logo

Schlüter®-DITRA-HEAT

Použití a funkce

Schlüter-DITRA- HEAT je polypropylénový pás se strukturou zkosených výlisků, který je na spodní straně opatřen nosnou střiží. Představuje univerzální podklad pro pro obklady a dlažbu s funkcí separační vrstvy, izolace a vrstvy pro vyrovnání tlaku páry a slouží pro uchycení topných kabelů. Schlüter-DITRA- HEAT-DUO je na spodní straně opatřen speciální nosnou střiží o tloušťce 2 mm, která kromě ukotvení v lepidle na obklady a dlažbu navíc zajišťuje redukci kročejového hluku a rychlejší náběh vytápění.

Podklad, na který se Schlüter-DITRA- HEAT pokládá, musí být rovný a nosný. Pro přilepení Schlüter-DITRA- HEAT se na podklad nanese ozubenou stěrkou (doporučujeme 6 x 6 mm) lepidlo pro tenkovrstvé lepení, které je vhodné pro konkrétní podklad. Schlüter-DITRA- HEAT se uloží celou plochou, na které je tkanina do tenké vrstvy lepidla a přitlačením se mechanicky ukotví. Přitom je nutné dodržet otevřenou dobu lepidla. V oblasti podlahy lze bezprostředně po přilepení Schlüter-DITRA-HEAT provést pokládku topných kabelů s minimální roztečí 9 cm (každý 3. výlisek 136 W m²).

Při zpracování v oblasti stěny se pokládka topných kabelů provádí po dosažení dostatečné soudržnosti. Rozteč při pokládce lze zvolit mezi 6 cm (každý 2. výlisek 200 W/m²) a 9 cm (každý 3. výlisek 136 W/m²). V oblasti stěny doporučujeme používat rohože. Dlažba a obklad se odborně pokládají dle platných pravidel do tenkého lože přímo na Schlüter-DITRA- HEAT. Lepidlo se ukotví ve struktuře zkosených výlisků rohože Schlüter-DITRA- HEAT.

Schlüter-DITRA-HEAT / -HEAT-DUO je vodotěsný a odolný proti obvyklému chemickému namáhání, které běžně vzniká ve spojitosti s keramickým obkladem a dlažbou. V oblastech, kde je to nutné, lze pomocí Schlüter-DITRA-HEAT / HEAT-DUO vytvořit ověřenou kontaktní izolaci.
 


Schlüter®-DITRA-HEAT

Zpracování

Elektrickou instalaci smí provádět pouze odborný elektrikář (EN 60335-1). U topného kabelu je nutné provést všepólové odpojení od sítě s minimálním otevřením kontaktů 3 mm u každého pólu. Jako ochranu proti nepřímému dotyku je nutné použít RCD (proudový chránič) se jmenovitým chybovým proudem ≤ 30 mA.

Další informace k instalaci topných kabelů a k instalaci a nastavení regulátoru naleznete v návodu přiloženému k topnému kabelu resp. regulátoru.

 • Umístění podlahového čidla:

Varianta A: Umístění podlahových čidel se provádí přímo do čerstvě položené separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT. Protože se podlahové čidlo pokládá přímo do tenkovrstvého lepidla a již je nelze vyměnit, je nutno provést instalaci rezervního čidla. (2. čidlo jako rezervní čidlo je součástí dodávky regulátoru). Čidla se instalují doprostřed mezi dvě smyčky topného kabelu.

Varianta B: Podlahové čidlo regulátoru teploty se v chráničce s pouzdrem umístí přímo do podlahy pod separační rohoží Schlüter- -DITRA-HEAT. V prostoru pouzdra čidla je nutné vynechat separační rohož Schlüter- -DITRA-HEAT. Čidlo se provlékne chráničkou a poté se nasune pouzdro (chránička a pouzdro čidla jsou dodávány v montážní sadě s č. výr. DH EZ S1). Pro zajištění optimálního přechodu tepla z vytápěné plochy k čidlu nesmí být mezi pouzdrem čidla a DITRA-HEAT žádný izolační materiál (např. Schlüter-DITRA-HEAT- -DUO). V tomto případě je nutné izolaci v oblasti pouzdra čidla vynechat.

Upozornění: Před uložením čidel do tenkovrstvého lepidla je nutné změřit hodnoty odporu, např. pomocí testeru kabelů Schlüter-DITRA- HEAT-E-CT, a porovnat je s hodnotami uvedenými v návodu k regulátoru.

1. Podklad musí být zbaven částic, zhoršujících přilnavost, musí být nosný a rovný. Případné vyrovnávání je nutné provést před pokládkou Schlüter-DITRA- HEAT.

2. Výběr lepidla, do kterého se pokládá Schlüter-DITRA- HEAT se řídí druhem podkladu. Lepidlo musí přilnout k podkladu a mechanicky se spojit s nosnou střiží rohože Schlüter-DITRA- HEAT. U většiny podkladů lze použít hydraulicky tuhnoucí tenkovrstvé lepidlo. Je výhodné připravit tenkovrstvé lepidlo v tekuté konzistenci. Je nutno prověřit vzájemnou snášenlivost materiálů. Při použití obkladových materiálů s délkou strany ≥ 30 cm doporučujeme pro rychlé vytvrzení a vyschnutí lepidla, lepidlo na obklady a dlažbu s krystalickou vazbou vody.

3. Na podklad se nanáší vhodné tenkovrstvé lepidlo ozubenou stěrkou (6x6 mm). Pro dosažení lepší počáteční přilnavosti při lepení na stěnu doporučujeme nanést kontaktní vrstvu na zadní stranu DITRA-HEAT.

4. Schlüter-DITRA-HEAT, předem uříznutá na míru, se celoplošně nosnou střiží uloží do naneseného lepidla a ihned se přitlačí pomocí hladítka nebo přítlačného válečku jedním směrem do lepidla. Je nutné dodržet otevřenou dobu lepidla. Při pokládce fólie v rolích je účelné Schlüter-DITRA- HEAT přesně srovnat již při rozložení a pokládat ji mírně napnutou. Rastr pro snadné řezání redukuje vratné síly na minimum. Kvůli lepší manipulaci doporučujeme používat při aplikaci na stěnách rohože. Rohože resp. pásy se položí k sobě na sraz.

5. Aby se zabránilo poškození položené fólie Schlüter-DITRA- HEAT nebo jejímu odlepení od podkladu je nutno chránit ji po položení (především v místech, používaných pro přepravu materiálu) před mechanickým zatížením např. položením prken.

Pokládka topných kabelů

6a. Při zpracování v oblasti podlahy lze bezprostředně po nalepení separační rohože DITRA-HEAT provést pomocí hladítka nebo přítlačného válečku pokládku topných kabelů.

6b. V oblasti svařeného konce vodiče je nutné vytvořit odpovídající prohlubeň. Upozornění: Testerem kabelů DITRA-HEAT- E-CT lze provádět průběžné měření odporu elektrických topných kabelů DITRA-HEAT-E-HK během celé montáže. V případě poškození je zpracovatel upozorněn akustickým poplašným signálem.

V oblasti podlahy:

7. Odstupy mezi výlisky separační rohože činí 3 cm. Rozteč kabelů v oblasti podlahy činí • 9 cm (ob každý třetí výlisek – to odpovídá 136 W/m²) a nesmí být pokládány v užší vzdálenosti. Zvolení menší rozteče – právě v oblasti podlahy – může vést k přehřátí a k poškození stavební konstrukce. Během pokládky je třeba dbát na to, aby se pokud možno nechodilo přímo po kabelech.

V oblasti stěny:

8. Rozteč topného kabelu v oblasti stěny lze volit podle plochy, která je k dispozici, požadované povrchové teploty a potřebného topného výkonu mezi • 6 cm (ob každý 2. výlisek – to odpovídá 200 W/m²) a • 9 cm (ob každý 3. výlisek – to odpovídá 136 W/m²).

9. Přechod z topného kabelu na instalační vedení (spoj) je vyznačen potiskem. Na přechodu je navíc nálepka „Übergang /Connection“ (přechod/spoj). Na další části přípojného vedení je natištěno „KALT/COLD“ (studený). Tento studený vodič (4 m) se pokládá přímo do instalační krabice resp. až k regulátoru. Studený vodič lze zkrátit až na max. 1,00 m před spojem. Zkracování topného kabelu je nepřípustné.

10. Po pokládce a kontrole topného kabelu dle montážních pokynů pro Schlüter- -DITRA-HEAT-E lze do lepidla pro tenkovrstvé lepení vhodného pro zvolenou krytinu, pokládat dlaždice/obkládačky. Je vhodné v jednom pracovním kroku nanášet lepidlo a hladkou stranou ozubené stěrky vyplnit prohlubně (topné kabely a spojky musí být kompletně uloženy do lepidla na obklady a dlažbu) a zároveň ho stáhnout ozubenou stranou. Dlaždice/obkládačky se pokládají celoplošně zplna do lepidla. Hloubka ozubu stěrky musí odpovídat formátu dlaždice/obkládačky pro celoplošné uložení do tenkovrstvého lepidla. Je nutno dbát na dodržení otevřené doby lepidla.

11. Pro dilatační spáry ohraničující jednotlivá pole, koutové a napojovací spáry je třeba dodržet příslušné pokyny uvedené v tomto technickém listu.

Upozornění: Tenkovrstvé lepidlo a obklady a dlažba které jsou zpracovávány ve spojení se Schlüter-DITRA- -HEAT, musí být vhodné pro příslušnou oblast použití a musí splňovat příslušné požadavky. První vytápění Schlüter-DITRA-HEAT-E se smí provádět nejdříve 7 dnů po zhotovení podlahové konstrukce.

 • Zpracování nekeramických krytin:

Na DITRA-HEAT / -DUO je možné pokládat nekeramické krytiny, jako např. dřevěné parkety, vinyl, PVC a podobné, buď jako plovoucí krytiny s izolací proti kročejovému hluku, nebo jako pevně nalepené krytiny.

Zde nesmí být překročen maximální tepelný odpor celé podlahové krytiny včetně případné izolace proti kročejovému hluku Rlmax = 0,15m²K/W. Je třeba dodržet údaje výrobce příslušné krytiny. Při použití nekeramických podlahových krytin ve spojení s DITRA-HEAT/-DUO doporučujeme si předem vyžádat technické poradenství od našeho ATV.

- Pokládka rohože DITRA-HEAT / -DUO a topného kabelu se provádí podle výše uvedeného popisu.
- Na celou plochu musí být nanesena vhodná vyrovnávací stěrková hmota tak, aby prostory mezi výlisky, topný kabel a kabelové spojky byly zcela zaplněny a zakryty.
- Musí být zajištěno zakrytí kabelu a výlisků vyrovnávací / stěrkovou hmotou minimálně v tloušťce 5 mm. Pro lepší rozložení a dělení a rovnoměrnější povrch doporučujeme zvolit překrytí 8 - 10 mm. Zvýšené překrytí slouží rovněž přenosu zatížení u měkkých krytin (např. koberec) a rovnoměrnějšímu rozdělení a šíření tepla.
- Po dostatečném zaschnutí stěrkové hmoty je možné položit krytinu dle pokynů výrobce.

Upozornění:
U digitálních regulátorů teploty Schlüter- -DITRA-HEAT-E je nutné provést nastavení „měkká podlaha“, které omezuje maximální teplotu podlahového čidla na 28 °C. Pokud by výrobce dané podlahové krytiny určil jiné teploty, je nutné je v nastavení dodržet.

 • Izolace se Schlüter®-DITRA-HEAT:

Pečlivým utěsněním spojů rohože a napojení na stavební díly lze pomocí Schlüter- DITRA-HEAT zhotovit ověřenou izolaci ve spojení s dlažbou nebo obkladem. Schlüter-DITRA-HEAT má v Německu požadované osvědčení abP (Stavebně technické osvědčení) a je označena značkou Ü. Třída vlhkostního zatížení dle abP: 0 - B0 a A. Schlüter-DITRA-HEAT má dle ETAG 022 (kontaktní izolace) evropské technické schválení (ETA = European Technical Assessment) a je označena značkou CE.

Třída vlhkostního zatížení dle ETAG 022: A. V oblastech, které mají být provedeny dle shody CE nebo dle abP (Stavebně technického osvědčení) je nutno používat pouze systémově odzkoušená lepidla pro tenkovrstvé lepení. Informace o tenkovrstvých lepidlech a příslušná osvědčení si můžete vyžádat na adrese uvedené v tomto technickém listu.

Schlüter-DITRA-HEAT tak chrání podklad před poškozením způsobeným pronikající vlhkostí a agresivními látkami. Při napojování materiálů se spoje přestěrkují těsnícím lepidlem Schlüter-KERDI- COLL-L a v celé ploše se přelepí páskou Schlüter-KERDI- KEBA o šířce min. 12,5 cm.

Pro utěsnění přechodu podlahy na stěnu se Schlüter-KERDI-KEBA lepí na podlaze přes Schlüter-DITRA-HEAT a na stěně v odpovídající šířce přímo na podklad. Překrytí izolačními páskami musí být min. 5 cm. Pomocí pásky Schlüter-KERDI-KEBA je možno zhotovit funkční připojení izolace na vestavěné díly, např. rámy dveří a oken z kovu, ze dřeva nebo plastu. Na lepicí plochu stavebního dílu se nejprve nanese Schlüter-KERDI- FIX. Zbývající šířka pásky se na Schlüter-DITRA-HEAT zplna přilepí těsnícím lepidlem Schlüter-KERDI- COLL-L. Vhodnost použití lepidla Schlüter-KERDI- FIX pro různé materiály stavebních dílů je nutno předem prověřit. Nad stávajícími dilatačními spárami se Schlüter-DITRA-HEAT rozdělí a přelepí ve spojích pružnou páskou Schlüter- -KERDI-FLEX. Topné kabely nesmí vést nad dilatačními nebo jalovými spárami. Stejně tak se použije páska Schlüter-KERDI- FLEX v koutech, kde se předpokládá pohyb. Alternativně zde lze použít pásku Schlüter-KERDI-KEBA, vytvořením odpovídající dilatační smyčky.

Upozornění k odvodnění podlahových ploch:
Schlüter-KERDI-DRAIN a Schlüter-KERDILINE představují speciální odvodňovací systém vhodný pro připojení na kontaktní izolace. Schlüter-DITRA-HEAT lze rychle a spolehlivě připojit použitím Schlüter-KERDI manžety.

Regulátor:
Topné kabely systému Schlüter-DITRAHEAT- E smějí být provozovány pouze s regulátory Schlüter-DITRA-HEAT-E.


Schlüter®-DITRA-HEAT

Materiál

Schlüter-DITRA-HEAT je polypropylénová fólie se strukturou zkosených výlisků a rastrem pro snadné řezání. Na spodní straně je opatřena nosnou střiží. Výška měřená přes strukturu výlisků činí cca 5,5 mm resp. cca 7,5 mm u DITRA-HEAT-DUO. Polypropylén není dlouhodobě stabilní proti UV záření, a proto je třeba se vyvarovat delšího skladování na přímém slunci.

Vlastnosti materiálu a obasti použití:

Schlüter-DITRA-HEAT nepodléhá hnití, je vodotěsná, roztažná a přemosťuje trhliny. Kromě toho se vyznačuje vysokou odolností proti působení vodních roztoků, solí, kyselin a louhů, mnoha organických rozpouštědel, alkoholů a olejů. Je potřeba si vyžádat informace o požadavcích pro konkrétní objekt s udáním očekávaných koncentrací, teplot a doby působení.

Difúzní odpor je poměrně vysoký. Materiál je fyziologicky nezávadný. V případě chemického nebo mechanického zatížení je nutno její použitelnost vyjasnit pro každý konkrétní případ. Dále jsou uvedeny jen některé všeobecné pokyny.

Dlažby položené na Schlüter-DITRA- HEAT, v závislosti na použitém systému, při přecházení v obuvi s tvrdými podpatky nebo při poklepu tvrdým předmětem mohou znít dutě.

Použití Schlüter-DITRA-HEAT ve spojení s topnými kabely pro temperování podlah/ stěn je povolené pouze pro vnitřní prostory.


Schlüter®-DITRA-HEAT

Upozornění

Lepidlo pro tenkovrstvé lepení a dlažba, které se používají ve spojení se Schlüter-DITRA- HEAT, musí být vhodné pro příslušnou oblast použití a musí odpovídat konkrétním požadavkům. Při pokládce materiálů citlivých na vlhkost (např. přírodní kámen nebo desky s pojidlem z umělé pryskyřice) a při výskytu vlhkosti na spodní straně (např. z čerstvých potěrů) je nutné přestěrkovat Schlüter-DITRA- HEAT v oblasti spojů těsnicím lepidlem Schlüter-KERDI-COLL-L a přelepit páskou Schlüter-KERDI-KEBA o šířce min. 12,5 cm. Pro určité práce může být výhodné použití rychle schnoucích lepidel pro tenkovrstvé lepení. V místech užívaných např. pro přepravu materiálu je nutné položit na Schlüter-DITRA- HEAT pochozí prkna, zajišťující ochranu povrchu.

Pokyny k dilatačním spárám:

Schlüter-DITRA- HEAT se musí nad stávajícími dilatačními spárami rozdělit. Topný kabel nesmí být pokládán nad dilatačními spárami. V souladu s platnými pravidly je nutno dilatační spáry polohově dodržet i v dlažbě. Jinak je nutné velkoplošné dlažby nad Schlüter-DITRA- HEAT rozdělit dilatačními spárami do polí podle platných pravidel. Doporučuje se použití různých typů profilů Schlüter-DILEX. Nad objektovými dilatačními spárami se umístí podle očekávaných pohybů odpovídající profily jako Schlüter-DILEX-BT nebo Schlüter-DILEX- -KSBT.

V přechodech dlažby na obklad svislých stavebních dílů nebo na stěny musí být vyloučeno pnutí. Koutové a napojovací spáry musí odpovídat platným odborným pravidlům a být dostatečně nadimenzovány tak, aby se vyloučilo pnutí. Odkazujeme na použití různých typů profilů série Schlüter- -DILEX.

 • Shrnutí funkcí:

a) Separace:
Schlüter-DITRA- HEAT odděluje dlažbu od podkladu a neutralizuje tak pnutí mezi podkladem a dlažbou, které vzniká z jejich rozdílných délkových změn. Zároveň jsou přemosťovány trhliny v podkladu a nepřenáší se do dlažby.

b) Izolace:
Schlüter-DITRA-HEAT je vodotěsný polypropylénový pás s relativně vysokým difuzním odporem proti vodní páře. Při odborném zpracování spojů a napojení na stěnu a na vestavěné díly lze pomocí Schlüter-DITRA- HEAT /-HEAT-DUO zhotovit ověřenou izolaci ve spojení s dlažbou nebo obkladem. Schlüter-DITRA-HEAT /-HEAT-DUO lze použít v souladu s normou pro izolace DIN 18534, která platí v Německu. Třídy namáhání účinky vodou: W0-I až W3-I*. Schlüter-DITRA-HEAT /-HEAT-DUO dále má stavebně technické osvědčení (abP). Třída vlhkostního namáhání dle ZDB: 0 až B0 a A. Schlüter-DITRA-HEAT /-HEAT-DUO má dle ETAG 022 (kontaktní izolace) evropské technické schválení (ETA = European Technical Assessment) a je označen značkou CE. V oblastech, které mají být provedeny dle shody CE nebo dle abP (Stavebně technické osvědčení) je nutno používat pouze systémově odzkoušená lepidla pro tenkovrstvé lepení. Informace o tenkovrstvých lepidlech a příslušná osvědčení si můžete vyžádat na adrese uvedené v tomto technickém listu. Schlüter-DITRA-HEAT / -HEAT- -DUO tak chrání konstrukci podkladu před poškozením způsobeným pronikající vlhkostí a agresivními látkami. * S osvědčením abP a/nebo v souladu s ETA dle ETAG 022. Více informací k použití a zpracování poskytne v případě potřeby naše oddělení aplikační techniky.

c) Rozložení zatížení (Přenesení zatížení):
Dlaždice na podlaze položené na Schlüter-DITRA- HEAT by měly mít formát minimálně 5 x 5 cm a tloušťku minimálně 5,5 mm. Schlüter- DITRA-HEAT přenáší zatížení působící na dlažbu přes výlisky vyplněné lepidlem pro tenkovrstvé lepení přímo do podkladu. Dlažbu položenou na Schlüter-DITRA-HEAT je tedy možno odpovídajícím způsobem zatěžovat. V případě většího zatížení (např. v komerčních oblastech) a v případě očekávaného vysokého bodového zatížení (např. koncertní křídlo, vysokozdvižný vozík, regálové systémy) musí dlažba vykazovat dostatečnou tloušťku a odolnost vůči tlaku pro příslušnou oblast použití. Je nutné dodržet pokyny a tloušťku dlažby podle v Německu platného technického listu ZDB „Keramické dlažby, určené pro vysoké zatížení“. V místech s vysokým zatížením musí dlažba přilnout celou svou plochou k podkladu. Schlüter-DITRA-HEAT-DUO se speciální nosnou střiží o tloušťce 2 mm na spodní straně lze použít pro provozní zatížení do 3 kN/m². Patří sem privátní prostory a pro story s lehkým komerčním využitím (bytové domy, kancelářské a administrativní budovy, restaurace, hotely, konferenční místnosti a nemocniční pokoje atd). U Schlüter-DITRA HEAT i u Schlüter-DITRA-HEAT DUO je u keramických dlažeb nutné zabránit úderům tvrdými předměty. Formáty dlaždic by měly být minimálně 5 x 5 cm.

d) Přilnavost:
U Schlüter-DITRA- HEAT vzniká ukotvením střiže v tenké vrstvě lepidla na podkladu a mechanickým zakotvením lepidla ve zkosených výliscích spolehlivé spojení mezi podkladem a dlažbou. Schlüter-DITRAHEAT tak lze použít na stěny a podlahy.

e) Termická separace:
Schlüter-DITRA-HEAT- -DUO je na spodní straně opatřen speciální nosnou střiží o tloušťce 2 mm, která kromě ukotvení v lepidle na obklady a dlažbu navíc zajišťuje redukci kročejového hluku a rychlejší náběh vytápění.

f) Kročejová izolace:
U Schlüter-DITRA-HEAT- -DUO bylo v zabudovaném stavu zjištěno zlepšení tlumení kročejového hluku (ΔLW) o 13 dB (dle normy DIN EN ISO 10140). Skutečné zlepšení u příslušné konstrukce je závislé na konkrétních daných skutečnostech (konstrukční skladbě) a může se od této hodnoty odchylovat. Zjištěné výsledné hodnoty zkoušky proto nelze aplikovat na každou situaci na stavbě.
 


Schlüter®-DITRA-HEAT


<a name='heat'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT

Schlüter-DITRA-HEAT je polypropylénový pás se strukturou zkosených výlisků, který je na spodní straně opatřen nosnou střiží. Je univerzálním podkladem pro dlažby s funkcemi separace a vyrovnání tlaku páry a lze do něj uchytit systémové topné kabely pro temperování podlahy.

<a name='heat'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT


Schlüter®-DITRA-HEAT-MA

Doporučené nářadí:
Schlüter-TROWEL, zuby 6 x 6


<a name='duo'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

Schlüter-DITRA-HEAT-DUO je polypropylénový pás se strukturou rozevřených výlisků, který je na spodní straně opatřen speciální nosnou střiží o tloušťce 2 mm. Je univerzálním podkladem pro obklady a dlažby s funkcí kontaktní izolace, separace a vyrovnání tlaku páry a lze do něj uchytit systémové topné kabely pro vytápění podlahy a stěny.

Speciální střiž – termická bariéra umožňuje kromě redukce kročejového hluku rychlejší ohřátí dlažeb a obkladů stěn.

<a name='duo'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO


Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO


<a name='er'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

Schlüter-DITRA-HEAT-E-R je regulátor teploty pro regulaci pomocí Schlüter-DITRA-HEAT-E elektricky vytápěných dlažeb a obkladů. Obsluha probíhá přes dotykový displej 2" (5,1 cm). Regulátor teploty volitelně řídí teplotu povrchu nebo pokojovou teplotu podle časového plánu. Součástí dodávky je jedno rezervní čidlo.

 

<a name='er'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

Upozornění:
Při pokládce dálkových čidel přímo do separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT je potřeba nainstalovat rovněž rezervní čidlo, které je součástí dodávky.


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

Schlüter-DITRA-HEAT-E-R3 je regulátor teploty s dotykovým displejem 3,5“ (8,9 cm) pro časově řízenou regulaci elektricky vytápěných dlažeb a obkladů stěn se Schlüter-DITRA-HEAT-E. Přístroj lze používat volitelně čistě pro regulaci teploty obkladů a dlažeb nebo pro regulaci s vlivem na teplotu v místnosti. Součástí dodávky je jedno rezervní čidlo.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

Upozornění:
Při pokládce dálkových čidel přímo do separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT je potřeba nainstalovat rovněž rezervní čidlo, které je součástí dodávky.


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

Schlüter-DITRA-HEAT-E-R4 je analogový regulátor teploty pro elektrické temperování dlažby a obkladů stěn se Schlüter- DITRA-HEAT-E. Uživatelsky příjemný regulátor je vybaven vypínačem a volicím kotoučem pro nastavení požadované teploty. Součástí dodávky je jedno rezervní čidlo.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

Upozornění:
Při pokládce dálkových čidel přímo do separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT je potřeba nainstalovat rovněž rezervní čidlo, které je součástí dodávky.


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI

Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI je regulátor teploty pro časově řízené elektrické vytápění dlažeb a obkladů stěn se Schlüter- DITRA-HEAT-E. Ovládání lze provádět pomocí dotykového displeje 2" (5,1 cm) nebo pomocí smartphonu / tabletu s bezplatnou aplikací Schlüter-HEAT-CONTROL přes Wi-Fi síť. Přístroj lze používat volitelně čistě pro regulaci teploty obkladů a dlažeb nebo pro regulaci s vlivem na teplotu v místnosti. Součástí dodávky je jedno rezervní čidlo.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6

Schlüter-DITRA-HEAT-E-R6 je regulátor teploty all-in-one s WiFi a volitelným ovládáním hlasem. Reguluje elektrické vytápění podlah a stěn pomocí Schlüter-DITRA-HEAT-E. Ovládání lze alternativně provádět na dotykovém displeji 2" (5,1 cm), aplikací Schlüter-HEAT-CONTROL dostupnou pro iOS a Android, nebo ovládáním hlasem pomocí Amazon Alexa nebo Google Assistant. Regulátor teploty volitelně řídí teplotu povrchu nebo pokojovou teplotu podle časového plánu. Součástí dodávky je jedno rezervní čidlo.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT

Schlüter-DITRA-HEAT-E-CT je tester pro měření a kontrolu odporu elektrických topných kabelů Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK a dálkových čidel přikládaných k regulátorům Schlüter-DITRA-HEAT-E. Přístroj kontroluje odpor topných kabelů během celé instalace. V případě poškození je zpracovatel upozorněn akustickým poplašným signálem.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT


Schlüter-DITRA-HEAT-E-CHC

Schlüter-DITRA-HEAT-E-CHC je elektrický topný kabel s jednostranným připojením pro pokládku do separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT. S výkonem 7,5 W/m je kabel vhodný zejména pro energeticky úsporné budovy a chytré řešení.

Schlüter-DITRA-HEAT-E-CHC

*přípustné na podlaze a na stěnách ** přípustné pouze na stěnách

Upozornění:
Topné kabely se nesmí zkracovat. Při výběru topného kabelu zohledněte, že tabulka uvádí vytápěnou plochu v m² a nikoliv velikost místnosti. Pro stanovení vytápěné plochy je nutné odečíst od velikosti místnosti nevytápěné zóny, například okrajové zóny a zastavěné plochy.


<a name='hk'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK je elektrický topný kabel s jednostranným připojením pro pokládku do separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT.

<a name='hk'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

* Přípustné na podlaze a na stěnách!
** Přípustné pouze na stěnách!

Upozornění:
Topné kabely se nesmí zkracovat. Při výběru topného kabelu zohledněte, že vytápěná plocha v m² uvedená v tabulce neudává velikost místnosti. Pro stanovení vytápěné plochy je nutné odečíst od velikosti místnosti nevytápěné zóny, například okrajové zóny a zastavěné plochy.


<a name='karo'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO

Schlüter-DITRA-HEAT-E-KARO je jednoduchá, snadno transportovatelná pracovní pomůcka pro racionální, bezporuchovou pokládku DITRA-HEAT- E topných kabelů. Je vhodná pro všechny dodávané délky kabelu DITRA-HEAT.

<a name='karo'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO


<a name='zs'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS

Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS je montážní sada skládající se z chráničky (2,5 m), přípojné krabice a pouzdra čidla. Lze je použít při upřednostnění montáže dálkového čidla do chráničky.

<a name='zs'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS


<a name='sets'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3

Schlüter-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3 jsou kompletní sady pro elektrické vytápění nebo temperování podlah a obkladů stěn. Obsahují separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT-MA, topné kabely Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK a regulátor teploty s dotykovým displejem Schlüter-DITRA-HEAT-E-R nebo WiFi regulátor teploty s dotykovým displejem Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI. V případě potřeby lze separovanou plochu zvětšit dalšími rohožemi Schlüter-DITRA-HEAT.

<a name='sets'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3 WiFi

* Přípustné na podlaze a na stěnách
** Přípustné pouze na stěnách

Všechny sady obsahují:

 • separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT-MA dle tabulky
 • topný kabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK dle tabulky (pokládka okolo každého 3. výlisku ≙ 136 W/m² / pokládka okolo každého 2. výlisku ≙ 200 W/m²)
 • 1 regulátor teploty s dotykovým displejem Schlüter-DITRA-HEAT-E-R nebo WiFi regulátor teploty s dotykovým displejem
 • 2 instalační krabice
 • 1 chránička (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S jsou kompletní sady pro elektrické vytápění nebo temperování podlah a obkladů stěn. Obsahují separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 0,98 m), topné kabely Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK a regulátor teploty s dotykovým displejem Schlüter-DITRAHEAT- E-R nebo WiFi regulátor teploty s dotykovým displejem Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI. Díky speciální nosné střiži umožňuje separační rohož kromě snížení kročejového hluku rychlejší ohřátí. V případě potřeby lze separovanou plochu zvětšit dalšími rohožemi Schlüter-DITRA-DUO.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S WiFi

* Přípustné na podlaze a na stěnách
** Přípustné pouze na stěnách

Všechny sady obsahují:

 • separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA dle tabulky
 • topný kabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK dle tabulky (pokládka okolo každého 3. výlisku ≙ 136 W/m² / pokládka okolo každého 2. výlisku ≙ 200 W/m²)
 • 1 regulátor teploty s dotykovým displejem Schlüter-DITRA-HEAT-E-R nebo WiFi regulátor teploty s dotykovým displejem
 • 2 instalační krabice
 • 1 chránička (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS

Schlüter-DITRA-HEAT-E-WS1/-WS2 jsou kompletní sady pro elektrické vytápění nebo temperování obkladů stěn. Obsahují separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT-MA, topné kabely Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK a regulátor teploty s dotykovým displejem Schlüter-DITRA-HEAT-E-R nebo WiFi regulátor teploty s dotykovým displejem Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI. V případě potřeby lze separovanou plochu zvětšit dalšími rohožemi Schlüter-DITRA-HEAT.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1/WS2 WiFi

Všechny sady obsahují:

 • separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT-MA dle tabulky
 • topný kabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK dle tabulky (pokládka okolo každého 2. výlisku ≙ 200 W/m²)
 • 1 regulátor teploty s dotykovým displejem Schlüter-DITRA-HEAT-E-R nebo WiFi regulátor teploty s dotykovým displejem
 • 2 instalační krabice
 • 1 chránička (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-WS10/-WS11 jsou kompletní sady pro elektrické vytápění nebo temperování obkladů stěn. Obsahují separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 0,98 m), topné kabely Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK a regulátor teploty s dotykovým displejem Schlüter- DITRA-HEAT-E-R nebo WiFi regulátor teploty s dotykovým displejem Schlüter-DITRA-HEATE- R-WIFI. Díky speciální nosné střiži umožňuje separační rohož rychlejší ohřátí. V případě potřeby lze separovanou plochu zvětšit dalšími rohožemi Schlüter-DITRA-DUO.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS WiFi

Všechny sady obsahují:

 • separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA dle tabulky
 • topný kabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK dle tabulky (pokládka okolo každého 2. výlisku ≙ 200 W/m²)
 • 1 regulátor teploty s dotykovým displejem Schlüter-DITRA-HEAT-E-R nebo WiFi regulátor teploty s dotykovým displejem
 • 2 instalační krabice
 • 1 chránička (3 m)

Schlüter-DITRA-HEAT-E-S

Schlüter-DITRA-HEAT-E-S jsou kompletní sady pro elektrické vytápění nebo temperování podlah a obkladů stěn. Obsahují separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT-MA, topné kabely Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK a regulátor teploty s dotykovým displejem Schlüter-DITRA-HEAT-E-R nebo regulátor teploty s dotykovým displejem, připojením WiFi a volitelným ovládáním hlasem Schlüter-DITRA-HEAT-E-R6. V případě potřeby lze separovanou plochu zvětšit dalšími rohožemi Schlüter-DITRA-HEAT.

Všechny sady obsahují:

 • Separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT-MA dle tabulky
 • Topný kabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK dle tabulky (pokládka okolo každého 3. výlisku ≙ 136 W/m² / pokládka okolo každého 2. výlisku ≙ 200 W/m²)
 • 1 regulátor teploty s dotykovým displejem Schlüter-DITRA-HEAT-E-R nebo DITRA-HEAT-E-R6 s dotykovým displejem, WiFi připojením a volitelným ovládáním hlasem
 • 2 instalační krabice
 • 1 chránička (3 m)

Schlüter-DITRA-HEAT-E-S

* přípustné na podlaze a na stěnách ** přípustné pouze na stěnách


Schlüter-DITRA-HEAT-E-WS

Schlüter-DITRA-HEAT-E-WS jsou kompletní sady pro elektrické vytápění nebo temperování obkladů stěn. Obsahují separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT-MA, topné kabely Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK a regulátor teploty s dotykovým displejem Schlüter-DITRA-HEAT-E-R nebo regulátor teploty s dotykovým displejem, připojením WiFi a volitelným ovládáním hlasem Schlüter-DITRA-HEAT-E-R6. V případě potřeby lze separovanou plochu zvětšit dalšími rohožemi Schlüter-DITRA-HEAT.

Všechny sady obsahují:

 • Separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT-MA dle tabulky
 • Topný kabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK dle tabulky (pokládka okolo každého 2. výlisku ≙ 200 W/m²)
 • 1 regulátor teploty s dotykovým displejem Schlüter-DITRA-HEAT-E-R nebo DITRA-HEAT-E-R6 s dotykovým displejem, WiFi připojením a volitelným ovládáním hlasem
 • 2 instalační krabice
 • 1 chránička (3 m)

Schlüter-DITRA-HEAT-E-WS


Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S jsou kompletní sady pro elektrické vytápění nebo temperování podlah a obkladů stěn. Obsahují separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 0,98 m), topné kabely Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK a regulátor teploty s dotykovým displejem Schlüter-DITRA-HEAT-E-R nebo regulátor teploty s dotykovým displejem, připojením WiFi a volitelným ovládáním hlasem Schlüter-DITRA-HEAT-E-R6. Díky speciální nosné střiži umožňuje separační rohož kromě snížení kročejového hluku rychlejší ohřátí. V případě potřeby lze separovanou plochu zvětšit dalšími rohožemi Schlüter-DITRA-DUO.

Všechny sady obsahují:

 • Separační rohože Schlüter-DITRA-DUO-MA dle tabulky
 • Topný kabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK dle tabulky (pokládka okolo každého 3. výlisku ≙ 136 W/m² / pokládka okolo každého 2. výlisku ≙ 200 W/m²)
 • 1 regulátor teploty s dotykovým displejem Schlüter-DITRA-HEAT-E-R nebo DITRA-HEAT-E-R6 s dotykovým displejem, WiFi připojením a volitelným ovládáním hlasem
 • 2 instalační krabice
 • 1 chránička (3 m)

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S


Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-WS jsou kompletní sady pro elektrické vytápění nebo temperování obkladů stěn. Obsahují separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 0,98 m), topné kabely Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK a regulátor teploty s dotykovým displejem Schlüter-DITRA-HEAT-E-R nebo regulátor teploty s dotykovým displejem, připojením WiFi a volitelným ovládáním hlasem Schlüter-DITRA-HEAT-E-R6. Díky speciální nosné střiži umožňuje separační rohož rychlejší ohřátí. V případě potřeby lze separovanou plochu zvětšit dalšími rohožemi Schlüter-DITRA-DUO.

Všechny sady obsahují:

 • Separační rohože Schlüter-DITRA-DUO-MA dle tabulky
 • Topný kabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK dle tabulky (pokládka okolo každého 2. výlisku ≙ 200 W/m²)
 • 1 regulátor teploty s dotykovým displejem Schlüter-DITRA-HEAT-E-R nebo DITRA-HEAT-E-R6 s dotykovým displejem, WiFi připojením a volitelným ovládáním hlasem
 • 2 instalační krabice
 • 1 chránička (3 m)

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-WS


Schlüter®-DITRA-HEAT

Podklady pro Schlüter-DITRA-HEAT

U podkladů, na které se má Schlüter-DITRA- HEAT pokládat, je nutno prověřit jejich rovnost, nosnost, čistotu a snášenlivost jednotlivých materiálů. Z povrchu se musí odstranit všechny částečky zhoršující přilnavost. Vyrovnání nerovností nebo vyrovnání výšky a spádu je nutné provést před položením Schlüter-DITRA- HEAT. Pro zajištění efektivního ohřívání podlahy především při pokládce v kontaktu s půdou resp. nad nevytápěnými prostorami je nutné nainstalovat tepelnou izolaci.

Pro rychlejší náběh vytápění doporučujeme použít na nevytápěné potěry Schlüter-DITRA- HEAT-DUO s vlastností termické separace nebo jako izolační vrstvu Schlüter-KERDI- BOARD (viz technický list 12.1).

 • Beton:

Beton podléhá dlouhodobé změně tvaru způsobené smršťováním. U betonu a předpjatého betonu mohou průhybem vznikat dodatečná pnutí. Použitím Schlüter-DITRA- HEAT se neutralizuje pnutí vznikající mezi betonem a dlažbou. Pokládku dlažby lze proto provádět bezprostředně po dosažení dostatečné pevnosti betonu.

 • Cementové potěry:

Cementové potěry musí být podle platných pravidel hotovy alespoň 28 dní před položením dlažby a musí vykazovat vlhkost nižší než 2 CM-%. Zejména plovoucí potěry a topné potěry však inklinují i později k deformaci a tvoření trhlin, např. zatížením nebo vlivem rozdílu teplot. Při použití Schlüter- -DITRA-HEAT lze dlažbu položit na čerstvé cementové potěry, jakmile jsou pochozí. Pokud se trhliny a deformace potěru vyskytnou později, DITRA-HEAT je neutralizuje a nejsou přenášeny do obkladu.

 • Anhydritové potěry:

Anhydritový (síranovápenatý) potěr smí při pokládce dlažby podle platných pravidel vykazovat max. 0,5 CM-% zbytkové vlhkosti. Při použití Schlüter-DITRA- HEAT lze položit dlažbu i při zbytkové vlhkosti menší než 2 CM-%. Pokud je to nutné, musí se povrch potěru ošetřit v souladu s odborným návodem a pokyny výrobce (zbrousit, základový penetrační nátěr). Schlüter-DITRA- HEAT lze lepit hydraulicky schnoucími lepidly nebo jinými tenkovrstvými lepidly, které jsou vhodné k podkladu. Schlüter-DITRA- HEAT chrání potěr před pronikáním vlhkosti z povrchu. Anhydritové potěry jsou citlivé na působení vlhkosti, potěr je tedy nutné chránit před dalším provlhnutím např. zpětnou vlhkostí.

 • Potěry s podlahovým vytápěním:

Schlüter-DITRA- HEAT lze v souladu s výše uvedenými pokyny (cement, anhydrit) použít i na topné potěry. Při použití Schlüter-DITRA- HEAT může být konstrukce dlažby zahřívána již 7 dní po jejím zhotovení. Teplotu lze zvyšovat denně o max. 5 °C, začíná se s 25 °C na přívodu a zvyšuje se až na užívanou teplotu max. 40 °C.

Upozornění pro instalaci DITRA-HEAT na stěně:
Pro lepší označení temperované oblasti stěny (aby se neúmyslně nevrtalo do topného kabelu) doporučujeme tuto oblast opticky zvýraznit pomocí profilů Schlüter- (např. RONDEC, QUADEC nebo DESIGNLINE) – detaily viz výše. U vytápěných ploch stěn ≥ 3 m je nutné provést spáry na stěnách resp. napojovací spáry kvůli teplotně podmíněným změnám délky trvale pružné.

Upozornění: 
Instalací Schlüter-DITRA- HEAT nad topnými potěry vzniká možnost individuálního částečného vytápění nezávisle na centrálním topení. Lze je tak kompletně vypnout během tzv. přechodného období. Se Schlüter-DITRA- HEAT lze také pokrývat i špičkovou zátěž. Kvůli termické separaci Schlüter-DITRA-HEAT- DUO se se tato nedoporučuje na topné poteřy.

 • Umělohmotné krytiny a povlaky:

Povrchy musí být zásadně nosné a způsobilé pro lepení nebo předem ošetřeny tak, aby na ně přilnulo vhodné lepidlo, ve kterém se ukotví rubová nosná tkanina Schlüter-DITRA- HEAT. Vhodnost lepidla pro podklad a Schlüter-DITRA- HEAT je nutné předem prověřit.

 • Dřevotřískové a lisované desky:

Tyto materiály podléhají změnám tvaru zejména vlivem vlhkosti (i silně kolísavé vlhkosti vzduchu). Měly by být proto používány dřevotřískové nebo lisované desky, které jsou impregnované proti nasákavosti. Desky je v zásadě možno používat jako podklad na stěně i na podlaze v interiéru. Tloušťku desek je nutné zvolit tak, aby byly ve spojení s vhodnou nosnou konstrukcí dostatečně tvarově stálé. Přišroubují se v přiměřeně malých roztečích. Spoje na pero a drážku se musí slepit. U přilehlých stavebních dílů je nutno dodržet cca 10 mm obvodové spáry. Schlüter-DITRA- HEAT neutralizuje pnutí mezi podkladem a dlažbou a navíc zabraňuje pronikání vlhkosti.

 • Prkenné podlahy:

V případě dostatečně nosných, sešroubovaných podlahových prken se spojem na pero a drážku je přímá pokládka keramických obkladů a dlažeb v zásadě možná. Před pokládkou Schlüter-DITRA- HEAT by měl dřevěný podklad vykazovat rovnoměrnou vlhkost. Osvědčuje se dodatečná vrstva z dřevotřískových nebo lisovaných desek. Nerovné podlahy se musí nejdříve vyrovnat vhodnými vyrovnávacími hmotami.

 • Zdivo / smíšené podklady:

Zdiva z cihel, vápenopískových cihel, cihel na bázi cementu, plynobetonu nebo podobně jsou zásadně vhodná jako podklad pro Schlüter-DITRA-HEAT. Nejprve je nutno vyrovnat nerovnosti. Především při sanacích, přestavbách a přístavbách jsou podklady většinou z různých materiálů (smíšené zdivo), které mají na styku ploch sklon k tvoření trhlin z důvodu jejich rozdílných deformací. Pomocí Schlüter-DITRA-HEAT se vznikající pnutí a trhliny nepřenáší do obkladu.

 • Sádrová omítka / sádrovec:

Sádrové podklady by měly být po prověření suché podle uznávaných pravidel a zásad, povrch je případně nutno opatřit základovým penetračním nátěrem. Schlüter-DITRA- -HEAT se může lepit hydraulicky schnoucími lepidly nebo jinými lepidly/maltou na obklady a dlažbu, která jsou vhodná k příslušnému podkladu.
 


Schlüter®-DITRA-HEAT

Technické údaje

Topný kabel

 • Jmenovité napětí:
  230 Volt
 • Výkon:
  136 W/m² (rozteč: každý 3. výlisek ≙ 9 cm)
  200 W/m² (rozteč: každý 2. výlisek ≙ 6 cm)
 • Studené přípojné vedení:
  1 x 4,00 m
 • Minimální teplota pro pokládku:
  5 °C
 • Minimální poloměr ohybu:
  6 x dA
 • Tolerance hodnoty odporu:
  -5 % / +10 % při 20 °C
 • Zkoušky dle VDE:
  IEC 60800 Class M1
 • Přechod studený/teplý vodič:
  bezešvý, bez smršťovací techniky
 • Izolace:
  fluorový plast
 • Krytí:
  IPX7

Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka