logo

Schlüter®-DITRA-HEAT

Použití a funkce

Schlüter-DITRA-HEAT je polypropylénový pás se strukturou zkosených výlisků, který je na spodní straně opatřen nosnou střiží. Představuje univerzální podklad pro pro obklady a dlažbu s funkcí separační vrstvy, izolace a vrstvy pro vyrovnání tlaku páry a slouží pro uchycení topných kabelů.

Schlüter-DITRA-HEAT-DUO je na spodní straně opatřen speciální nosnou střiží o tloušťce 2 mm, která kromě ukotvení v lepidle na obklady a dlažbu navíc zajišťuje redukci kročejového hluku a rychlejší náběh vytápění.

Podklad, na který se Schlüter-DITRA-HEAT pokládá, musí být rovný a nosný. Pro přilepení Schlüter-DITRA-HEAT se na podklad nanese ozubenou stěrkou (doporučujeme 6 x 6 mm) lepidlo pro tenkovrstvé lepení, které je vhodné pro konkrétní podklad.

Schlüter-DITRA-HEAT se uloží celou plochou, na které je tkanina do tenké vrstvy lepidla a přitlačením se mechanicky ukotví. Přitom je nutné dodržet otevřenou dobu lepidla. V oblasti podlahy lze bezprostředně po přilepení Schlüter-DITRA-HEAT provést pokládku topných kabelů s minimální roztečí 9 cm (každý 3. výlisek ≙ 136 W m²).

Při zpracování v oblasti stěny se pokládka topných kabelů provádí po dosažení dostatečné soudržnosti. Rozteč při pokládce lze zvolit mezi 6 cm (každý 2. výlisek ≙ 200 W/m²) a 9 cm (každý 3. výlisek ≙ 136 W/m²). V oblasti stěny doporučujeme používat rohože. Dlažba a obklad se odborně pokládají dle platných pravidel do tenkého lože přímo na Schlüter-DITRA-HEAT. Lepidlo se ukotví ve struktuře zkosených výlisků rohože Schlüter-DITRA-HEAT.

Schlüter-DITRA-HEAT/-HEAT-DUO je vodotěsný a odolný proti obvyklému chemickému namáhání, které běžně vzniká ve spojitosti s keramickým obkladem a dlažbou. V oblastech, kde je to nutné, lze pomocí Schlüter-DITRA-HEAT/-HEAT-DUO vytvořit ověřenou kontaktní izolaci.

Testerem kabelů Schlüter-DITRA-HEAT-E-CT lze provádět měření odporu elektrických topných kabelů DITRA-HEAT-E-HK a dálkových čidel přiložených k regulátorům DITRA-HEAT-E. Tester kontroluje odpor topných kabelů během celé instalace. V případě poškození je zpracovatel upozorněn akustickým poplašným signálem. 60 minut po posledním stisknutí tlačítka se tester sám vypne (nemá funkci ukládání hodnot do paměti).

Shrnutí funkcí:

a) Separace

Schlüter-DITRA-HEAT odděluje dlažbu od podkladu a neutralizuje tak pnutí mezi podkladem a dlažbou, které vzniká z jejich rozdílných délkových změn. Zároveň jsou přemosťovány trhliny v podkladu a nepřenáší se do dlažby.

b) Izolace

Schlüter-DITRA-HEAT je vodotěsný polypropylénový pás s relativně vysokým difuzním odporem proti vodní páře. Při odborném zpracování spojů a napojení na stěnu a na vestavěné díly lze pomocí Schlüter-DITRA-HEAT/-HEAT-DUO zhotovit ověřenou izolaci ve spojení s dlažbou nebo obkladem.

Schlüter-DITRA-HEAT/-HEAT-DUO lze použít v souladu s normou pro izolace DIN 18534, která platí v Německu. Třídy namáhání účinky vodou: W0-I až W3-I*.

Schlüter-DITRA-HEAT/-HEAT-DUO dále má stavebně technické osvědčení (abP).

Třída vlhkostního namáhání dle ZDB: 0 až B0 a A.

Schlüter-DITRA-HEAT/-HEAT-DUO má dle ETAG 022 (kontaktní izolace) evropské technické schválení (ETA = European Technical Assessment) a je označen značkou CE.

V oblastech, které mají být provedeny dle shody CE nebo dle abP (Stavebně technické osvědčení) je nutno používat pouze systémově odzkoušená lepidla pro tenkovrstvé lepení. Informace o tenkovrstvých lepidlech a příslušná osvědčení si můžete vyžádat na adrese uvedené v tomto technickém listu. Schlüter-DITRA-HEAT/-HEAT-DUO tak chrání konstrukci podkladu před poškozením způsobeným pronikající vlhkostí a agresivními látkami.

* S osvědčením abP a/nebo v souladu s ETA dle ETAG 022. Více informací k použití a zpracování poskytne v případě potřeby naše oddělení aplikační techniky.

c) Rozložení zatížení (Přenesení zatížení)

Dlaždice na podlaze položené na Schlüter- DITRA-HEAT by měly mít formát minimálně 5 x 5 cm a tloušťku minimálně 5,5 mm. Schlüter-DITRA-HEAT přenáší zatížení působící na dlažbu přes výlisky vyplněné lepidlem pro tenkovrstvé lepení přímo do podkladu. Dlažbu položenou na Schlüter- -DITRA-HEAT je tedy možno odpovídajícím způsobem zatěžovat. V případě většího zatížení (např. v komerčních oblastech) a v případě očekávaného vysokého bodového zatížení (např. koncertní křídlo, vysokozdvižný vozík, regálové systémy) musí dlažba vykazovat dostatečnou tloušťku a odolnost vůči tlaku pro příslušnou oblast použití. Je nutné dodržet pokyny a tloušťku dlažby podle v Německu platného technického listu ZDB „Keramické dlažby, určené pro vysoké zatížení“.

V místech s vysokým zatížením musí dlažba přilnout celou svou plochou k podkladu.

Schlüter-DITRA-HEAT-DUO se speciální nosnou střiží o tloušťce 2 mm na spodní straně lze použít pro provozní zatížení do 3 kN/m². Patří sem privátní prostory a prostory s lehkým komerčním využitím (bytové domy, kancelářské a administrativní budovy, restaurace, hotely, konferenční místnosti a nemocniční pokoje atd). U Schlüter-DITRA-HEAT i u Schlüter-DITRA-HEAT DUO je u keramických dlažeb nutné zabránit úderům tvrdými předměty. Formáty dlaždic by měly být minimálně 5 x 5 cm.

d) Přilnavost

U Schlüter-DITRA-HEAT vzniká ukotvením střiže v tenké vrstvě lepidla na podkladu a mechanickým zakotvením lepidla ve zkosených výliscích spolehlivé spojení mezi podkladem a dlažbou. Schlüter-DITRA-HEAT tak lze použít na stěny a podlahy.

e) Termická separace

Schlüter-DITRA-HEAT-DUO je na spodní straně opatřen speciální nosnou střiží o tloušťce 2 mm, která kromě ukotvení v lepidle na obklady a dlažbu navíc zajišťuje redukci kročejového hluku a rychlejší náběh vytápění.

f) Kročejová izolace

U Schlüter-DITRA-HEAT-DUO bylo v zabudovaném stavu zjištěno zlepšení tlumení kročejového hluku (ΔLW) o 13 dB (dle normy DIN EN ISO 10140).

Skutečné zlepšení u příslušné konstrukce je závislé na konkrétních daných skutečnostech (konstrukční skladbě) a může se od této hodnoty odchylovat. Zjištěné výsledné hodnoty zkoušky proto nelze aplikovat na každou situaci na stavbě.


Váš kontaktní partner:

Schlüter-Systems KG
Servisní kancelář Praha
Politických vězňů 912/ 10

CZ - 110 00 Praha 1

Tel:    + 420 222 192 550
Fax:    +420 222 192 552

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka