logo

Schlüter®-BEKOTEC-EN 2520 /-EN 1520 PF

Použití a funkce

Schlüter-BEKOTEC je spolehlivá technologie pro podlahové konstrukce jako systém funkčně bezpečných plovoucích a topných potěrů bez trhlin s dlažbou z keramiky, přírodního kamene a s jinými podlahovými materiály.

Systém je založen na polystyrénové potěrové desce s výlisky Schlüter-BEKOTEC-EN, která se položí přímo na nosný podklad příp. běžnou tepelnou a / nebo kročejovou izolaci.

Z rozměrů systémové desky Schlüter-BEKOTEC-EN vyplývá minimální tloušťka vrstvy potěru, která činí 32 mm mezi výlisky a 8 mm nad výlisky. Odstupy mezi výlisky jsou uspořádány tak, aby mohlo být do rastru o velikosti 75 mm upnuto topné potrubí s průměrem 16 mm, které je součástí systému pro vytvoření topného potěru.

Protože musí být ohříváno a případně ochlazováno pouze malé množství potěru v porovnání s klasickými systémy, lze nízké teploty podlahového topení snadno regulovat.

Podlahové topení je dobře regulovatelné a lze jej optimálně provozovat s nízkými teplotami na přívodu, protože je nutno ohřívat resp. ochlazovat pouze relativně malou hmotu potěru (při krytí 8 mm cca 57 kg/m² ≙ 28,5 l /m²).

Smršťování vznikající během tvrdnutí potěru se neutralizuje v síti výlisků. Pnutí pocházející z deformací při smršťování tak nemůže působit na celou plochu. Lze tak upustit od dilatačních a dodatečně proříznutých spár v potěru. Po dosažení pochozí tvrdosti cementového potěru lze nalepit separační rohož Schlüter-DITRA (alternativně: Schlüter-DITRA-DRAIN 4 nebo Schlüter-DITRA-HEAT) (síranovápenatý potěr ≤ 2 CM-%). Přímo na ni se do tenké vrstvy lepidla pokládájí keramické dlaždice nebo desky z přírodního kamene. Dilatační spáry v dlažbě se vytvoří pomocí profilů Schlüter-DILEX v potřebných vzdálenostech.

Podlahové krytiny, které nejsou citlivé na vznik trhlin jako např. parkety nebo koberec se pokládají přímo na potěr po dosažení zbytkové vlhkosti specifické pro příslušnou podlahovou krytinu.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 2520 /-EN 1520 PF

Zpracování

1. Schlüter-BEKOTEC-EN se pokládá na dostatečně nosný a rovný podklad. Větší nerovnosti je nutné předem vyrovnat potěrem nebo vhodným zpěvněným zásypem. V závislosti na požadavcích na izolaci proti kročejovému hluku a/nebo tepelnou izolaci se, pokud je to nutné, pokládají na podklad další vhodné izolační vrstvy a příp. se překrývají PE- separační vrstvou. Pokud jsou na nosném podkladu kabely nebo potrubí je nutno nad vyrovnávací vrstvou celoplošně položit izolaci proti kročejovému hluku dle DIN 18560-2.

Při výběru vhodných izolačních materiálů je nutné zohlednit maximální stlačitelnost CP3 (≤ 3 mm). V případě, že nejsou konstrukční výšky pro provedení kročejové izolace z polystyrénu nebo minerálních vláken dostačující, lze použitím Schlüter-BEKOTEC-BTS s tloušťkou pouhých 5 mm dosáhnout výrazného zlepšení kročejové neprůzvučnosti.

2. Styk podlahy s navazujícími stěnami nebo stavebními díly se řeší obvodovou páskou Schlüter-BEKOTEC-BRS 810 tloušťky 8mm. Integrovaná fóliová patka na obvodové pásce musí ležet mezi podkladem (resp. na nejvrchnější izolační vrstvě) a deskou s výlisky. Pro lité potěry se použije obvodová páska Schlüter-BEKOTEC-BRS 808KF s lepící patkou.

Obvodovou pásku na stěnu připevníme rubovým lepícím proužkem. Položením potěrové desky s výlisky na samolepící pěnovou patku se zabrání zatékání potěru.

3. Desky s výlisky Schlüter-BEKOTEC-EN se na okrajích musí přesně nařezat. Díky speciální obvodové desce Schlüter-BEKOTEC-ENR 1520P (viz str.4) je řezání zjednodušeno a šetří materiál. Desky BEKOTEC jsou pro vzájemné spojení opatřeny perem a drážkou, s čepovým spojem navíc.

4. Pro vytvoření podlahového topení Schlüter-BEKOTEC-THERM lze mezi výlisky upevnit topné potrubí s průměrem 16 mm, které je součástí systému. Vzdálenosti mezi potrubím je nutno zvolit dle požadovaného topného výkonu na základě výkonových diagramů systému Schlüter-BEKOTEC.

5. V průběhu pokládky potěru se na desky s výlisky pokládá čerstvý cementový potěr jakosti CT-C25-F4, max. F5, nebo síranovápenatý potěr CA-C25-F4, max. F5 s minimálním krytím potěru 8 mm. Pro vyrovnání výšky lze tloušťku vrstvy lokálně zvýšit na maximálně 25 mm. Lze rovněž používat vhodné lité potěry CAF / CTF s příslušnou specifikací. Je nutné používat příslušné schválené systémy. Upozornění: Jiné vlastnosti potěru je pro jednotlivé objekty nutné vyjasnit předem s našimi technickými pracovníky prodejního oddělení.

Pokud má být mezi dvěma místnostmi zabráněno přenosu kročejového hluku, je nutné potěr v této oblasti rozdělit dilatačním profilem Schlüter-DILEX-DFP.

6. Bezprostředně po dosažení počáteční pevnosti, která umožňuje přecházení po cementovém potěru, lze nalepit separační rohož Schlüter-DITRA (alternativně: Schlüter-DITRA-DRAIN 4 nebo Schlüter-DITRA-HEAT) při dodržení pokynů pro zpracování uvedených v technickém listě výrobku 6.1 (alternativně: 6.2 nebo 6.4). Na síranovápenaté potěry lze pokládat separační rohož, jakmile je dosaženo zbytkové vlhkosti ≤ 2 CM-%.

7. Bezprostředně na vrchní stranu separační rohože lze do tenké vrstvy lepidla pokládat dlaždice z keramiky nebo desky z přírodního nebo umělého kamene. Dlažbu nad separační rohoží je třeba dle platných pravidel a předpisů rozdělit dilatačními spárami na jednotlivá pole.

8. Jako pružnou obvodovou spáru v místě přechodu podlaha / stěna je třeba osadit koutový dilatační profil Schlüter-DILEX-EK popř. -RF (viz technický list výrobku 4.14). Případný přesah obvodové pásky Schlüter-BEKOTEC-BRS musí být předem odříznut.

9. Při použití keramické klima podlahy Schlüter-BEKOTEC-THERM jako podlahového topení lze hotovou podlahovou konstrukci zahřívat již po 7 dnech. Začíná se na teplotě 25 °C, dále se teplota na přívodu topné vody zvyšuje denně o maximálně 5 °C až do dosažení požadované užitné teploty.

10. Podlahové materiály, u kterých není nebezpečí prasklin (např. parkety, koberec nebo umělohmotné krytiny), se pokládají přímo na potěr BEKOTEC bez použití separační rohože. Výšku potěru je přitom třeba přizpůsobit příslušné tloušťce materiálu. Kromě platných předpisů pro pokládku podlahových krytin je nutno dbát na přípustnou zbytkovou vlhkost potěru pro zvolenou krytinu.

Poznámka: Kromě dodržení příslušných platných pokynů pro zpracování je nutné dbát i na povolenou zbytkovou vlhkost potěru pro zvolený obkladový materiál. Podrobné pokyny pro zpracování nekeramických krytin získáte v technickém manuálu Schlüter-BEKOTEC-THERM nebo u technických pracovníků prodejního oddělení.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 2520 /-EN 1520 PF

Materiál

Schlüter-BEKOTEC- EN 2520P je deska zhotovena z polystyrénu EPS 033 DEO (PS 30) a je vhodná zejména pro použití běžným způsobem nanášeného cementového potěru třídy pevnosti CT-C25- F4 (ZE 20) nebo síranovápenatého potěru CA-C25- F4 (AE 20). Schlüter-BEKOTEC- EN 1520PF je vyrobena z polystyrénu EPS 033 DEO (PS 25) a na vrchní straně je potažena fólií. Je vhodná zejména pro lité potěry.

Technické údaje

 1. Velikost výlisků: průměr 65 mm Rozteč pro topné potrubí: 75 mm Systémové topné trubky: ø 16 mm Výlisky jsou po obvodu tvarovány tak,aby mezi nimi topné potrubí spolehlivě drželo i bez upínacích svorek.
 2. Spoje: Desky s výlisky se mezi sebou spojují na pero a drážku s čepem navíc. BEKOTEC desky je možno pokládat i krátkou čelní stranou k podélným stranám. Tím se dá minimalizovat prořez při pokládání.
 3. Velikost desky (užitná plocha): 75,5 x 106 cm = 0,80 m². Výška desky: 44 mm
 4. Balení: 20 ks/karton = 16 m². Velikost kartonu je ca. 120 x 80 x 60 cm. Rohy kartonu jsou zesíleny lepenkou

Schlüter®-BEKOTEC-EN 2520 /-EN 1520 PF

Údržba a péče

Schlüter-BEKOTEC-EN, -ENR, -BRS a -BTS nepodléhají stárnutí a nevyžadují žádnou zvláštní péči nebo údržbu. Před a během zabudování potěru je nutno polystyrénové desky s výlisky chránit vhodným opatřením před mechanickým poškozením, např. položením pochozích prken.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 2520 /-EN 1520 PF

Výrobky


Schlüter®-BEKOTEC-EN/P

Typ Schlüter-BEKOTEC-EN/P je vyroben z polystyrénu (EPS 033 DEO) bez fólie a je vhodný např. pro běžný cementový potěr.

Schlüter®-BEKOTEC-EN/P

Poznámka:
EN/P = potěrová deska bez fólie, vhodná např. pro běžné cementové potěry.
1 deska (0,8 m2) = nejmenší dodací jednotka


Schlüter®-BEKOTEC-EN/PF

Typ Schlüter-BEKOTEC-EN/PF je vyroben z polystyrénu (EPS 033 DEO) s oranžovou fólií a je proto vhodný zejména pro lité potěry (např. síranovápenatý potěr).

Schlüter®-BEKOTEC-EN/PF

Poznámka:
EN/PF = potěrová deska potažená fólií, vhodná pro lité potěry, např. síranovápenaté potěry.
1 deska (0,8 m2) = nejmenší dodací jednotka


Schlüter®-BEKOTEC-ENR

Schlüter-BEKOTEC-ENR je obvodová deska z polystyrénu PS 20 (EPS 040 DEO), sloužící pro optimalizaci prořezu systémové desky s výlisky Schlüter-BEKOTEC EN/P a EN/PF, pro uložení do zbytkových ploch nebo malých meziprostorů u stěn a přilehajících stavebních částí.

Schlüter®-BEKOTEC-ENR


Schlüter®-BEKOTEC-BTS

Schlüter-BEKOTEC-BTS je 5 mm tl. izolace proti kročejovému hluku z polyetylénové pěny s uzavřenými póry, která je určena pro pokládku pod systémové potěrové desky s výlisky Schlüter-BEKOTEC-EN/P a -EN/PF. Použitím Schlüter-BEKOTEC-BTS se docílí značného zlepšení kročejového útlumu. Lze ji použít, pokud není k dispozici potřebná výška pro zabudování dostatečně silné izolace proti kročejovému hluku z polystyrénu nebo minerálních vláken. Max. dopravní zatížení je nutné omezit na 2 kN/m2.

Schlüter®-BEKOTEC-BTS

Poznámka:
1 role (50 m²) = dodací jednotka


Schlüter®-BEKOTEC-BRS

Schlüter-BEKOTEC-BRS je obvodová páska z polyetylénové pěny s uzavřenými póry, s integrovanou fóliovou patkou. Obvodová páska se uloží k přilehlým stěnám nebo pevným částem stavby a fóliová patka pod systémovou desku Schlüter-BEKOTEC nebo PE-krycí fólii. Je vhodná např. pro běžné cementové potěry.
Obvodová páska Schlüter-BEKOTEC-BRSK je navíc opatřena zadní lepící stranou pro připevnění na zeď.

Schlüter®-BEKOTEC-BRS

Poznámka:
1 role (50 m) = dodací jednotka


Schlüter®-BEKOTEC-BRS

Schlüter-BEKOTEC-BRS je obvodová páska z polyetylénové pěny s uzavřenými póry, s integrovanou foliovou patkou. Obvodová páska se uloží k přilehlým stěnám nebo pevným částem stavby a foliová patka pod systémovou desku Schlüter-BEKOTEC nebo PE-krycí fólii. Je vhodná např. pro běžné cementové potěry. Obvodová páska Schlüter-BEKOTEC-BRSK je navíc opatřena zadní lepící stranou pro připevnění na zeď.

Schlüter®-BEKOTEC-BRS

Poznámka: vhodná pro použití se Schlüter- BEKOTEC-EN/P.

Schlüter®-BEKOTEC-BRSK

Obvodová páska pro běžný potěr

Schlüter®-BEKOTEC-BRSK

Poznámka: vhodná pro použití se Schlüter- BEKOTEC-EN/P.

Schlüter-BEKOTEC-BRS/KF

Schlüter-BEKOTEC-BRS/KF je obvodová páska z polyetylénové pěny s uzavřenými póry, lepící patkou a rubovým lepícím pásem pro připevnění na stěnu. Uložením systémové desky s výlisky Schlüter-BEKOTEC na lepící patku vznikne spojení, zabraňující zatékání vody při zhotovování tekutých potěrů.

Schlüter-BEKOTEC-BRS/KF

Poznámka:
1 role (25 m) = dodací jednotka


Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF

Schlüter-BEKOTEC-BRS/KSF je obvodová páska z polyetylénové pěny s uzavřenými póry, s lepící patkou opatřenou lepícími páskami na horní i dolní straně. Nalepením na podklad a předepnutím lepící patky je obvodová páska tlačena ke zdi. Položením potěrové desky Schlüter-BEKOTEC na lepící patku vznikne spojení zabráňující zatékání tekutého potěru.

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF

Poznámka:
1 role (25 m) = dodací jednotka
Pro potěrové desky s výlisky EN 23F a EN 18 FTS se používá obvodová páska BRS 808 KSF.


Schlüter-BEKOTEC-BRS/KSF

Poznámka:
1 role (25 m) = dodací jednotka
U potěrových desek s výlisky EN 12 FK se používá obvodová páska BRS 505 KSF.   


Schlüter-DILEX-DFP je dilatační profil s lepící patkou pro osazení v prostoru dveří nebo pro další rozdělení ploch potěru.

Schlüter®-DILEX-DFP


Schlüter®-BEKOTEC-EN 2520 /-EN 1520 PF

Přednosti systému Schlüter-BEKOTEC

 • Poskytnutí záruky:
  Při dodržení montážních předpisů a účelu odpovídajícímu užívání pod- lahové krytiny nabízí Schlüter-Systems sjednání pětileté záruky na použivatelnost a bezporuchovost podlahové konstrukce.
   
 • Krytina bez trhlin:
  Systém Schlüter-BEKOTEC je navržen tak, aby se vlastní pnutí v potěru v síti výlisků modulárně neutralizovalo. Konstrukční výztuž se v potěru nepoužívá.
   
 • Konstrukce s minimální deformací:
  V hotové konstrukci dlažby, zhotovené podle systému Schlüter-BEKOTEC, nevzniká žádné vlastní pnutí, proto je deformace plochy prakticky vyloučena. To platí i při namáhání střídáním teploty, např. u potěrů s podlahovým topením.
   
 • Bezesparý potěr:
  V potěru nejsou žádné dilatační spáry, které by bylo nutno v dlažbě respektovat, protože potěr v systému Schlüter-BEKOTEC rovnoměrně vyrovnává vlastní pnutí.
   
 • Dilatační spáry v rastru spár dlažby nebo desek:
  V systému Schlüter-BEKOTEC lze rozmístění dilatačních spár přizpůsobovat během pokládání dlažby zvolenému rastru spár, protože se do dlažby nemusí přebírat dilatační spáry z potěru. Je nutno dbát pouze na všeobecná pravidla pro stanovení dilatačních polí.
   
 • Krátká doba provádění:
  Potěr zhotovený v systému Schlüter-BEKOTEC lze při použití separační rohože obkládat dlaždicemi z keramiky, přírodního nebo umělého kamene bezprostředně po dosažení pevnosti umožňující chůzi po potěru. Při instalaci podlahového topení lze začít s vytápěním již 7 dní po dokončení dlažby.
   
 • Nízká konstrukční výška:
  Provedením systému Schlüter-BEKOTEC se ušetří až 37 mm konstrukční výšky oproti potěru podle DIN 18 560-2.
 • Nízká spotřeba materiálu:
  Při krytí potěru 8 mm je zapotřebí pouze cca 57 kg/m² ≙ 28,5 l /m² hmoty potěru. Výhoda, která se projeví ve statickém výpočtu.
   
 • Prokázaná použitelnost:
  Nezávadná funkčnost a použitelnost systému Schlüter-BEKOTEC – zejména bezpečné přenášení provozního zatížení - byla doložena zkušební zprávou akreditovaného zkušebního ústavu.
   
 • Prokázaná použitelnost:
  Nezávadná funkčnost a použitelnost systému Schlüter-BEKOTEC – zejména bezpečné přenášení provozního zatížení - byla doložena zkušební zprávou akreditovaného zkušebního ústavu.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 2520 /-EN 1520 PF

Video

Zde naleznete všechna videa, která jsou k dispozici, k výrobku a jeho oblastem použití.


Schlüter-BEKOTEC-THERM: Pokládka podlahového topení
Schlüter-BEKOTEC-THERM: Pokládka podlahového topení
Rekord: 240 m² podlahového topení za 3,5 dne!
Schlüter®-BEKOTEC-EN 2520 /-EN 1520 PF

Doplňující výrobky systému

Obvodová deska

Obvodová deska Schlüter-BEKOTEC- ENR 1520P se používá na okrajích a ve výklencích pro zjednodušení zářezů a minimalizaci prořezů. Je vyrobena z materiálu EPS 040 DEO a pro napojení je vybavena spojem na pero a drážku s čepem. Desky lze pokládat jak v podélném tak příčném směru.

 • Balení: 20 ks/karton rozměry: 30,5 x 45,5 cm tloušt`ka: 20 mm

Obvodová páska pro běžné potěry

Schlüter-BEKOTEC- BRS 810 je obvodová páska z polyetylénové pěny s uzavřenými póry, s integrovanou fóliovou patkou. Obvodová páska se osadí na přílehlých stěnách nebo pevně zabudovaných dílech, fóliová patka musí přitom ležet pod BEKOTEC deskou mezi podkladem (resp. na nejvrchnější izolační vrstvě) a deskou s výlisky.

 • Role: 50 m
 • výška: 10 cm
 • tloušt`ka: 8 mm

Páska Schlüter-BEKOTEC-BRSK 810 je stejná s výše uvedenou obvodovou páskou, pouze je na zadní straně opatřena lepicím proužkem pro upevnění na zeď.

 • Role: 50 m
 • výška: 10 cm
 • tloušt`ka: 8 mm

Obvodová páska pro lité potěry

Schlüter-BEKOTEC-BRS 808KF je obvodová páska s lepící patkou z PE-pěny a rubovým lepícím pruhem pro připevnění na stěnu. Položením BEKOTEC desky s výlisky na PE-lepící patku vznikne spojení, které zabraňuje zatékání litého potěru.

 • Role: 25 m
 • Výška: 8 cm
 • Tloušt`ka: 8 mm

Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF je obvodová páska z polyetylénové pěny s uzavřenými póry s lepicí opěrnou patkou, která je na vrchní a spodní straně opatřena lepicím páskem pro uchycení. Nalepením na podklad a předepnutím opěrné patky se obvodová páska přitlačí na stěnu. Položením potěrové desky s výlisky BEKOTEC na lepicí patku vznikne spoj, který přichytí desku na podklad a zabrání také zatékání směsi při zpracovávání litého potěru.

 • Role: 25 m
 • Výška: 8 cm
 • Tloušťka: 8 mm

Izolace proti kročejovému hluku

Schlüter-BEKOTEC-BTS je 5 mm silná izolace proti kročejovému hluku z polyetylénové pěny s uzavřenými póry, která se pokládá pod Schlüter-BEKOTEC-EN. Použitím Schlüter-BEKOTEC-BTS je dosaženo zřetelného zlepšení kročejového útlumu. Lze ji používat tam, kde potřebná výška pro zabudování dostatečně silné izolace proti kročejovému hluku z polystyrénu nebo z minerálních vláken je nedostačující.

 • Role: 50 m
 • šířka: 1,0 m
 • tloušt`ka: 5 mm

Profil do dilatačních spár

Schlüter-DILEX-DFP je profil do dilatačních spár osazovaný ve dveřním otvoru, bránící vytvoření zvukového mostu. Oboustranná povrchová úprava a samolepící páska umožňují jeho rovné položení.

 • Délka: 1 m       výška: 60/80/100 mm   tloušt`ka: 10 mm
 • Délka: 2,50 m  výška: 100 mm             tloušt`ka: 10 mm

Schlüter®-BEKOTEC-EN 2520 /-EN 1520 PF

Download


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka


image
Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Vše potřebné o keramické klima podlaze na: