logo

Schlüter®-DITRA

Použití a funkce

Schlüter-DITRA je polypropylénový pás s rastrem pro snadné řezání a čtvercovými výlisky v designu Easyfill, který je na rubové straně opatřen nosnou tkaninou.

Schlüter-DITRA slouží ve spojení s dlažbou jako izolace, vrstva pro vyrovnání tlaku páry z podkladu a separační vrstva pro problematické podklady.

Podklad musí být rovný a nosný. Pro přilepení Schlüter-DITRA se vhodné tenkovrstvé lepidlo nanáší ozubenou stěrkou (doporučujeme 3 x 3 mm nebo 4 x 4 mm). DITRA se uloží celou zadní plochou, na které je tkanina, do tenké vrstvy lepidla, přičemž se tkanina mechanicky ukotví do lepidla. Přitom je nutné dodržet otevřenou dobu lepidla.

Dlažba se pokládá při dodržování platných pravidel do tenkého lože lepidla přímo na DITRA, přičemž se tenkovrstvé lepidlo ukotví do čtvercových výlisků rohože DITRA.

Shrnutí funkcí:

a) Separace

Schlüter-DITRA separuje dlažbu od podkladu, neutralizuje tím pnutí mezi podkladem a dlažbou, která vyplývají z rozdílných změn tvaru. Rovněž dochází k přemostění trhlin v podkladu, takže nedojde k jejich přenosu do dlažby.

b) Izolace

Schlüter-DITRA je vodotěsný polypropylenový pás s relativně vysokou odolností proti pronikání vodních par. Při odborném zpracování spojů a napojení na stěnu a na vestavěné díly lze pomocí Schlüter-DITRA zhotovit ověřenou izolaci ve spojení s dlažbou nebo obkladem.

c) Vyrovnání tlaku páry

Při působení vlhkosti z podkladu Schlüter-DITRA umožňuje pomocí otevřených vzduchových kanálků na rubové straně vyrovnání tlaku páry.

d) Rozložení zatížení (přenos zatížení)

Dlaždice na podlaze položené se Schlüter- DITRA by měly mít velikost minimálně 5 x 5 cm a tloušťku minimálně 5,5 mm.   Tenkovrstvým lepidlem vyplněné prohlubně v Schlüter-DITRA přenášejí působící mechanické namáhání dlažby přímo do podkladu. Dlažbu položenou na DITRA je tedy možno odpovídajícím způsobem zatěžovat. V případě většího zatížení (např. v komerčních oblastech) a v případě očekávaného vysokého bodového zatížení (např. koncertní křídlo, vysokozdvižný vozík, regálové systémy) musí dlažba vykazovat dostatečnou tloušťku a odolnost vůči tlaku pro příslušnou oblast použití. Je nutné dodržet pokyny a tloušťku dlažby podle v Německu platného technického listu ZDB „Keramické dlažby, určené pro vysoké zatížení“.

V oblastech s vysokým zatížením musí dlažba přilnout celou svou plochou k podkladu. U keramických dlažeb je nutno zabránit úderům tvrdými předměty.

e) Přilnavost

Schlüter-DITRA zajišťuje díky ukotvení nosné střiže v tenké vrstvě lepidla na podkladu a mechanickému ukotvení tenké vrstvy lepidla ve zkosených kvadratických výliscích spolehlivé spojení mezi podkladem a dlažbou. Schlüter-DITRA tak lze použít na podlahy i na stěny. U obkladů lze v případě potřeby navíc použít ukotvení na hmoždinky.


Schlüter®-DITRA

Montáž

 1. Podklad musí být zbaven nepřilnavých částic, musí být nosný a rovný. Před pokládkou DITRA se provede eventuální vyrovnání podkladu.
 2. Výběr lepidla pro práci s DITRA se řídí druhem podkladu. Lepidlo musí přilnout k podkladu a mechanicky se spojit s nosnou tkaninou DITRA. U většiny podkladů lze použít hydraulicky tuhnoucí tenkovrstvé lepidlo. Je výhodné připravit tenkovrstvé lepidlo v tekuté konzistenci. Je nutné případně prověřit vzájemnou snášenlivost materiálů.
 3. Tenkovrstvé lepidlo se na podklad nanáší ozubenou stěrkou (doporučuje se 3 × 3 mm nebo 4 × 4 mm, spotřeba lepidla činí cca 1,5 kg/m²).
 4. Předem na míru nařezané pásy DITRA se položí celou plochou nosné tkaniny do předem naneseného lepidla a okamžitě se hladítkem nebo válečkem přitlačí jedním směrem do lepidla. K tomuto účelu se výtečně hodí vibrační bruska. Musí být dodržena otevřená doba lepidla. Je účelné již při pokládce DITRA přesně vyrovnat a lehkým tahem napínat.
  Rastr pro snadné řezání podstatně redukuje vratné síly rohože.Je výhodné mít při práci pomocníka. Jednotlivé pásy se pokládají k sobě na sraz. Poznámka: Pokud se Schlüter-DITRA používá navíc jako separace a izolace, musí být srazy a spoje zpracovány příslušnými systémovými komponentami. Dodržte při tom pokyny pro izolaci.
  Totéž platí při použití Schlüter-DITRA na čerstvých podkladech ve spojení s povrchy citlivými na zbarvení.
 5. Aby se zabránilo poškození položené rohože DITRA nebo jejímu uvolnění od podkladu, doporučujeme položit prkna na jeho ochranu před nadměrným mechanickým namáháním (především v místech, používaných pro přepravu materiálu). Při pokládce DITRA venku mohou být potřebná zvláštní opatření, např. při přímém slunečním svitu nebo při dešti. Eventuální voda nashromážděná ve výliscích rohože musí být odstraněna před nanesením tenké vrstvy lepidla.
 6. Bezprostředně po nalepení rohože DITRA lze pokládat dlažbu do tenkovrstvého lepidla splňujícího nároky zvoleného obkladu. Hloubka ozubu stěrky musí odpovídat formátu dlaždice. Je nutné dodržet otevřenou dobu tenkovrstvého lepidla. Dlaždice se pokládají do lepidla co největší plochou. Zvláště u mechanicky silně namáhaných dlažeb a ve venkovních oblastech je třeba dbát na celoplošnou pokládku podle odborných pravidel.
  Poznámka: V jednom pracovním kroku lze hladkou stranou ozubené stěrky vyplnit čtvercové prohlubně (potřeba malty cca 2,0 kg/m2) a pomocí vhodného ozubení zářezu přímo stáhnout tenkovrstvé lepidlo. Alternativně může být účelné podle velikosti formátu nebo podle podmínek na staveništi vyplnit prohlubně nejdříve lepidlem určeným pro pokládku dlažby. Po dosažení pochozí pevnosti stěrkovaného povrchu je možné okamžitě začít s pokládkou dlažby. Je nutné dbát na to, aby byl podklad před pokládkou bez prachu, musí být vysán nebo v případě nutnosti opatřen penetrací.
  Je nutné případně prověřit vzájemnou snášenlivost materiálů. Při použití podlahových krytin s délkou strany ≥ 30 cm doporučujeme pro rychlejší získání pevnosti a schnutí malty rychletuhnoucí lepidlo na dlaždice s krystalickou vazbou vody.
 7. U dilatačních spár, jako jsou spáry v ploše, obvodové a napojovací spáry, je nutné dodržovat příslušné pokyny uvedené v tomto technickém listu a běžná odborná pravidla.

Schlüter®-DITRA

Materiál

Schlüter-DITRA je polypropylénová fólie se strukturou zkosených výlisků v designu Easyfill a rastrem pro snadné řezání Easycut. Na spodní straně je opatřena nosnou střiží. Tloušťka měřená přes strukturu žeber je cca 3,5 mm. Polypropylen není dlouhodobě stabilní proti UV záření, proto je při skladování nutné zabránit trvalému intenzivnímu působení slunečního záření.

Vlastnosti materiálu a
oblast použití:

Schlüter-DITRA je odolný proti hnilobě, roztažitelný a překrývá praskliny. Navíc má vysokou odolnost vůči působení vodných roztoků, solí, kyselin a louhů, mnoha organických rozpouštědel, alkoholů a olejů.

Při uvedení očekávané koncentrace, teploty a doby působení je nutné ověřit odolnost proti speciálním zátěžím specifickým pro daný objekt. Odolnost proti pronikání vodních par je relativně vysoká. Materiál je zdravotně nezávadný.

Schlüter-DITRA se používá v řadě
rozdílných oblastí. Použitelnost v případě chemického nebo mechanického namáhání je nutné vyjasnit pro daný případ. Dále jsou uvedeny pouze některé všeobecné pokyny.

V závislosti na použitém systému mohou krytiny položené na DITRA při chůzi v tvrdé obuvi nebo při zaklepání tvrdým předmětem vydávat určitý dutý zvuk.

Upozornění

Tenkovrstvé lepidlo, které se používá ve spojení s DITRA, a obkladový materiál musí být vhodné pro příslušnou oblast použití a musí odpovídat konkrétním požadavkům. Při použití venku musí být materiály vodotěsné a odolné proti mrazu a povětrnostním vlivům.

Při pokládce na vlhkost citlivých podlahových krytin (např. přírodní kámen nebo desky spojované syntetickou pryskyřicí) a při výskytu vlhkosti z podkladu (např. čerstvé potěry), by měla být DITRA provedena jako izolace. Při pokládce DITRA např. venku mohou být nutná speciální opatření, jako např. odstínění před přímým slunečním svitem.

Pro určité práce je vhodné použít rychletvrdnoucí tenkovrstvá lepidla. Na chodníky určené např. pro transport materiálu je nutné pro ochranu DITRA osadit ochranné desky.

Upozornění k dilatačním spárám:

Rohož pro pokládku Schlüter-DITRA musí být rozdělena nad stávajícími dilatačními spárami. Při použití DITRA jako izolace musí být spoje na sraz přelepeny Schlüter-KERDI-FLEX.

V souladu s platnými pravidly je nutno dilatační spáry polohově přesně dodržet i v dlažbě. Jinak se velkoplošná krytina nad rohoží DITRA musí rozdělit dilatačními spárami podle platných pravidel do polí. Ve venkovním prostředí (balkóny a terasy) by neměla být u polí překračována délka hrany 3 m.

V závislosti na spodní konstrukci může být nutné zvolit i menší pole. Odkazujeme na použití různých typů profilů Schlüter-DILEX. Nad objektovými spárami je v závislosti na očekávaných pohybech nutné umístit příslušné profily jako Schlüter-DILEX-BT nebo DILEX-KSBT.

Na okrajích krytiny např. u přilehlých stavebních částí nebo napojených stěn je nutné zabránit vetknutí. Obvodové a napojovací spáry musí odpovídat platným pravidlům a musí být dostatečně dimenzované, aby se zabránilo vetknutí. Odkazujeme na použití různých typů profilů série Schlüter-DILEX.


Schlüter®-DITRA


Schlüter®-DITRA

Schlüter®-DITRA


Schlüter®-DITRA

Izolace se Schlüter®-DITRA

Po pečlivém utěsnění spojů rohoží a napojení na zabudované a přilehlé stavební díly lze DITRA použít jako odzkoušenou izolaci v těsném spojení s dlažbou. Schlüter-DITRA lze použít v souladu s v Německu platnými normami pro izolace DIN 18531-5 a 18534. Třída vlhkostního zatížení: W0-I až W3-I. Dále má DITRA všeobecné stavebně technické osvědčení (abP).
V oblastech, které mají být provedeny dle abP (stavebně technické osvědčení) je nutno používat pouze systémově odzkoušená lepidla pro tenkovrstvé lepení. Tenkovrstvá lepidla a příslušná osvědčení si můžete vyžádat na adrese uvedené v tomto technickém listu. Pro izolaci třídy B „Plavecké bazény“ doporučujeme naši izolaci Schlüter-KERDI (viz technický list 8.1 Schlüter-KERDI).
Schlüter-DITRA tak chrání podklad před poškozením pronikající vlhkostí a agresivními látkami. Pro spojení rohoží se oblasti spojů přestěrkují těsnícím lepidlem Schlüter-KERDI-COLL-L a celoplošně se přelepí min. 12,5 cm širokou páskou KERDI-KEBA. Pro izolaci napojení podlaha/stěna se nalepí KERDI-KEBA na podlaze na DITRA a v oblasti stěn přímo na podklad v odpovídající šíři.
Překryv těsnících pásů by měl být minimálně 5 cm.
Pomocí KERDI-KEBA je rovněž možné vytvořit napojení na pevně vestavěné díly jako jsou např. prvky dveří, oken a ukončovací profily pro balkony, z kovu, dřeva a umělých hmot. V takovém případě se nejdříve nanese Schlüter-KERDI-FIX na lepicí plochu vestavěných dílů.
Zbytková šíře se přelepí KERDI-COLL-L celoplošně na DITRA.
Vhodnost KERDI-FIX pro daný materiál musí být prověřena.
Na existujících dilatačních spárách nebo objektových spárách je nutné DITRA přerušit a na srazech přelepit KERDI-FLEX.
KERDI-FLEX se používá rovněž na flexibilní zakončení okrajů. Alternativně lze rovněž použít i KERDI-KEBA, pokud se vytvoří odpovídající smyčka.

Upozornění k odvodnění podlahových ploch:

Schlüter-KERDI-DRAIN a Schlüter-KERDI-LINE tvoří speciální odvodňovací systém vhodný pro připojení na kontaktní izolace. Schlüter-DITRA lze rychle a spolehlivě připojit použitím KERDI manžety.


Schlüter®-DITRA

Podklady pro Schlüter-DITRA

U podkladů, na které se má pokládat Schlüter-DITRA, musí být zásadně provedena kontrola jejich vhodnosti, např. rovinnost, nosnost, čistota, snášenlivost jednotlivých materiálů atd. Části povrchu, které zabraňují přilnutí, je nutné odstranit. Vyrovnání nerovností resp. vyrovnání výšky a spádu je nutné provést před pokládkou DITRA.

Beton

Beton podléhá pomalým změnám tvaru z důvodu smršťování. U betonu a předpjatého betonu může navíc docházet k pnutí z důvodu průhybu. Použitím DITRA dojde k absorbci vzniklých pnutí mezi betonem a dlažbou (v oblasti podlahy a stěn), takže pokládka dlažby může následovat bezprostředně po dosažení stability betonu.

Cementové potěry

Cementové potěry musí být dle platných pravidel před pokládkou dlažby staré minimálně 28 dní a musí vykazovat obsah vlhkosti menší než 2 CM-%. Především plovoucí a vyhřívané potěry však inklinují i později ke změně tvaru a tvorbě trhlin, např. kvůli zatížení a teplotním změnám.

Při použití DITRA lze dlažbu položit na čerstvý cementový potěr, jakmile je pochozí.

Pokud se trhliny a deformace potěru vyskytnou později, DITRA je neutralizuje a nepřenášejí se do obkladu.

Potěry se síranem vápenatým

Potěr se síranem vápenatým (anhydritový potěr) smí při pokládce dlažby dle platných pravidel vykazovat zbytkovou vlhkost do max. výše 0,5 CM-%. Díky použití DITRA lze dlažbu pokládat již při zbytkové vlhkosti nižší než 2 CM-%.

Pokud je to nutné, připravte povrch potěru dle odborných pravidel a údajů výrobců (zbroušení, penetrace). DITRA lze lepit hydraulicky tuhnoucím nebo jiným vhodným tenkovrstvým lepidlem. DITRA chrání potěr před pronikáním vlhkosti do povrchu. Potěry se síranem vápenatým jsou citlivé na vlhkost, takže je nutné chránit potěr před dalším provlhnutím, např. vlhkem ze zadní strany.

Vyhřívané potěry

DITRA lze dle výše uvedených pokynů použít i na vyhřívaných potěrech (cement, síran vápenatý). Při použití DITRA lze konstrukci krytiny vyhřívat již 7 dní po dokončení. Počínaje 25 °C se přitom teplota na přívodu zvyšuje denně o maximálně 5 °C do dosažení potřebné užitné teploty max. 40 °C. Pomocí DITRA vytvořené vzduchové kanálky způsobí rychlé a rovnoměrné rozdělení tepla pod dlažbou.

Upozornění:

U podlahového topení odkazujeme na náš systém keramické klimapodlahy Schlüter®- BEKOTEC-THERM.

Schlüter-DITRA se hodí i jako separace pro podlahové vytápění z tenkých topných rohoží. Schlüter-DITRA přitom může být umístěna pod nebo nad topnou rohož. Lepší separační funkce je však dosaženo při položení nad topnou rohož.

Pro uchycení systémových topných kabelů byla vyvinuta speciální separační rohož Schlüter®-DITRA-HEAT pro elektrické podlahové a stěnové vytápění. Viz technický list výrobku 6.4.

Suchý potěr

Po odborné pokládce prvků suchého potěru dle údajů výrobce lze při použití DITRA zvolit maximální formát dlažby libovolně veliký.

Zdivo / smíšené podklady

Zdiva z cihel, vápenopískových cihel, cihel na bázi cementu, plynobetonu nebo podobně jsou zásadně vhodná jako podklad pro DITRA. Nerovnosti musí být předem vyrovnány. Především při sanacích, přestavbách a přístavbách jsou podklady většinou z různých materiálů (smíšené zdivo), které mají na styku ploch sklon k tvoření trhlin z důvodu jejich rozdílných deformací. Díky DITRA se vznikající pnutí a trhliny nepřenáší do obkladu.

Sádrová omítka / sádrovec

Sádrové podklady by měly být po prověření podle uznávaných pravidel suché, povrch je případně nutné opatřit penetračním nátěrem. DITRA lze lepit hydraulicky tuhnoucím nebo jiným vhodným tenkovrstvým lepidlem.

Balkony / terasy

Schlüter®-DITRA neutralizuje jako separační rohož pnutí mezi podkladem a keramickým obkladem, které vzniká častými a výraznými změnami teploty na balkonech. Kromě toho může DITRA u volně vyložených balkonů a teras na rostlém terénu, které jsou zatíženy výlučně pohybem osob, převzít funkci jediné izolace ve spojení s dlažbou (dodržujte pokyny pro izolaci). Podklad (beton, potěr) musí vykazovat dostatečný spád.

Pokud je starý obklad dostatečně nosný a má potřebný spád, lze při rekonstrukcích použít stávající obklad přímo jako podklad. Jinak před lepením DITRA odstraňte nedostatečně soudržné plochy a vadná místa nebo chybějící spád vyrovnejte vhodnou hotovou maltovou směsí.

U dlažby s délkou hrany ≥ 30 x 30 cm doporučujeme Schlüter-DITRA-DRAIN (viz také technický list výrobku 6.2).

Střešní terasy

Střešní terasy nad obytnými / užitkovými a jinými prostorami a nad zastřešenými plochami je nejdříve nutné provést jako ploché střechy dle platných odborných pravidel pro střešní konstrukce.

V případě tepelně izolovaných obytných a užitkových prostor (i prostor s očekávaným teplotním rozdílem vůči venkovnímu prostoru) je nutné použít parotěsnou zábranu a horní izolaci, aby byla skladba v souladu s normou. Je nutné zohlednit eventuálně odlišné národní normy a / nebo platné katalogové listy. Nad horní izolací musí být položena drenáž (Schlüter-TROBA nebo Schlüter-TROBA-PLUS). Na ni se nanese potěr jako roznášecí vrstva. Na povrch potěru se nalepí DITRA pro separaci obkladu a ochranu potěru před vlhkostí. Schlüter-DITRA jako separační rohož neutralizuje pnutí mezi podkladem a keramickým obkladem, které vzniká častými a výraznými změnami teploty na terasách.

U dlažby s délkou hrany ≥ 30 x 30 cm doporučujeme DITRA-DRAIN (viz také technický list výrobku 6.2).

Obklady z umělé hmoty a stěrky

Povrchy musí být zásadně nosné, musí mít takový charakter, resp. musí být připraveny tak, aby na nich drželo vhodné lepidlo, do kterého lze ukotvit nosnou střiž DITRA. Snášenlivost lepidla s podkladem a DITRA je nutné předem ověřit.

Dřevotřískové a lisované desky

Tyto materiály podléhají obzvláště výrazně změnám tvaru způsobeným vlivem vlhkosti (i silně kolísající vlhkosti vzduchu). Měli by být proto používány dřevotřískové nebo lisované desky impregnované proti vlhkosti. Desky mohou být zásadně použity i jako podlahový nebo stěnový podklad v interiéru. Tloušťku desek zvolte tak, aby byly ve spojení s vhodnou nosnou konstrukcí dostatečně tvarově stálé. Upevnění je nutné zajistit sešroubováním v malých rozestupech. Spoje je nutné vytvořit na pero a drážku a slepit je. K okolním stavebním dílům je nutné zachovat okrajové spáry cca 10 mm. Schlüter-DITRA neutralizuje vznikající pnutí k dlažbě a zabraňuje navíc vnikání vlhkosti.

Dřevěné prkenné podlahy

V případě dostatečně nosných, sešroubovaných podlahových prken spojených na pero a drážku je přímá pokládka keramických obkladů obecně možná. Před pokládkou DITRA by měl dřevěný podklad vykazovat rovnovážnou vlhkost. Osvědčilo se zde však položení doplňkové vrstvy z dřevotřískových nebo lisovaných desek. Nerovné podlahy by měly být předem vhodným způsobem vyrovnány.

Potěry z litého asfaltu

Schlüter-DITRA umožňuje v interiéru pokládku keramických obkladů na nosných, normovaných nevyhřívaných potěrech z litého asfaltu. Povrchy musí být odpískované nebo jinak upravené tak, aby tenkovrstvá malta pro přilepení DITRA dostatečně držela.


Schlüter®-DITRA

Časté dotazy

Topný potěr

Jak se postupuje při ohřevu topných potěrů v podlaze?

Zobrazit odpověď

Separační rohože Schlüter-DITRA a Schlüter-DITRA-DRAIN umožňují pokládku rohoží a dlažby na potěr bez předchozího ohřevu. Ten se na potřebnou užitnou teplotu ohřeje teprve sedm dní po dokončení podlahové krytiny, a to postupně po 5 °C za den. Zahřívání, které je jinak nutné kvůli koordinaci rozhraní, tím odpadá. 

U podlahových topení odkazujeme především na keramickou klima podlahu Schlüter-BEKOTEC-THERM.

Izolační pásky

Je nutné používat u Schlüter-DITRA v oblastech nezatížených vodou izolační pásky?

Zobrazit odpověď

V oblastech, které nejsou namáhány vodou, není toto opatření nutné. Výjimku může tvořit pokládka přírodního kamene, který je citlivý na vlhkost, na čerstvý podklad. Zde se používají izolační pásky na Schlüter-DITRA, aby se zabránilo proniknutí vlhkosti z potěru do přírodního kamene.

Dilatační spáry

Lze dilatační spáry v podkladu překrýt pomocí Schlüter-DITRA resp. Schlüter-DITRA-DRAIN?

Zobrazit odpověď

Ne, dilatační spáry v podkladu je nutné vždy převzít.

Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka