logo

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Použití a funkce

Schlüter-BEKOTEC-DRAIN je spolehlivá technologie pro podlahové konstrukce jako systém funkčně bezpečných potěrů v exteriéru s dlažbou z keramiky a přírodního kamene, bez trhlin.

Systém je založen na speciálně strukturované fóliové desce s výlisky Schlüter- BEKOTEC-EN 23 FD s pravidelnými otvory a propojenými drenážními kanálky, která se pokládá na vyspádovanou vrstvu izolace překrytou plošnou drenáží Schlüter- TROBA-PLUS. Z rozměrů desky s výlisky Schlüter-BEKOTEC-EN 23 FD vyplývá minimální tloušťka vrstvy potěru 31 mm mezi výlisky při minimálním překrytí 8 mm nad výlisky. Smršťování, vznikající během tvrdnutí potěru, se neutralizuje v síti výlisků. Pnutí pocházející z deformací při smršťování tak nemůže působit na celou plochu. Proto lze upustit od dilatačních a dodatečně proříznutých spár v potěru. Po dosažení pochozí tvrdosti cementového potěru lze nalepit kontaktní drenážní a separační rohož Schlüter-DITRA-DRAIN. Přímo na ni se do tenké vrstvy lepidla pokládájí keramické dlaždice nebo desky z přírodního kamene. Takto lze pokládat také velkoformátové materiály (bez omezení formátu) keramické – slinuté nebo z přírodního kamene. Dilatační spáry v dlažbě se vytvoří pomocí profiů Schlüter-DILEX v požadovaných vzdálenostech. Stejně tak je možná pokládka keramických dlaždic nebo desek z přírodního kamene přímo do cementového potěru. Cementový potěr se nanese minimálně 8 mm nad výlisky desky Schlüter-BEKOTEC- EN 23 FD a dlaždice keramické nebo z přírodního kamene s kontaktní vrstvou se zaklepou přímo do čerstvého potěru. Schlüter-DITRA-DRAIN v tomto případě odpadá.


Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Zpracování

 1. Podklad pro Schlüter-BEKOTEC- -DRAIN je vrstva izolace uložená ve spádu.
 2. Styk podlahy s navazujícími stěnami nebo stavebními díly se řeší obvodovou páskou Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF o tloušťce 8 mm. Lepicí patka na obvodové pásce má na horní a dolní straně připevňovací lepicí proužek. Po nalepení na podklad a předepnutí opěrné patky se obvodová páska přitlačí na stěnu.
 3. Na vrstvu izolace se položí nejprve kapilárně pasivní plošná drenáž Schlüter- TROBA-PLUS.
 4. Desky s výlisky Schlüter-BEKOTEC-EN 23 FD se potom položí na plošnou drenáž Schlüter-TROBA-PLUS a spojí se překrytím jedné řady do sebe navzájem zapadajícíh výlisků, na okrajích se dle potřeby přiříznou.
  Poznámka: Desky s výlisky Schlüter- BEKOTEC-EN 23 FD mají propojené drenážní kanálky, ale neslouží jako kapilárně pasivní drenáž.

Pokládka do tenkovrstvé lepicí malty

 1. Na desky s výlisky Schlüter-BEKOTECEN 23 FD se nanese cementový potěr třídy pevnosti ≤ CT-C25-F4 (ZE 20) s překrytím výlisků minimálně 8 mm a maximálně 25 mm. Ideální je dosáhnout překrytí 8 mm až 15 mm. Nesmí být překročena hodnota pevnosti v tahu při ohybu F5. Poznámka: Potěr by měl být chráněný před přímým slunečním zářením a také před negativními povětrnostními vlivy.
 2. Bezprostředně po dosažení počáteční pevnosti, umožňující chůzi po cementovém potěru (zpravidla již po 24 hodinách), lze nalepit kontaktní drenážní a separační rohož Schlüter-DITRADRAIN při dodržení technologického postupu uvedeného v technickém listu výrobku 6.2. Poznámka: Jako potěr lze použít drenážní potěr s odpovídajícími vlastnostmi. V závislosti na velikosti zrn je příp. nutné větší překrytí výlisků než minimální překrytí 8 mm.
 3. Přímo na lícovou stranu Schlüter-DITRADRAIN lze do tenkého lože lepidla pokládat dlaždice z keramiky nebo z přírodního kamene. Dlažbu nad separační rohoží je třeba podle platných pravidel a předpisů rozdělit dilatačními spárami na jednotlivá pole. Pro zhotovení dilatačních spár se používají dilatační profily Schlüter ®-DILEX-BWB nebo -KS (viz technický list výrobku 4.6 nebo 4.8).
 4. Jako pružnou obvodovou spáru v přechodu podlaha / stěna je třeba osadit koutový dilatační profil Schlüter-DILEX- -EK, -RF, -EKE nebo -EF (viz technické listy výrobků). Případný přesah obvodové pásky Schlüter-BEKOTEC-BRS musí být předem odříznut.

 

Pokládka přímo do maltového lože

 1. a. V jednotlivých případech pokládky se vytvoří náležitě tlusté a rovné maltové lože. Pro pokládku lze použít vhodný drenážní potěr. V závislosti na velikosti zrn je příp. nutné větší překrytí výlisků než minimální překrytí 8 mm.
 2. a. Na rubovou stranu dlaždice se nanese kontaktní vrstva.
 3. a. Dlaždice se položí a zaklepe do čerstvého maltového lože. Dlažbu je třeba podle platných pravidel a předpisů rozdělit dilatačními spárami na jednotlivá pole. Pro zhotovení dilatačních spár se používají dilatační profily Schlüter- -DILEX-BWB-KS nebo -MP (viz technický list výrobku 4.6, 4.8 nebo 4.3) nebo se vytvoří pružná spára. V místě dilatační spáry se maltové lože nad výlisky prořízne lžící.
 4. a. Jako pružnou obvodovou spáru v přechodu podlaha / stěna je třeba osadit koutový dilatační profil Schlüter- DILEX-EK, -RF, -EKE nebo -EF (viz technické listy výrobků) nebo vytvořit pružnou spáru. Případný přesah obvodové pásky Schlüter-BEKOTEC-BRS musí být předem odříznut.

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Materiál

Schlüter-BEKOTEC-EN 23 FD je deska z tlakově stabilní hlubokotažné polystyrénové fólie a je vhodná pro použití běžného cementového potěru.


Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Upozornění

Schlüter-BEKOTEC-EN 23 FD a -BRS nepodléhají hnití a nevyžadují zvláštní údržbu nebo péči. Před a během pokládky potěru je nutné desku s výlisky chránit vhodným opatřením před mechanickým poškozením např. položením pochozích prken.


Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Výrobky


Schlüter-BEKOTEC-EN 23 FD


Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Download


Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Technická údaje

 1. Velikost výlisků: cca 65 mm
 2. Velikost otvorů: cca 50 mm
 3. Spoje:
  Desky s výlisky se spojují překrytím jedné řady do sebe navzájem zapadajících výlisků.
 4. Užitná plocha: 1,2 x 0,9 m = 1,08 m2 Výška desky: 23 mm 
 5. Obal: 10 ks/karton =10,8 m2 Velikost kartonu je cca 1355 x 1020 x 195 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Přednosti systému Schlüter-BEKOTEC

Příslib záruky:
Při dodržení montážních předpisů pro pokládku a odpovídajícím užíváním podlahové krytiny nabízí Schlüter-Systems sjednání pětileté záruky na použivatelnost a bezporuchovost podlahové konstrukce.

Krytina bez trhlin:
Systém Schlüter-BEKOTEC-DRAIN je navržen tak, aby se vlastní pnutí v potěru modulárně netralizovalo v síti výlisků. Konstrukční výztuž se v potěru nepoužívá.

Odvodnění:
Voda, která prosákne konstrukcí a otvory desky s výlisky až na izolaci ve spádu resp. drenážní vrstvu, je odtud beztlakově odvedena dutým drenážním prostorem až k odtoku.

Konstrukce s minimální deformací:
V hotové konstrukci dlažby, zhotovené podle systému Schlüter-BEKOTEC-DRAIN nevzniká žádné vlastní pnutí, proto je prakticky vyloučena deformace plochy vyboulením. To platí především i pro namáhání způsobené střídáním teplot v exteriéru.

Potěr beze spár:
V potěru nejsou žádné dilatační spáry, které by bylo nutno v dlažbě dodržet, protože potěr v systému Schlüter- BEKOTEC-DRAIN rovnoměrně vyrovnává vlastní pnutí v celé ploše.

Dilatační spáry v rastru spár dlažby příp. desek:
V systému Schlüter-BEKOTEC lze rozmístění dilatačních spár v dlažbě přizpůsobovat zvolenému rastru spár v průběhu pokládky, protože se do dlažby nepřebírají dilatační spáry z potěru. Je nutné dbát pouze na všeobecná pravidla pro stanovení velikosti dilatačních polí.

Krátká doba provádění:
Na potěr zhotovený v systému Schlüter- BEKOTEC-DRAIN lze při použití separační rohože Schlüter-DITRA-DRAIN pokládat dlaždice z keramiky, přírodního nebo umělého kamene bezprostředně po dosažení pevnosti umožňující chůzi po potěru.

Nízká konstrukční výška:
Provedením systému Schlüter- BEKOTEC se ušetří až 20 mm konstrukční výšky oproti potěru v exteriéru podle DIN 18 560-2.

Úspora materiálu a hmotnosti:
Snížení tloušťky potěru o 20 mm ušetří na 100 m2 základní plochy 2,0 m3 potěru, tedy cca 4,0 t hmotnosti. Výhoda, která se projeví ve statickém výpočtu.

Prokázaná použitelnost:
Bezvadná funkce a použitelnost systému Schlüter-BEKOTEC – především bezpečné roznášení předpokládaného dopravního zatížení – byly prokázány zkušební zprávou akreditovaného zkušebního ústavu.


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka