logo

Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

Použití a funkce

Schlüter-DITRA-HEAT-PS je polypropylénový pás se strukturou zkosených výlisků, který je na spodní straně opatřen nelepenou střiží.
Jedná se o univerzální podklad pod dlažby, který tvoří separační vrstvu a vrstvu pro vyrovnání tlaku páry a slouží rovněž pro upevnění elektrických topných kabelů Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK a DITRA-HEATE- CHC.

Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-PS má speciální 2 mm tlustou střiž, která je přilepena na spodní straně. Kromě přilepení k podkladu slouží jako redukce kročejového hluku a přispívá k rychlejšímu náběhu vytápění.

DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS je určen pouze pro použití na vnitřní podlahy. Podklad pro položení DITRA-HEAT-PS /-DUO-PS musí být rovný, čistý, bezprašný, suchý, hladký, pevný, nosný a nesmí se prohýbat. Při pokládání sejměte ochranou fólii z DITRA- -HEAT-PS/-DUO-PS a položte pás na podklad. Je možné jej nadzvedávat a posouvat, dokud na něj nebyl vyvinut tlak. Jakmile však dojde k vyvolání tlaku je pás lepidlem pevně přilepen k podkladu. Bezprostředně po nalepení rohože je možné provádět pokládku topných kabelů s minimálním odstupem 9 cm (každý 3. výlisek).

Dlažba se podle platných pravidel pokládá přímo na DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS tenkovrstvým způsobem. Tenkovrstvé lepidlo se spojí se strukturou výlisků pásu DITRA- -HEAT-PS/-DUO-PS.
Pokud jsou srazy rohože izolovány pomocí Schlüter-KERDI-KEBA a Schlüter-KERDI- -COLL-L, lze DITRA-HEAT-PS a -DUO-PS používat v mokrých prostorách, protože jsou vodotěsné. Mají certifikát podle ETA nebo abP. Pokud je to nutné, doporučujeme použít původní rohože Schlüter-DITRA-HEAT/- HEAT-DUO, která se na podklad lepí tenkovrstvým lepidlem.

Shrnutí funkcí:

 • a) Separace

DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS separuje dlažbu od podkladu, neutralizuje tím pnutí mezi podkladem a dlažbou, která vyplývají z rozdílných změn tvaru. Rovněž dochází k přemostění trhlin v podkladu, takže nedojde k jejich přenosu do dlažby.

 • b) Izolace

DITRA-HEAT-PS/-HEAT- -DUO-PS je vodotěsný polypropylenový pás s vysokou odolností proti pronikání vodních par. Pokud není požadována certifikovaná kontaktní izolace, lze rohož DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS použít po pečlivém utěsnění srazů rohoží a napojení na zabudované a svislé stavební díly jako izolační vrstvu. DITRA-HEAT-PS /-DUO-PS chrání spodní konstrukci před poškozením způsobeným pronikající vlhkostí nebo agresivními látkami.
Upozornění:
Pokud je požadována kontaktní izolace s certifikátem (abP) nebo evropským certifikátem (ETA = European Technical Assessment) je nutné použít pro nalepení tenkovrstvým lepidlem takové varianty DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS, které mají odpovídající certifikáty.

 • c) Rozložení zatížení (přenos zatížení)

Dlažba položená na podlaze na DITRA-HEAT-PS /-DUO-PS by měla mít velikost minimálně 5 × 5 cm a měla by mít minimální tloušťku 5,5 mm. Tenkovrstvým lepidlem vyplněné prohlubně v DITRA-HEAT-PS /-DUO-PS přenášejí namáhání dlažby přímo do podkladu. Dlažbu položenou na DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS je tedy možno odpovídajícím způsobem zatěžovat.
DITRA-HEAT-PS a DITRA-HEAT-DUO-PS jsou použitelné pro provozní zatížení do 3 kN/m². Do této skupiny patří bytové a lehké komerční prostory (obytné budovy, kancelářské a správní plochy, restaurace, hotely, konferenční prostory, nemocniční oddělení a pokoje atd.). U konstrukcí vytvořených s DITRA-HEAT-PS nebo DITRA-HEAT-DUO-PS je nutné zabránit zatížení keramických krytin údery tvrdými předměty.

 • d) Přilnavost

DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS dosahuje díky speciální lepicí fólii na nosné střiži na zadní straně vynikající přilnavosti k podkladu a mechanické zakotvení tenkovrstvého lepidla do struktury výlisků způsobí dobrou přilnavost dlažby. DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS může být použit pouze pro vnitřní podlahy.

 • e) Termická separace

Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-PS je na zadní straně opatřen 2 mm silnou nosnou střiží, což umožňuje rychlejší náběh vytápění.

 • f) Izolace proti kročejovému hluku

U položeného DITRA-HEAT-DUO-PS bylo zjištěno zlepšení izolace proti kročejovému hluku (ΔLW) o 14 dB (podle normy DIN EN ISO 10140). Skutečné zlepšení příslušné konstrukce je závislé na konkrétních skutečnostech v daném místě (konstrukční skladbě) a může se od této hodnoty lišit. Proto nelze naměřené hodnoty aplikovat na jakoukoliv situaci na stavbě.


Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

Zpracování

 1. U podkladů, na které se má pokládat DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS, musí být zásadně provedena kontrola jejich vhodnosti, např. rovinnost, nosnost, čistota a snášenlivost jednotlivých materiálů. Části povrchu, které zabraňují přilnutí, je nutné odstranit. Vyrovnání nerovností resp. vyrovnání výšky a spádu je nutné provést před pokládkou.
 2. Podklad je třeba před pokládkou řádně vysát a zbavit jej tím prachu. Upozornění: Podklad není nutné penetrovat, v případě potřeby lze použít běžnou disperzní penetraci.
 3. Separační rohož DITRA-HEAT-PS /-DUO-PS se přiřízne na potřebný rozměr a rozloží se. Následně se odstraní ochranná fólie ze zadní strany samolepicí střiže a rohož se pomocí hladítka nebo přítlačného válečku (válce) v celé ploše přitlačí na podklad. Upozornění: Při použití DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS v rolích je výhodné rohož již při pokládání přesně vyrovnat a lehkým tahem napínat. Lehké úpravy lze provádět před přitlačením separační rohože. Rastr pro snadné řezání redukuje vratné síly rohože na minimum.
 4. Aby se zabránilo poškození položené rohože DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS nebo jejímu uvolnění od podkladu, doporučujeme položit prkna na jeho ochranu před nadměrným mechanickým namáháním (především v místech, používaných pro přepravu materiálu).

Zpracování elektrických komponentů Schlüter-DITRA-HEAT-E

Elektrickou instalaci smí provádět pouze schválený specializovaný elektrikář (EN 60335-1).

5. Bezprostředně po nalepení separační rohože DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS lze s použitím zednického hladítka nebo přítlačného válečku pokládat topné kabely. V oblasti svařeného konce vedení je nutné vytvořit odpovídající prohlubeň.

6. Podlahová čidla se pokládají přímo do nalepené separační rohože DITRA- -HEAT-PS/-DUO-PS. Jelikož se dálkové čidlo ukládá přímo do tenkovrstvého lepidla a již jej nelze vyměnit, je nutno provést instalaci rezervního čidla (2. čidlo jako rezervní čidlo je součástí dodávky regulátoru). Čidla se instalují doprostřed mezi dvě smyčky topných kabelů.

Upozornění: Před uložením čidel do tenkovrstvého lepidla je nutné změřit např. pomocí kabelového testeru DITRA-HEAT- -E-CT hodnoty odporu a porovnat je s hodnotami uvedenými v návodu k regulátoru.

Další informace o instalaci a nastavení elektrických komponentů z programu Schlüter-DITRA-HEAT-E naleznete v dodaném návodu nebo v technickém listu 6.6 Schlüter-DITRA-HEAT-E.


Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

Materiál

DITRA-HEAT-PS je polypropylénová fólie se strukturou zkosených výlisků a rastrem pro snadné řezání. Na zadní straně je nosná střiž, která je opatřena speciální termoplastickou lepicí folií, která není rozpustná vodou a neobsahuje rozpouštědla. Výška měřená přes strukturu výlisků činí cca 5,5 mm resp. cca 7,6 mm (DITRA-HEAT-DUO-PS).

Polypropylen ani lepicí fólie nejsou dlouhodobě stabilní proti UV záření, proto je při skladování a zpracování nutné zabránit trvalému, intenzivnímu působení slunečního záření. Doporučená doba zpracování pro DITRA-HEAT-PS /-DUO-PS činí 18 měsíců při suchém a bezmrazovém skladování (5-30°C).

DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS se zpracovává při okolní teplotě 5-30°C.

Vlastnost materiálu a oblasti použití:
DITRA-HEAT-PS je odolný proti hnilobě, vodotěsný, roztažitelný a překrývá praskliny. Polypropylenová fólie má navíc vysokou odolnost vůči působení vodných roztoků, solí, kyselin a louhů, mnoha organických rozpouštědel, alkoholů a olejů. Lepicí fólie není rozpustná ve vodě a trvale přilne k povrchům zbavených rozpouštědel, změkčovadel a olejů.

Při uvedení očekávané koncentrace, teploty a doby působení je nutné ověřit odolnost proti speciálním zátěžím specifickým pro daný objekt. Odolnost proti pronikání vodních par je vysoká. DITRA-HEAT-PS /-DUO-PS s lepicí fólií na zadní straně je zdravotně nezávadný. Ochranná fólie z polyetylenu na zadní straně i obalový materiál jsou zcela recyklovatelné. Použitelnost v případě chemického nebo mechanického namáhání je nutné vyjasnit pro daný případ. Dále jsou uvedeny pouze některé všeobecné pokyny.

V závislosti na použitém systému mohou krytiny položené na DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS při chůzi v tvrdé obuvi nebo při zaklepání tvrdým předmětem vydávat určitý dutý zvuk.

DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS je určen pouze pro použití na vnitřní podlahy.


Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

Upozornění

Tenkovrstvé lepidlo, které se používá ve spojení se Schlüter-DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS, a obkladový materiál musí být vhodné pro příslušnou oblast použití a musí splňovat konkrétní požadavky.

Pro určité práce je vhodné použít rychletvrdnoucí tenkovrstvá lepidla. Na chodníky určené např. pro transport materiálu je nutné pro ochranu DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS osadit ochranné desky.

Upozornění k dilatačním spárám:
Rohož pro pokládku DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS je nad stávajícími dilatačními spárami nutné rozdělit. Topný kabel nesmí být položen nad dilatačními spárami. V souladu s platnými pravidly je nutno dilatační spáry polohově přesně dodržet i v dlažbě. Jinak se velkoplošná krytina nad rohoží DITRA-HEAT-PS /-DUO-PS musí rozdělit dilatačními spárami podle platných pravidel do polí.

Doporučujeme typy profilů Schlüter-DILEX. Nad objektovými spárami je v závislosti na očekávaných pohybech nutné umístit příslušné profily jako Schlüter-DILEX-BT nebo Schlüter-DILEX-KSBT.

Na okrajích krytiny např. u přilehlých stavebních částí nebo napojených stěn je nutné zabránit vetknutí. Obvodové a napojovací spáry musí odpovídat platným pravidlům a musí být dostatečně dimenzované. Doporučujeme typy profilů Schlüter-DILEX.


Schlüter®-DITRA-HEAT-PS


<a name='ps'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-MA-PS

<a name='ps'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-MA-PS


Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

Schlüter®-DITRA-HEAT-PS


<a name='duops'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA-PS

<a name='duops'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA-PS


Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS


Schlüter®-DITRA-HEAT-PS


Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

Podklady pro Schlüter-DITRA-HEAT- PS

U podkladů, na které se má pokládat DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS, musí být zásadně provedena kontrola jejich vhodnosti, např. rovinnost, nosnost, čistota, snášenlivost jednotlivých materiálů atd. Části povrchu, které zabraňují přilnutí, je nutné odstranit. Vyrovnání nerovností resp. vyrovnání výšky a spádu je nutné provést před pokládkou DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS. Pro zajištění efektivního ohřevu podlahy je nutné položit tepelnou izolaci, zvláště při pokládce na terénu nebo v nevytápěných místnostech.

Pro rychlejší náběh vytápění na nevytápěných potěrových konstrukcích doporučujeme použití DITRA-HEAT-DUO-PS. DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS není možné instalovat na části stavby, které nebyly dosud utěsněny proti vzlínající vlhkosti nebo tlakové vodě. Horizontální uzávěra je bezpodmínečně nutná.

 • Beton:

Beton podléhá pomalým změnám tvaru z důvodu smršťování. U betonu a předpjatého betonu může navíc docházet k pnutí z důvodu průhybu.
Použitím DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS dojde k absorbci vzniklých pnutí mezi betonem a dlažbou, takže pokládka dlažby může následovat cca 28 dní po položení betonu.

 • Cementové potěry:

Cementové potěry musí být dle platných pravidel před pokládkou dlažby staré minimálně 28 dní a musí vykazovat obsah vlhkosti nižší než 2%CM.
Především plovoucí a vyhřívané potěry však inklinují i později ke změně tvaru a tvorbě trhlin, např. kvůli zatížení a teplotním změnám. Při použití DITRA-HEAT- -PS/-DUO-PS může být dlažba položena na čerstvý betonový potěr, pokud má již dostatečně vytvrzený povrch, (to je u standardního cementového potěru při dobrém větrání po cca 3-5 dnech).
Pokud se trhliny a deformace potěru vyskytnou později, DITRA-HEAT-PS /-DUO-PS je neutralizuje a nepřenášejí se do obkladu.

 • Síranovápenatý potěr:

Síranovápenatý potěr (anhydritový potěr) smí při pokládce dlažby dle platných pravidel vykazovat zbytkovou vlhkost do max. výše 0,5 CM-%. Díky použití DITRA-HEAT- -PS/-DUO-PS lze dlažbu pokládat již při zbytkové vlhkosti nižší než 2 CM-%.
Pokud je to nutné, připravte povrch potěru dle odborných pravidel a údajů výrobců (zbroušení, penetrace). Následně je možné nalepit DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS na připravený potěrový povrch. DITRA-HEAT-PS/-DUO- -PS chrání potěr před pronikáním vlhkosti do povrchu. Potěry se síranem vápenatým jsou citlivé na vlhkost, takže je nutné chránit potěr před dalším provlhnutím, např. vlhkostí ze zadní strany.

 • Vyhřívané potěry:

DITRA-HEAT-PS lze dle výše uvedených pokynů použít i na vyhřívaných potěrech (cement, síran vápenatý). Při použití DITRA-HEAT-PS lze konstrukci krytiny vyhřívat již 7 dní po dokončení. Počínaje 25 °C se přitom teplota na přívodu zvyšuje denně o maximálně 5 °C do dosažení potřebné užitné teploty max. 40 °C.
Upozornění:
Zabudováním DITRA-HEAT-PS nad vyhřívané potěry vzniká možnost individuálního dílčího vytápění, které je nezávislé na centrálním vytápění. Toto pak může být v takzvané přechodné době zcela vypnuto. DITRA-HEAT-PS může pokrývat i špičková zatížení. Kvůli termoizolačním vlastnostem se nedoporučuje použít DITRA-HEAT-DUO- -PS na vyhřívaných potěrech.

 • Obklady z umělé hmoty a povlaky:

Povrchy musí být únosné a musí být připraveny tak, aby na nich lepidlo na zadní straně DITRA-HEAT-PS drželo. Snášenlivost lepidla s podkladem je nutné předem ověřit. DITRA- HEAT-PS/-DUO-PS lze používat pouze na krytinách, které neobsahují rozpouštědla ani změkčovadla.

 • Dřevotřískové a lisované desky:

Tyto materiály jsou náchylné na změny tvaru, pokud jsou vystaveny působení vlhkosti (nebo silně kolísající vlhkosti vzduchu). Měli byste proto používat dřevotřískové nebo lisované desky impregnované proti vlhkosti.
Desky mohou být použity jako podlahový podklad v interiéru. Tloušťku desek zvolte tak, aby byly ve spojení s vhodnou nosnou konstrukcí dostatečně tvarově stálé.
Upevnění je nutné zajistit sešroubováním v malých rozestupech. Spoje je nutné vytvořit na pero a drážku a musí být zcela utěsněné. K okolním stavebním dílům je nutné zachovat okrajové spáry cca 10 mm. DITRA-HEA-PS/-DUO-PS neutralizuje vznikající pnutí směrem k dlažbě a zabraňuje navíc vnikání vlhkosti.

 • Prkenné podlahy:

V případě dostatečně nosných, sešroubovaných podlahových prken spojených na pero a drážku je přímá pokládka keramických obkladů obecně možná. Osvědčilo se přitom položení doplňkové vrstvy z dřevotřískových nebo lisovaných desek. Před pokládkou DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS by měl dřevěný podklad vykazovat rovnovážnou vlhkost. Nerovné podlahy by měly být předem vhodným způsobem vyrovnány.


Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

Poznámka

Tenkovrstvé lepidlo, které se používá ve spojení se Schlüter-DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS, a obkladový materiál musí být vhodné pro příslušnou oblast použití a musí splňovat konkrétní požadavky.

Pro určité práce je vhodné použít rychletvrdnoucí tenkovrstvá lepidla. Na chodníky určené např. pro transport materiálu je nutné pro ochranu DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS osadit ochranné desky.

Upozornění k dilatačním spárám:

Rohož pro pokládku DITRA-HEAT-PS/- -DUO-PS je nad stávajícími dilatačními spárami nutné rozdělit. Topný kabel nesmí být položen nad dilatačními spárami. V souladu s platnými pravidly je nutno dilatační spáry polohově přesně dodržet i v dlažbě. Jinak se velkoplošná krytina nad rohoží DITRA-HEAT-PS /-DUO-PS musí rozdělit dilatačními spárami podle platných pravidel do polí.

Doporučujeme typy profilů Schlüter-DILEX. Nad objektovými spárami je v závislosti na očekávaných pohybech nutné umístit příslušné profily jako Schlüter-DILEX-BT nebo Schlüter-DILEX-KSBT.

Na okrajích krytiny např. u přilehlých stavebních částí nebo napojených stěn je nutné zabránit vetknutí. Obvodové a napojovací spáry musí odpovídat platným pravidlům a musí být dostatečně dimenzované. Doporučujeme typy profilů Schlüter-DILEX.

 


Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

Izolace s Schlüter-DITRA-HEAT-PS

Pokud není požadována certifikovaná kontaktní izolace, lze rohož DITRA-HEAT/- -DUO-PS použít po pečlivém utěsnění srazů rohoží a napojení na zabudované a svislé stavební díly jako izolační vrstvu.

Pokud je požadována kontaktní izolace s certifikátem (abP) nebo evropský certifikát (ETA = European Technical Assessment) je nutné použít pro nalepení tenkovrstvým lepidlem takové varianty DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS, které mají odpovídající certifikáty.

DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS chrání podklad před poškozením pronikající vlhkostí a agresivními látkami. Pro utěsnění spojů naneste těsnící lepidlo Schlüter-KERDI-COLL-L na spoje a položte na ně izolační pás Schlüter-KERDI-KEBA v minimální šíři 12,5 cm.

Pro izolaci napojení podlaha/stěna se nalepí KERDI-KEBA na podlaze na DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS a v oblasti stěn přímo na podklad v odpovídající šíři. Překryv těsnících pásů musí být minimálně 5 cm. Pomocí KERDI-KEBA je rovněž možné vytvořit napojení na pevně vestavěné díly jako jsou např. prvky dveří a oken z kovu, dřeva a umělých hmot. V takovém případě se nejdříve nanese Schlüter-KERDI-FIX na lepicí místa vestavěných dílů. Zbytková šíře se přelepí KERDI-COLL-L celoplošně na DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS.

Vhodnost KERDI-FIX pro daný materiál musí být prověřena. Na existujících dilatačních spárách nebo objektových spárách je nutné DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS přerušit a na spojích přelepit KERDI-FLEX. Topné kabely nepokládejte přes dilatační a jalové spáry.

KERDI-FLEX se používá rovněž na flexibilní zakončení okrajů. Alternativně lze rovněž použít i KERDI-KEBA, pokud se vytvoří odpovídající smyčka.


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?