logo

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Použití a funkce

Schlüter-BEKOTEC-EN 12 FK je spolehlivá technologie pro beztrhlinové a funkčně spolehlivé potěry a  potěry s  podlahovým topením, s  keramickými obklady, přírodním kamenem nebo jinými obkladovými materiály.

Tento kontaktní systém se lepí do tenkovrstvého lepidla přímo na nosný zatížitelný podklad, jako je beton, stávající potěrové nebo dřevěné stropní konstrukce. Tenkovrstvé lepidlo musí být dle údajů výrobce vhodné pro odpovídající podklad. Pro topení je nutné zkontrolovat vhodnost podkladu (dilatační spáry, okrajové pásky, atd.).

Tento systém je založen na potěrové desce s výlisky BEKOTEC-EN 12 FK s nosnou střiží na spodní straně. Z rozměrů desky s výlisky Schlüter®-BEKOTEC-EN  12  FK vyplývá minimální tloušťka vrstvy potěru 20  mm mezi výlisky a 8 mm nad nimi. Odstupy mezi výlisky jsou uspořádány tak, aby mohlo být do rastru 50 mm upnuto systémové topné potrubí o průměru 10  mm pro vytvoření topného potěru.

Podlahové vytápění lze snadno regulovat a optimálně provozovat při nízkých teplotách na přívodním potrubí, protože je nutné ohřívat nebo ochlazovat pouze poměrně malou hmotu potěru (při krytí 8 mm cca 40 kg/m² ≙ 20 l/m²).
Smršťování, ke kterému dochází během vytvrzování potěru, se modulárně odbourá v rastru výlisků. Napětí ze smršťovací deformace tak nemohou působit na celou plochu. Proto není nutné vytvářet jalové a dilatační spáry. Jakmile je cementový potěr pochozí, přilepí se separační rohož Schlüter-DITRA (alternativně Schlüter-DITRA-DRAIN 4 nebo Schlüter-DITRA-HEAT) (síranovápenatý potěr ≤ 2 CM-%).

Následně se pokládá keramická dlažba nebo desky z přírodního kamene do tenké vrstvy lepidla. V dlažbě je nutno v potřebných rozestupech vytvořit dilatační spáry použitím Schlüter-DILEX. Obkladové materiály, které nejsou náchylné k praskání, jako jsou parkety nebo koberce, se pokládají přímo na potěr po dosažení zbytkové vlhkosti specifické pro materiál. Další informace naleznete v technické příručce.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Zpracování

 1. Schlüter-BEKOTEC-EN 12  FK se nalepuje jako kontaktní systém pomocí nosné střiže na zadní straně do tenké vrstvy lepidla na nosný a rovný podklad. Podklad musí být zbaven nepřilnavých částic, musí být nosný a rovný. Před pokládkou BEKOTEC-EN 12 FK se provede eventuální vyrovnání podkladu.
  Výběr lepidla pro práci s BEKOTEC-EN 12 FK se řídí druhem podkladu. Lepidlo musí přilnout k podkladu a mechanicky se spojit s nosnou tkaninou BEKOTEC-EN 12 FK. U většiny podkladů lze použít hydraulicky tuhnoucí tenkovrstvé lepidlo. Je nutné případně prověřit vzájemnou snášenlivost materiálů. Tenkovrstvé lepidlo se na podklad nanáší ozubenou stěrkou (doporučuje se 6 × 6 mm). 
 2. Okraje krytiny u stěn nebo zařizovacích předmětů je třeba oddělit 8 mm silnou obvodovou páskou Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF. Do obvodové pásky integrovaná lepicí patka má na spodní straně lepicí pás pro uchycení. Nalepením na podklad a předepnutím lepící patky je obvodová páska tlačena na zeď. Nalepením systémové desky s výlisky BEKOTEC na lepící patku vznikne spoj, který drží desku na podkladu a zabraňuje zatékání směsi při zpracování litého potěru.
 3. Desky s výlisky BEKOTEC-EN 12 FK se pokládají celoplošně nosnou střiží do naneseného lepidla. Musí být dodržena otevřená doba lepidla. Desky s výlisky BEKOTEC-EN 12 FK musí být v oblasti okrajů přesně přiříznuty. Desky BEKOTEC se spojují tak, že se do sebe zasunou s překrytím jedné řady výlisků (viz foto).
  V oblasti dveří a rozvodů lze pro zjednodušení vedení potrubí použít hladkou vyrovnávací desku Schlüter-BEKOTEC-ENFGK, která se lepí nosnou střiží na zadní straně na nosný a rovný podklad. V případě potřeby se pro upevnění desek s výlisky na vyrovnávací desce použije přiložená oboustranná lepicí páska. Samolepicí upínací lišta Schlüter-BEKOTEC-ZRKL 10/12 umožňuje přesné vedení potrubí v této oblasti. 
 4. Pro provedení podlahového vytápění BEKOTEC-THERM po vytvrdnutí tenkovsrvého lepidla lze systémové topné trubky o průměru 10 mm upnout mezi zkosené výlisky. Rozteč potrubí je třeba zvolit podle požadovaného topného výkonu na základě diagramů topných výkonů BEKOTEC.
 5. Při pokládce potěru se do desky s výlisky ukládá čerstvý cementový potěr kvality CT-C25-F4, max. F5 nebo potěr na bázi síranu vápenatého CA-C25-F4, max. F5 s minimálním krytím potěru 8 mm (doporučeno kamenivo 0-4 mm). Pro výškové vyrovnání lze tloušťku vrstvy částečně zvýšit maximálně na 15 mm. Lze rovněž použít vhodné lité potěry CAF/CTF s odpovídající specifikací. Je přitom nutné vzít v úvahu systémy schválené pro toto použití. Poznámka: Odchylné vlastnosti potěru je nutné předem konzultovat s techniky prodejního oddělení.
  Má-li být zabráněno přenosu kročejového hluku mezi dvěma prostory, musí být potěr oddělen dilatačním profilem Schlüter-DILEX-DFP.
 6. Bezprostředně po dosažení počáteční pevnosti, která umožňuje chůzi po cementovém potěru, se separační rohož Schlüter-DITRA (alternativně: Schlüter-DITRA-DRAIN 4 nebo Schlüter-DITRA-HEAT) přilepí podle pokynů ro zpracování uvedených v technickém listu výrobku 6.1 (alternativně: 6.2 nebo 6.4). Na potěry ze síranu vápenatého se separační rohoží lze lepit dlažbu, jakmile je dosaženo zbytkové vlhkosti ≤ 2 % CM.
 7. Rohový dilatační profil Schlüter-DILEX- -EK nebo -RF (viz informace o výrobku 4.14) musí být instalován jako pružná okrajová spára v oblasti přechodu mezi podlahou a stěnou. Přesah obvodové pásky BEKOTEC-BRS 808 KSF musí být předem odříznut.
 8. Při použití keramické klima podlahy BEKOTEC-THERM jako podlahového vytápění lze hotovou podlahovou konstrukci vyhřát již po 7 dnech. Počínaje 25 °C se přitom teplota na přívodu zvyšuje denně o maximálně 5 °C do dosažení požadované užitné teploty.
 9. Obkladové materiály, které nejsou náchylné k praskání (např. parkety, koberce nebo obklady z umělé hmoty), se pokládají bez separační rohože přímo na potěr BEKOTEC. Při tom je třeba výšku potěru přizpůsobit tloušťce příslušného materiálu.
  Poznámka: Kromě dodržení příslušných platných pokynů pro zpracování je nutné dbát i na povolenou zbytkovou vlhkost potěru pro zvolený obkladový materiál. Podrobné pokyny pro zpracování nekeramických krytin získáte v technickém manuálu Schlüter-BEKOTEC-THERM nebo u technických pracovníků prodejního oddělení.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Materiál

Schlüter-BEKOTEC-EN 12 FK je vyroben z hlubokotažné polystyrénové fólie s nosnou střiží a je vhodný zejména pro použití s konvenčně pokládanými potěry na bázi cementu nebo síranu vápenatého a pro litý potěr.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Poznámka

Schlüter-BEKOTEC-EN 12 FTS, -ENFGK a -BRS jsou odolné proti hnilobě a nevyžadují zvláštní péči nebo údržbu. Před pokládkou potěru a během ní musí být deska s výlisky chráněna před poškozením mechanickými vlivy vhodnými opatřeními, např. položením prken


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Varianty


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

1  deska (0,77 m²) = nejmenší dodací jednotka
Obvodová páska:
Pro potěrové desky s výlisky EN 12 FK se používá obvodová páska BRS 808 KSF


Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK

Vyrovnávací deska Schlüter-BEKOTEC-ENFGK se používá před rozdělovači topných okruhů pro zjednodušení montáže topného potrubí ve skříni rozdělovače. Polystyrénová deska se k desce s výlisky připevňuje přiloženou oboustranně lepicí páskou (6 m).

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK

Užitná plocha: 110 x 70 cm = 0,77 m²
Sada obsahuje:
1 vyrovnávací deska
6 m oboustranně lepicí páska


Schlüter®-BEKOTEC-EN 2520 /-EN 1520 PF

Přednosti systému Schlüter-BEKOTEC

 • Prohlášení o záruce:

Při dodržení montážních pokynů a používání krytiny v souladu s jejím určením poskytuje společnost Schlüter-Systems pětiletou záruku na funkčnost a bezporuchovost konstrukce krytiny.

 • Krytina bez trhlin:

Systém BEKOTEC je navržen tak, že pnutí v potěru jsou modulárně odbourávána v rastru výlisků. Odpadá vkládání konstrukční výztuže.

 • Konstrukce bez vyboulení:

Konstrukce dlažby vyrobená podle systému BEKOTEC je v provozním stavu bez vnitřních pnutí, takže je prakticky vyloučen výskyt vyboulení povrchu. To platí zejména pro namáhání při změnách teploty, např. u vyhřívaných potěrů.

 • Potěr bez dilatačních spár:

Dilatační spáry v potěru odpadají, protože potěr v systému BEKOTEC rovnoměrně odbourává vzniklá pnutí rovnoměrně v celé ploše.

 • Dilatační spáry v rastru spár dlažbových nebo deskových obkladů:

V systému BEKOTEC lze v průběhu pokládky dlažby nebo desek přizpůsobit umístění dilatačních spár zvolenému rastru spár dlažby, protože není nutné přenášet dělící spáry z potěru do podlahové krytiny. Je třeba dodržet pouze obecná pravidla pro dimenzování polí krytiny.

 • Krátká doba montáže:

Na potěr vyrobený podle systému BEKOTEC je možné ihned po dokončení s pomocí separační rohože položit keramickou dlažbu, přírodní nebo umělý kámen. Při instalaci podlahového vytápění je možné topit již 7 dní po dokončení podlahové krytiny.

 • nNízká konstrukční výška: 

Při použití systému BEKOTEC se ušetří až 37 mm stavební výšky ve srovnání s vyhřívaným potěrem podle DIN 18 560-2.

 • nNižší spotřeba materiálu:

Při 8 mm krycí vrstvě potěru je spotřeba pouze cca 57 kg/m² ≙ 28,5 l /m² hmoty potěru. Výhoda, která se projeví ve výpočtu statiky.

 • Rychle reagující podlahové topení: 

Konstrukce krytiny provedená podle systému BEKOTEC v kombinaci s podlahovým vytápěním reaguje ve srovnání s běžnými vyhřívanými potěry rychleji na změny teplot, protože je nutné ohřívat nebo ochlazovat podstatně nižší hmotu. Podlahové vytápění lze proto provozovat v nízkoteplotním režimu a šetřit tak energii.
 


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Technické údaje

 1. Velikost výlisků: cca 44 mm
  - Rozteč topných trubek: 50, 100, 150 mm ...
  - Systémové topné trubky: ø 10 mm
  - Výlisky jsou tvarovány tak, aby mezi nimi upnuté topné trubky spolehlivě držely i bez upínacích svorek.
 2. Spoje:
  Desky s výlisky se spojují překrytím jedné řady do sebe navzájem zapadajících výlisků.
 3. Užitná plocha: 1,1 x 0,7 m = 0,77 m²
  Výška desky: 12 mm
 4. Obal: 10 kusů / karton = 7,7 m²
  Velikost kartonu činí cca 1160 x 800 x 80 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Doplňující systémové výrobky

Vyrovnávací deska
Schlüter-BEKOTEC-ENF GK se používá v prostoru dveří a u rozdělovače topných okruhů na podlahu roznášející zátěž, pro zjednodušení napojení a minimalizaci prořezu. Je z hladké polystyrénové fólie. Příp. lze desku s výlisky na vyrovnávací desce fixovat dodatečně položenou oboustranně lepicí páskou BEKOTEC-BTZDK66.
Rozměry: 1100 x 700 mm

Upínací lišta pro trubky
Schlüter-BEKOTEC-ZRKL 10/12 je upínací lišta pro trubky zajišťující jejich spolehlivé vedení na vyrovnávací desce. Lišta je samolepicí takže ji lze přichytit na vyrovnávací desku.
Délka: 80 cm

Oboustranně lepicí páska
Schlüter-BEKOTEC-BTZDK66 je oboustranně lepicí páska pro připevnění desky s výlisky na vyrovnávací desku a pokud je to nutné i na podklad. Role: 66 m, výška: 30 mm, tloušťka: 1 mm

Obvodová páska
Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF je obvodová páska z polyetylénové pěny s uzavřenými póry s lepicí opěrnou patkou, která je na vrchní a spodní straně opatřena lepicím páskem pro uchycení. Nalepením na podklad a předepnutím opěrné patky se obvodová páska přitlačí na stěnu. Položením potěrové desky s výlisky BEKOTEC na lepicí patku vznikne spoj, který přichytí desku na podklad a zabrání také zatékání směsi při zpracovávání litého potěru. Role: 25 m, výška: 8 cm, tloušťka: 8 mm

Dilatační profil
Schlüter-DILEX-DFP je dilatační profil pro osazení v prostoru dveří, bránící vytvoření zvukových mostů. Oboustranná povrchová úprava a samolepicí páska umožňují jeho rovné položení.
Délka: 1,00 m, výška: 60 / 80 / 100 mm, tloušťka: 10 mm
Délka: 2,50 m, výška: 100 mm, tloušťka: 10 mm


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka