Přilnavost
U Schlüter-DITRA 25 vzniká pomocí rubové tkaniny a zakotvení lepidla v rybinovitě tvarovaných výliscích spolehlivé spojení mezi podkladem a dlažbou nebo obkladem. Schlüter-DITRA 25 tak lze použít jak na podlahy, tak i na stěny. U obkladů lze v případě potřeby dodatečně použít ukotvení na hmoždinky.


Schlüter®-DITRA 25

Zpracování

 1. Podklad musí být zbaven částic zhoršujících přilnavost, musí být nosný a rovný. Případné vyrovnávání se musí provést před uložením Schlüter-DITRA 25. 
   
 2. Výběr lepidla, do kterého se pokládá Schlüter-DITRA 25 se řídí druhem podkladu. Lepidlo musí přilnout k podkladu a mechanicky se spojit s nosnou tkaninou rohože Schlüter-DITRA 25. U většiny podkladů lze použít hydraulicky tuhnoucí tenkovrstvé lepidlo. Je výhodné připravit tenkovrstvé lepidlo v tekuté konzistenci. Je nutno prověřit případnou vzájemnou snášenlivost materiálů. Při použití obkladových materiálů s délkou strany ≥ 30 cm doporučujeme pro rychlé vytvrzení a vyschnutí lepidla, lepidlo na obklady a dlažbu s krystalickou vazbou vody. 
   
 3. Tenkovrstvé lepidlo se na podklad nanáší ozubenou stěrkou (doporučuje se 3 × 3 mm nebo 4 × 4 mm, spotřeba lepidla činí cca 1,5 kg/m²). 
   
 4. Pásy Schlüter-DITRA 25 se uříznou na požadovanou délku a uloží se celou plochou nosné tkaniny do předem naneseného lepidla. Hladítkem nebo válečkem se Schlüter-DITRA 25 přitlačí jedním směrem do lepidla. Mimo jiné se pro tento účel výtečně hodí vibrační válec. Je nutné dodržet otevřenou dobu lepidla. Je účelné Schlüter-DITRA 25 přesně srovnat již při rozložení a pokládat ji mírně napnutou.
  Je praktické, může-li pomoci další osoba. Jednotlivé pásy se položí těsně k sobě na sraz.
  Poznámka: Pokud se Schlüter-DITRA 25 pokládá pouze pro její separační funkci, nemusí se spoje a přechody izolovat páskou Schlüter-KERDI-KEBA. Pro splnění izolační funkce je nutno dbát pokynů pro izolaci.
   
 5. Aby se předešlo poškození pásu nebo jeho odlepení od podkladu, je nutno Schlüter-DITRA 25 po položení chránit (především v místech, používaných pro přepravu materiálu) před mechanickým zatížením položením prken apod. Právě tak mohou být nutná ochranná opatření v exteriéru v případě přímého slunečního svitu nebo při dešti. Případná voda nashromážděná ve výliscích rohože musí být odstraněna před nanesením tenké vrstvy malty/lepidla. 
   
 6. Bezprostředně po přilepení rohože Schlüter-DITRA 25 je na ni možno do tenkého lože lepidla/malty, vhodného pro typ zvolené krytiny, pokládat dlažbu nebo obklad. Je vhodné v jednom pracovním kroku vyplnit čtvercové prohlubně hladkou stranou ozubené stěrky (spotřeba lepidla cca 1,5 kg/m2) a poté stáhnout tenkovrstvé lepidlo ozubenou stranou. Hloubka ozubu stěrky musí odpovídat formátu dlaždice. Je nutné dodržet otevřenou dobu tenkovrstvého lepidla. Dlaždice se pokládají celoplošně zplna do lepidla. Zvláště u mechanicky silně namáhaných dlažeb a ve venkoních prostorách je třeba dbát na celoplošnou pokládku podle odborných návodů výrobce. 
   
 7. Pro dilatační spáry, vymezující jednotlivá pole nebo tvořící koutové spáry je třeba dodržet příslušné pokyny tohoto technického listu a běžně platná odborná pravidla.

Schlüter®-DITRA 25

Materiál

Schlüter-DITRA 25 je polyetylénová fólie s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky. Na rubové straně je opatřena nosnou tkaninou. Tloušťka měřená přes žebrovou strukturu činí cca 3 mm. Polyethylén není dlouhodobě stabilní proti UV záření, a proto je třeba se vyvarovat delšího skladování na přímém slunci.

Vlastnosti materiálu a oblasti použití

Schlüter-DITRA 25 nepodléhá hnití, je roztažná a přemosťuje trhliny. Kromě toho se vyznačuje vysokou odolností proti působení vodních roztoků, solí, kyselin, louhů, mnoha organických rozpouštědel, alkoholů a olejů.

Je potřeba si vyžádat informace o požadavcích pro konkrétní objekt s udáním očekávaných koncentrací, teplot a doby působení. Difúzní odpor pro vodní páru je poměrně vysoký. Materiál je fyziologicky nezávadný.

Možnost použití Schlüter-DITRA 25 je velmi široké. V případě chemického nebo mechanického zatížení je nutno její použitelnost posoudit pro každý konkrétní případ. Dále jsou uvedeny jen některé všeobecné pokyny.

Krytiny položené na Schlüter-DITRA 25, v závislosti na použitém systému, při přecházení v obuvi s tvrdými podpatky nebo při poklepu tvrdým předmětem mohou znít dutě.

 

Pokyny

Tenkovrstvá lepící malta a materiál krytiny, který se používá ve spojení se Schlüter- DITRA 25, musí být vhodné pro příslušnou oblast použití a musí odpovídat konkrétním požadavkům. Pro použití v exteriéru musí tyto materiály odolávat působení vody, mrazu a povětrnostním vlivům.

Přibližná spotřeba při používání standardních tenkovrstvých lepidel činí při - lepení DITRA 25 cca 1,5 kg m², - stěrkování čtvercové prohlubně cca 1,5 kg/m². Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na použitém výrobku a podmínkách na stavbě. Při pokládání materiálů citlivých na vlhkost (např. přírodní kámen nebo dlaždice s pojidlem z umělé pryskyřice) a při vznikající rubové vlhkosti (např. z čerstvých potěrů) by se Schlüter-DITRA 25 měla zhotovit jako izolace. Při pokládání Schlüter-DITRA 25 např. v exteriéru je někdy třeba zvláštních ochranných opatření, např. zastínění proti přímému slunečnímu záření.

Pro určité práce může být výhodné použití rychle schnoucí tenkovrstvé lepící malty. V místech užívaných např. pro přepravu materiálu se položí na Schlüter-DITRA 25 pochozí prkna, zajišťující ochranu povrchu.

Pokyny pro dilatační spáry:

Schlüter-DITRA 25 se musí rozdělit nad stávajícími dilatačními spárami. Při použití Schlüter-DITRA 25 jako izolace se přelepí dilatační spoje páskou Schlüter-KERDI-FLEX.

V souladu s platnými pravidly je nutno dilatační spáry polohově přesně dodržet i v dlažbě. Jinak se dlažby nad Schlüter- DITRA 25 musí rozdělit dilatačními spárami podle platných pravidel do pokud možno čtvercových polí. Při použití v exteriéru (balkony a terasy) by neměla být překročena velikost polí - max. délka hrany 3 m.

V závislosti na podkladové konstrukci může být nutné členění i do menších polí. Doporučuje se použití různých typů profilů Schlüter-DILEX. Nad objektovými dilatačními spárami se umístí - podle očekávané dilatace - odpovídající profily jako Schlüter-DILEX-BT nebo Schlüter- DILEX-KSBT.

V přechodech dlažby na obklad svislých stavebních dílů nebo na stěny musí být vyloučeno pnutí. Koutové a napojovací spáry musí odpovídat platným odborným pravidlům a být dostatečně nadimenzovány tak, aby se vyloučilo pnutí. Odkazujeme na použití různých typů profilů série Schlüter- DILEX.


Schlüter®-DITRA 25

Video

Zde naleznete všechna videa, která jsou k dispozici, k výrobku a jeho oblastem použití.

 


Pokládka dlažby na průmyslové podlahy: Spolehlivé řešení se Schlüter-DITRA 25
Rekord: 240 m² podlahového topení za 3,5 dne!
Schlüter®-DITRA 25


Schlüter-DITRA


Schlüter®-DITRA 25

Izolace se Schlüter®-DITRA 25

Pečlivým utěsněním spojů rohože a napojení na stavební díly lze pomocí Schlüter- DITRA 25 zhotovit ověřenou izolaci ve spojení s dlažbou nebo obkladem.

Schlüter-DITRA 25 má v Německu požadované osvědčení abP (Stavebně technické osvědčení) a je označena značkou Ü. Třída vlhkostního zatížení dle abP: 0 - B0, A a C.

Schlüter-DITRA 25 má dle ETAG 022 (kontaktní izolace) evropské technické schválení (ETA = European Technical Assessment) a je označena značkou CE.

V oblastech, které mají být provedeny dle shody CE nebo dle abP (Stavebně technické osvědčení) je nutno používat pouze systémově odzkoušená lepidla pro tenkovrstvé lepení. Informace o tenkovrstvých lepidlech a příslušná osvědčení si můžete vyžádat na adrese uvedené v tomto technickém listu.

Pro izolaci třídy B „Plavecké bazény“ doporučujeme naši izolaci Schlüter-KERDI (viz technický list 8.1 Schlüter-KERDI).

Schlüter-DITRA 25 tak chrání podklad před poškozením způsobeným pronikající vlhkostí a agresivními látkami. Při napojování materiálů se spoje přestěrkují těsnícím lepidlem Schlüter-KERDI-COLL-L a v celé ploše se přelepí páskou Schlüter-KERDIKEBA o šířce min. 12,5 cm.

Pro utěsnění přechodu podlahy na stěnu (dlažba/obklad) se Schlüter- KERDI-KEBA lepí na podlaze přes Schlüter-DITRA 25 a na stěně v odpovídající šířce přímo na podklad. Překrytí izolačními páskami musí být min. 5 cm. Pomocí pásky Schlüter-KERDIKEBA je možno zhotovit funkční připojení izolace na pevné stavební díly, např. rámy dveří, oken a balkonové profily z kovu, ze dřeva nebo plastu. Na lepící plochu stavebního dílu se nejprve nanese Schlüter- KERDI-FIX.

Zbývající šířka pásky se na Schlüter- DITRA 25 zplna přilepí těsnícím lepidlem Schlüter-KERDI-COLL-L.

Vhodnost použití lepidla Schlüter-KERDI-FIX pro různé materiály stavebních dílů je nutno předem prověřit.

Na stávajících dilatačních spárách se Schlüter-DITRA 25 rozdělí a přelepí ve spojích pružnou páskou Schlüter-KERDI-FLEX.

Stejně tak se použije páska Schlüter-KERDIFLEX v koutech, kde se předpokládá pohyb. Alternativně zde lze použít pásku Schlüter- KERDI-KEBA, vytvořením odpovídající dilatační smyčky.

Upozornění k odvodnění podlahových ploch :

Schlüter-KERDI-DRAIN a Schlüter-KERDILINE tvoří speciální odvodňovací systém vhodný pro připojení na kontaktní izolace. Schlüter-DITRA 25 lze rychle a spolehlivě připojit použitím Schlüter-KERDI manžety.


Schlüter®-DITRA 25

Podklady pro Schlüter-DITRA 25

U podkladů, na které se má pokládat Schlüter-DITRA 25, je nutno prověřit jejich rovnost, nosnost, čistotu a snášenlivost jednotlivých materiálů. Z povrchu se musí odstranit všechny částečky zhoršující přilnavost. 

Nerovnosti, výškové rozdíly nebo chyby ve spádu se musí před položením Schlüter- DITRA 25 vyrovnat.

Beton
Beton podléhá dlouho trvajícím deformacím způsobených smršťováním. U betonu a předpjatého betonu mohou průhybem vznikat dodatečná pnutí. Použitím Schlüter-DITRA 25 se neutralizuje pnutí vznikající mezi betonem a dlažbou (v podlaze a stěně). Pokládku dlažby lze proto provádět bezprostředně po dosažení dostatečné pevnosti betonu.

Cementové potěry
Cementové potěry musí být podle platných pravidel hotovy alespoň 28 dnů před položením dlažby a musí vykazovat vlhkost nižší než 2 CM-%. Zejména plovoucí potěry a potěry s podlahovým vytápěním mají i později sklon k deformacím a tvoření trhlin, např. zatížením nebo vlivem rozdílu teplot. Při použití Schlüter-DITRA 25 lze dlažbu položit na čerstvé cementové potěry, jakmile jsou pochozí. 

Pokud se trhliny a deformace potěru vyskytnou později, DITRA 25 je neutralizuje a nejsou přenášeny do obkladu.

Anhydritové potěry
Anhydritový (síranovápenatý) potěr smí při pokládání dlažby podle všeobecných pravidel vykazovat max. 0,5 CM-% zbytkové vlhkosti. Při použití Schlüter-DITRA 25 lze položit dlažbu i při zbytkové vlhkosti do cca 2,0 CM-%.

Pokud je to nutné, musí se povrch potěru ošetřit v souladu s odborným návodem a pokyny výrobce (zbrousit, základový penetrační nátěr). Schlüter-DITRA 25 lze lepit hydraulicky schnoucími lepidly nebo jinými tenkovrstvými maltami, které jsou vhodné k podkladu. Schlüter-DITRA 25 chrání potěr před pronikáním vlhkosti z povrchu. Anhydritové potěry jsou citlivé na působení vlhkosti, potěr tedy musí být chráněn před dalším provlhčením, např. zpětnou vlhkostí.

Potěry s podlahovým vytápěním
Schlüter-DITRA 25 lze v souladu s výše uvedenými pokyny (cement, anhydrit) použít i na potěry s podlahovým vytápěním. Při použití Schlüter-DITRA 25 může být konstrukce dlažby zahřívána již 7 dní po jejím zhotovení. Teplotu lze zvyšovat denně o max. 5°C, začíná se s 25°C na přívodu a zvyšuje se až na užívanou teplotu, max. 40°C. Vzduchové kanálky na rubu Schlüter-DITRA 25 zajišťují rovnoměrné rozdělení tepla pod dlažbou.

Poznámka:
U podlahového vytápění se doporučuje náš systém Keramické klima podlahy Schlüter- BEKOTEC-THERM.

Schlüter-DITRA 25 je vhodná jako separační vrstva i na podlahové vytápění z tenkých elektrických topných rohoží. Schlüter- DITRA 25 se může uložit buď pod nebo nad topnou rohož. Lepší separační funkce se však dosáhne při uložení nad topnou rohoží.

Pro uchycení systémových topných kabelů byla vyvinuta speciální separační rohož Schlüter-DITRA-HEAT pro elektrické temperování podlahy / stěny. Viz technický list výrobku 6.4.

Systém suché výstavby
Po odborné montáži dle pokynů výrobce lze při použiti Schlüter-DITRA 25 pokládat na podlahové prvky systému suché výstavby maximální formát dlažby libovolně velký.

Zdivo / Smíšené podklady
Zdiva z cihel, vápenopískových cihel, cihel na bázi cementu, plynobetonu nebo podobně jsou zásadně vhodná jako podklad pro Schlüter-DITRA 25. Nejprve je nutno vyrovnat nerovnosti. Především při sanacích, přestavbách a přístavbách jsou podklady většinou z různých materiálů (smíšené zdivo), které mají na styku ploch sklon k tvoření trhlin z důvodu jejich rozdílných deformací. Pomocí Schlüter-DITRA 25 se vznikající pnutí a trhliny nepřenáší do obkladu.

Sádrová omítka a sádrovec
Sádrové podklady by měly být po prověření suché podle uznávaných pravidel a zásad, povrch je případně nutno opatřit základovým penetračním nátěrem. Schlüter-DITRA 25 se může lepit hydraulicky schnoucími lepidly nebo jinými lepidly/maltou na obklady a dlažbu, která jsou vhodná k příslušnému podkladu.

Balkony / terasy
Schlüter-DITRA 25, splňující funkci separační rohože neutralizuje pnutí, které na balkonech vzniká mezi podkladem a dlažbou především častým střídáním teplot. Kromě toho může Schlüter-DITRA 25 u volně vyložených balkonů a teras na rostlém terénu převzít funkci jediné izolace ve spojení s dlažbou (dodržujte pokyny pro izolaci). Podklad (beton, potěr) musí být v dostatečném spádu.

Pokud je stará dlažba dostatečně nosná a vyspádovaná, je ji v případě sanace možno použít přímo jako podklad. Jinak se před přilepením Schlüter-DITRA 25 musí odstranit uvolněné příp. nedostatečně přilnuté části dlažby a vadná místa vyrovnat vhodnou reprofilační maltou. U dlažby s délkou hrany ≥ 30 x 30 cm doporučujeme Schlüter-DITRADRAIN (viz také technický list výrobku 6.2).

Střešní terasy
Střešní terasy nad obytnými / užitkovými a jinými prostorami a zastřešenými plochami je nejdříve nutné provést jako plochou střechu dle platných odborných pravidel pro skladby plochých střech.

V případě tepelně izolovaných obytných a užitkových prostor (i prostor s očekávaným teplotním rozdílem vůči venkovnímu prostoru) je nutné zhotovit hydroizolaci s parotěsnou zábranou, aby byla skladba v souladu s normou. Je třeba zohlednit eventuálně odlišné národní normy a / nebo platné technické listy. Nad vodotěsnou izolací musí být provedena drenáž (Schlüter-TROBA nebo Schlüter-TROBAPLUS). Na ní se nanese v případě potřeby dilatovaný potěr jako roznášející vrstva. Na povrch potěru se nalepí Schlüter- DITRA 25 jako separační vrstva mezi dlažbou a potěrem a ochrana potěru proti vlhkosti. Separační rohož Schlüter- DITRA 25 neutralizuje pnutí mezi podkladem a dlažbou, které vzniká v důsledku častého a rozdílného střídání teplot na terasách (případné dilatační spáry v potěru je nutno dodržet).

U dlažby s délkou hrany ≥ 30 x 30 cm doporučujeme Schlüter-DITRA-DRAIN (viz také technický list výrobku 6.2).

Umělohmotné krytiny a povlaky
Povrchy musí být zásadně nosné a způsobilé pro lepení nebo předem ošetřeny tak, aby na ně přilnulo vhodné lepidlo ve kterém se ukotví rubová nosná tkanina rohože Schlüter-DITRA 25. Vhodnost lepidla pro podklad a Schlüter-DITRA 25 je nutno předem prověřit.

Dřevotřískové a lisované desky
Tyto materiály podléhají deformacím zejména vlivem vlhkosti (také silně kolísavé vlhkosti vzduchu). Proto by měly být používány dřevotřískové nebo lisované desky, které jsou impregnované proti nasákavosti. Desky je v zásadě možno používat jako podklad na stěně i na podlaze. Tloušťka desek se volí tak, aby ve spojení s vhodnou nosnou konstrukcí byly dostatečně tvarově stálé. Přišroubují se v přiměřeně malých roztečích. Spoje na pero a drážku se musí slepit.

U přilehlých stavebních dílů je nutno dodržet cca 10 mm obvodové spáry. Schlüter- DITRA 25 neutralizuje pnutí mezi podkladem a obkladem nebo dlažbou a navíc zabraňuje pronikání vlhkosti do podkladu.

Prkenné podlahy
Přímé pokládání keramických dlažeb na dostatečně nosných, sešroubovaných prknech se spojem na pero a drážku je v zásadě možné. Před položením Schlüter- DITRA 25 by měl dřevěný podklad vykazovat rovnoměrnou vlhkost. Osvědčuje se dodatečná vyrovnávací vrstva z dřevotřískových nebo lisovaných desek. Nerovné podlahy se musí nejdříve vyrovnat vhodnými vyrovnávacími hmotami.

Potěry z litého asfaltu
Schlüter-DITRA 25 umožňuje v interiéru pokládku keramických dlažeb na nosných, nevytápěných potěrech z litého asfaltu, zhotovených v souladu s normou. Povrch musí být popískován nebo jinak ošetřen tak, aby tenkovrstvá malta, kterou se Schlüter- DITRA 25 přilepí k podkladu dobře přilnula.


Schlüter®-DITRA 25

Časté dotazy

Topný potěr

Jak se postupuje při ohřevu topných potěrů v podlaze?

Zobrazit odpověď

Separační rohože Schlüter-DITRA 25 a Schlüter-DITRA-DRAIN umožňují pokládku rohoží a dlažby na potěr bez předchozího ohřevu. Ten se na potřebnou užitnou teplotu ohřeje teprve sedm dní po dokončení podlahové krytiny, a to postupně po 5°K za den. Zahřívání, které je jinak nutné kvůli koordinaci rozhraní, tím odpadá. 

U podlahových topení odkazujeme především na keramickou klima podlahu Schlüter-BEKOTEC-THERM.

Izolační pásky

Je nutné používat u Schlüter-DITRA 25 v oblastech nezatížených vodou izolační pásky?

Zobrazit odpověď

V oblastech, které nejsou namáhány vodou, není toto opatření nutné. Výjimku může tvořit pokládka přírodního kamene, který je citlivý na vlhkost, na čerstvý podklad. Zde se používají izolační pásky na Schlüter-DITRA 25, aby se zabránilo proniknutí vlhkosti z potěru do přírodního kamene.

Dilatační spáry

Lze dilatační spáry v podkladu překrýt pomocí Schlüter-DITRA 25 resp. Schlüter-DITRA-DRAIN?

Zobrazit odpověď

Ne, dilatační spáry v podkladu je nutné vždy převzít.

Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka