logo

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Použití a funkce

Schlüter-BEKOTEC-EN 12 FK je spolehlivá technologie pro podlahové konstrukce jako systém funkčně bezpečných a topných potěrů bez trhlin s dlažbou z keramiky, přírodního kamene a s jinými podlahovými materiály.

Kontaktní systém se lepí tenkovrstvým způsobem přímo na nosný podklad roznášející zátěž jako je beton, stávající potěr nebo konstrukce dřevěného stropu. Lepidlo pro tenkovrstvé lepení musí být dle údajů výrobce vhodné pro příslušný podklad. U vytápění se prověřuje vhodnost podkladu (dilatační spáry, obvodové pásky atd.).

Tento systém je založen na potěrové desce s výlisky Schlüter-BEKOTEC-EN 12 FK s nosnou střiží na spodní straně. Potěrová deska s výlisky se lepí jako kontaktní systém tenkovrstvým způsobem přímo na vhodný podklad roznášející zátěž. Z rozměrů desky s výlisky Schlüter-BEKOTEC-EN 12 FK vyplývá minimální tloušťka vrstvy potěru 20 mm mezi a 8 mm nad výlisky.

Odstupy mezi výlisky jsou uspořádány tak, aby mohlo být do rastru 50 mm upnuto systémové topné potrubí o průměru 10 mm pro vytvoření topného potěru.

Podlahové topení je dobře regulovatelné a lze jej optimálně provozovat s nízkými teplotami na přívodu, protože je nutno ohřívat resp. ochlazovat pouze relativně malou hmotu potěru (při krytí 8 mm cca 40 kg/m2 ≙ 20 l /m2).

Smršťování, vznikající během tvrdnutí potěru, se neutralizuje v síti výlisků. Pnutí pocházející z deformací při smršťování tak nemůže působit na celou plochu. Lze tak upustit od dilatačních a dodatečně proříznutých spár. Po dosažení pochozí tvrdosti cementového potěru lze nalepit separační rohož Schlüter-DITRA 25 (alternativně Schlüter-DITRA-DRAIN 4 nebo Schlüter-DITRA-HEAT) (síranovápenatý potěr ≤ 2 CM-%). Přímo na ni se do tenké vrstvy lepidla pokládají keramické dlaždice nebo desky z přírodního kamene. Dilatační spáry v dlažbě se vytvoří pomocí profilů Schlüter-DILEX v potřebných vzdálenostech. Podlahové krytiny, které nejsou citlivé na vznik trhlin, jako např. parkety nebo koberec, se pokládají přímo na potěr po dosažení zbytkové vlhkosti specifické pro příslušnou podlahovou krytinu. Další informace naleznete v technické příručce.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Zpracování

 1. Schlüter-BEKOTEC-EN 12 FK se jako kontaktní systém lepí nosnou střiží na spodní straně pomocí tenké vrstvy lepidla na nosný a rovný podklad. Podklad musí být zbaven částic, zhoršujících přilnavost, musí být nosný a rovný. Eventuální vyrovnání je nutné provést před pokládkou Schlüter-BEKOTEC-EN 12 FK. Výběr lepidla, do kterého se Schlüter-BEKOTEC-EN 12 FK pokládá, se řídí druhem podkladu. Lepidlo musí přilnout k podkladu a musí se mechanicky ukotvit v nosné střiži Schlüter-BEKOTEC-EN 12 FK. U většiny podkladů lze použít hydraulicky tuhnoucí lepidlo pro tenkovrstvé lepení. Dle potřeby je nutné prověřit vzájemnou snášenlivost materiálů. Lepidlo pro tenkovrstvé lepení se na podklad nanáší ozubenou stěrkou (doporučuje se 6x6 mm).
 2. Styk podlahy s navazujícími stěnami nebo stavebními díly se řeší obvodovou páskou Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF tloušťky 8 mm. Integrovaná lepicí patka na obvodové pásce má na vrchní a spodní straně lepicí proužek pro uchycení. Po nalepení obvodové pásky na podklad a předepnutí opěrné patky se obvodová páska přitlačí na zeď. Položením a přitlačením potěrové desky s výlisky Schlüter-BEKOTEC na lepící patku vznikne spoj, který přichytí desku k podkladu a zabrání také zatékání směsi při zpracování litého potěru.
 3. Desky s výlisky Schlüter-BEKOTEC-EN 12 FK se pokládají celou plochou nosné střiže do naneseného lepidla. Je nutné dodržet otevřenou dobu lepidla. Desky s výlisky Schlüter-BEKOTEC-EN 12 FK je nutné na okrajích přesně přiříznout na míru. Desky BEKOTEC se spojují překrytím jedné řady do sebe navzájem zapadajících výlisků (viz foto). Ve dveřích a u rozdělovače lze pro zjednodušení vedení trubek použít hladkou vyrovnávací desku Schlüter-BEKOTEC-ENFGK, která se nosnou střiží na spodní straně lepí na nosný a rovný podklad. Pro fixaci desky s výlisky lze dle potřeby využít přiloženou oboustranně lepicí pásku, která se položí na povrch vyrovnávací desky. Pomocí samolepící upínací lišty pro topné trubky Schlüter-BEKOTEC-ZRKL 10/12 lze v těchto místech umožnit přesné vedení trubek.
 4. Pro vytvoření podlahového topení Schlüter-BEKOTEC-THERM se po vytvrdnutí lepidla pro tenkovrstvé lepení upevní mezi výlisky systémové topné trubky o průměru 10 mm. Rozteč potrubí se zvolí dle požadovaného topného výkonu na základě výkonových diagramů systému Schlüter-BEKOTEC.
 5. V průběhu pokládky potěru se na desky s výlisky pokládá čerstvý cementový potěr jakosti CT-C25-F4, max. F5, nebo síranovápenatý potěr CA-C25-F4, max. F5 s minimálním krytím potěru 8 mm. Pro vyrovnání výšky lze tloušťku vrstvy lokálně zvýšit na max. 15 mm. Lze používat i vhodné lité potěry CAF / CTF s příslušnou specifikací. Je nutné používat příslušné schválené systémy. Upozornění: Jiné vlastnosti potěru je pro jednotlivé objekty nutné vyjasnit předem s našimi technickými pracovníky prodejního oddělení. Pokud má být mezi dvěma místnostmi zabráněno přenosu kročejového hluku, je nutné potěr v této oblasti rozdělit dilatačním profilem Schlüter-DILEX-DFP.
 6. Bezprostředně po dosažení počáteční pevnosti, která umožňuje přecházení po cementovém potěru, lze nalepit separační rohož Schlüter-DITRA 25 (alternativně: Schlüter-DITRA-DRAIN 4 nebo Schlüter-DITRA-HEAT) při dodržení pokynů pro zpracování uvedených v technickém listě výrobku 6.1 (alternativně: 6.2 nebo 6.4). Na síranovápenaté potěry lze pokládat separační rohož, jakmile je dosaženo zbytkové vlhkosti ≤ 2 CM-%.
 7. Bezprostředně na vrchní stranu separační rohože lze do tenké vrstvy lepidla pokládat dlaždice z keramiky nebo přírodního kamene. Dlažbu nad separační rohoží je třeba dle platných pravidel a předpisů rozdělit dilatačními spárami na jednotlivá pole. Pro zhotovení dilatačních spár se používají profily Schlüter-DILEX-BWB, -BWS, -KS nebo -AKWS (viz technické listy výrobků 4.6 - 4.8 a 4.18).
 8. Jako pružnou obvodovou spáru v přechodu podlaha / stěna je třeba osadit koutový dilatační profil Schlüter-DILEX-EK resp. -RF (viz technický list výrobku 4.14). Předtím je nutné oříznout přesah obvodové pásky BEKOTEC-BRS 808 KSF.
 9. Při použití keramické klima podlahy Schlüter-BEKOTEC-THERM jako podlahového topení lze hotovou podlahovou konstrukci zahřívat již po 7 dnech. Začíná se na teplotě 25 °C, dále se teplota na přívodu topné vody zvyšuje denně o maximálně 5 °C až do dosažení požadované užitné teploty.
 10. Podlahové materiály, u kterých není nebezpečí prasklin (např. parkety, koberec nebo umělohmotné krytiny), se pokládají přímo na potěr BEKOTEC bez použití separační rohože. Výšku potěru je přitom třeba přizpůsobit příslušné tloušťce materiálu. Kromě platných předpisů pro pokládku podlahových materiálů je nutno dbát na přípustnou zbytkovou vlhkost potěru pro zvolenou krytinu.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Materiál

Schlüter-BEKOTEC-EN 12 FK je vyroben z tlakově stabilní hlubokotažné polystyrénové fólie s nosnou střiží a je vhodný především pro použití běžným způsobem pokládaného cementového nebo síranovápenatého potěru a pro litý potěr.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Poznámka

Schlüter-BEKOTEC-EN 12 FK, -ENFGK, a -BRS nepodléhají hnití a nevyžadují zvláštní údržbu nebo péči. Před a během pokládky potěru je nutné desku s výlisky chránit vhodným opatřením před mechanickým poškozením např. položením.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Varianty


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK


Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK


Schlüter®-BEKOTEC-EN 2520 /-EN 1520 PF

Přednosti systému Schlüter-BEKOTEC

 • Příslib záruky:
  Při dodržení montážních předpisů pro pokládku a odpovídajícím užívání podlahové krytiny nabízí Schlüter-Systems sjednání pětileté záruky na použivatelnost a bezporuchovost podlahové konstrukce.
 • Krytina bez trhlin:
  Systém Schlüter-BEKOTEC je navržen tak, aby se vlastní pnutí v potěru modulárně neutralizovalo v síti výlisků. Konstrukční výztuž se v potěru nepoužívá.
 • Konstrukce s minimální deformací:
  V hotové konstrukci dlažby, zhotovené podle systému Schlüter-BEKOTEC nevzniká žádné vlastní pnutí, proto je prakticky vyloučena deformace plochy vyboulením. To platí především i pro namáhání způsobené střídáním teplot např. u potěrů s podlahovým vytápěním.
 • Potěr beze spár:
  V potěru nejsou žádné dilatační spáry, které by bylo nutno v dlažbě dodržet, protože potěr v systému Schlüter-BEKOTEC rovnoměrně vyrovnává vlastní pnutí celé ploše.
 • Dilatační spáry v rastru spár dlažby příp. desek:
  V systému Schlüter-BEKOTEC lze rozmístění dilatačních spár v dlažbě přizpůsobovat zvolenému rastru spár v průběhu pokládky, protože se do dlažby nepřebírají dilatační spáry z potěru. Je nutno dbát pouze na všeobecná pravidla pro stanovení velikostí dilatačních polí.
 • Krátká doba provádění:
  Na potěr zhotovený v systému Schlüter-BEKOTEC lze při použití separační rohože pokládat dlaždice z keramiky, přírodního nebo umělého kamene bezprostředně po dosažení pevnosti umožňující chůzi po potěru. Při instalaci podlahového topení lze začít s vytápěním již 7 dní po dokončení dlažby.
 • Nízká konstrukční výška:
  Provedením systému Schlüter-BEKOTEC se ušetří až 37 mm konstrukční výšky oproti potěru podle DIN 18 560-2.
 • Nízká spotřeba materiálu:
  Při krytí potěru 8 mm je zapotřebí pouze cca 57 kg/m2 ≙ 28,5 l /m² hmoty potěru. Výhoda, která se projeví ve statickém výpočtu.
 • Rychle reagující podlahové topení:
  Konstrukce podlahové krytiny, zhotovená v systému Schlüter-BEKOTEC ve spojení s podlahovým topením reaguje v porovnání s tradičními topnými potěry rychleji na teplotní změny, protože se vytápí popř. ochlazuje mnohem méně hmoty. Podlahové vytápění tak lze provozovat v úsporném režimu i v nízkoteplotním provozu.

 


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Technické údaje

 1. Velikost výlisků: cca 44 mm
  - Rozteč topných trubek: 50, 100, 150 mm ...
  - Systémové topné trubky: ø 10 mm
  - Výlisky jsou tvarovány tak, aby mezi nimi upnuté topné trubky spolehlivě držely i bez upínacích svorek.
 2. Spoje:
  Desky s výlisky se spojují překrytím jedné řady do sebe navzájem zapadajících výlisků.
 3. Užitná plocha: 1,1 x 0,7 m = 0,77 m²
  Výška desky: 12 mm
 4. Obal: 10 kusů / karton = 7,7 m²
  Velikost kartonu činí cca 1160 x 800 x 80 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Doplňující systémové výrobky

Vyrovnávací deska
Schlüter-BEKOTEC-ENF GK se používá v prostoru dveří a u rozdělovače topných okruhů na podlahu roznášející zátěž, pro zjednodušení napojení a minimalizaci prořezu. Je z hladké polystyrénové fólie. Příp. lze desku s výlisky na vyrovnávací desce fixovat dodatečně položenou oboustranně lepicí páskou BEKOTEC-BTZDK66.
Rozměry: 1100 x 700 mm

Upínací lišta pro trubky
Schlüter-BEKOTEC-ZRKL 10/12 je upínací lišta pro trubky zajišťující jejich spolehlivé vedení na vyrovnávací desce. Lišta je samolepicí takže ji lze přichytit na vyrovnávací desku.
Délka: 80 cm

Oboustranně lepicí páska
Schlüter-BEKOTEC-BTZDK66 je oboustranně lepicí páska pro připevnění desky s výlisky na vyrovnávací desku a pokud je to nutné i na podklad. Role: 66 m, výška: 30 mm, tloušťka: 1 mm

Obvodová páska
Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF je obvodová páska z polyetylénové pěny s uzavřenými póry s lepicí opěrnou patkou, která je na vrchní a spodní straně opatřena lepicím páskem pro uchycení. Nalepením na podklad a předepnutím opěrné patky se obvodová páska přitlačí na stěnu. Položením potěrové desky s výlisky BEKOTEC na lepicí patku vznikne spoj, který přichytí desku na podklad a zabrání také zatékání směsi při zpracovávání litého potěru. Role: 25 m, výška: 8 cm, tloušťka: 8 mm

Dilatační profil
Schlüter-DILEX-DFP je dilatační profil pro osazení v prostoru dveří, bránící vytvoření zvukových mostů. Oboustranná povrchová úprava a samolepicí páska umožňují jeho rovné položení.
Délka: 1,00 m, výška: 60 / 80 / 100 mm, tloušťka: 10 mm
Délka: 2,50 m, výška: 100 mm, tloušťka: 10 mm


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka