logo

Schlüter®-BEKOTEC-EN 2520 /-EN 1520 PF

Použití a funkce

Schlüter-BEKOTEC je spolehlivá technologie pro beztrhlinové a funkčně spolehlivé plovoucí potěry a  potěry s  podlahovým topením, s  keramickými obklady, přírodním kamenem nebo jinými obkladovými materiály. 

Systém je založen na polystyrenové potěrové desce s výlisky Schlüter-BEKOTEC-EN, která se pokládá přímo na nosný podklad nebo na běžnou tepelnou a/nebo zvukovou izolaci. Z rozměrů nopkové desky Schlüter-BEKOTEC-EN vyplývá minimální tloušťka vrstvy potěru 32 mm mezi výlisky a 8 mm nad nimi. Odstupy mezi výlisky jsou uspořádány tak, aby mohlo být do rastru 75 mm upnuto systémové topné potrubí o průměru 16 mm pro vytvoření topného potěru.

Podlahové vytápění lze snadno regulovat a optimálně provozovat při nízkých teplotách na přívodním potrubí, protože je nutné ohřívat nebo ochlazovat pouze poměrně malou hmotu potěru (při krytí 8 mm cca 57 kg/m² ≙ 28,5 l/m²).

Smršťování, ke kterému dochází během vytvrzování potěru, se modulárně odbourá v rastru výlisků. Napětí ze smršťovací deformace tak nemohou působit na celou plochu. Proto není nutné vytvářet jalové a dilatační spáry. Jakmile je cementový potěr pochozí, přilepí se separační rohož Schlüter-DITRA (alternativně Schlüter-DITRA-DRAIN 4 nebo Schlüter-DITRA-HEAT) (síranovápenatý potěr ≤ 2 CM-%). Přímo na ni se pokládá keramická dlažba nebo desky z přírodního kamene do tenké vrstvy lepidla. V dlažbě je nutno v potřebných rozestupech vytvořit dilatační spáry použitím Schlüter-DILEX.

Obkladové materiály, které nejsou náchylné k praskání, jako jsou parkety nebo koberce, se pokládají přímo na potěr po dosažení zbytkové vlhkosti specifické pro materiál.
 


Schlüter®-BEKOTEC-EN 2520 /-EN 1520 PF

Zpracování

 1. Schlüter-BEKOTEC-EN se pokládá na dostatečně únosný a rovný podklad. Větší nerovnosti je třeba předem vyrovnat potěrem nebo vhodným spojovacím násypem. S ohledem na požadavky na zvukovou a/nebo tepelnou izolaci je třeba v případě potřeby položit na podklad další vhodnou izolaci a v případě potřeby ji překrýt separační vrstvou z PE. Pokud jsou na nosném podkladu položeny kabely nebo potrubí, musí být nad vyrovnávací vrstvou po celé ploše umístěna izolace proti kročejovému hluku v souladu s normou DIN 18560-2. Při výběru vhodné izolace je nutné zohlednit maximální stlačitelnost CP3 (≤ 3 mm). Pokud konstrukční výšky nejsou dostatečné pro provedení izolace proti kročejovému hluku z polystyrenu nebo minerálních vláken, lze výrazného zlepšení dosáhnout použitím systému Schlüter-BEKOTEC-BTS o tloušťce pouhých 5 mm.
 2. Okraje krytiny u stěn nebo zařizovacích předmětů je třeba oddělit 8 mm silnou obvodovou páskou Schlüter-BEKO-TEC-BRS 810. Do obvodové pásky integrovaná fóliová patka musí ležet mezi podkladem (popř. na horní izolační vrstvě) a deskou s výlisky. Při použití litých potěrů se používá obvodová páska Schlüter-BEKOTEC-BRS 808KF s lepicí patkou. Obvodová páska se na stěnu nalepí pomocí rubového lepicího pásu. Umístěním potěrové desky s výlisky na samolepicí pěnovou patku se zabrání jejímu ujíždění.
 3. Desky s výlisky BEKOTEC-EN musí být v oblasti okrajů přesně přiříznuty. Hladká vyrovnávací deska Schlüter-BEKOTEC- -ENR 1520P (viz str. 5) zjednodušuje proces řezání a šetří materiál. Desky BEKOTEC jsou pro vzájemné propojení vybaveny perem a drážkou a přídavným čepovým spojením.
 4. Pro provedení podlahového vytápění BEKOTEC-THERM lze topné trubky systému o průměru 16 mm upnout mezi zkosené výlisky. Rozteč potrubí je třeba zvolit podle požadovaného topného výkonu na základě diagramů topných výkonů Schlüter-BEKOTEC.
 5. Při pokládce potěru se do desky s výlisky ukládá čerstvý cementový potěr kvality CT-C25-F4, max. F5 nebo potěr na bázi síranu vápenatého CA-C25-F4, max. F5 s minimálním krytím potěru 8 mm (doporučeno kamenivo 0-4 mm). Pro výškové vyrovnání lze tloušťku vrstvy částečně zvýšit na maximálně 25 mm. Lze rovněž použít vhodné lité potěry CAF/ CTF s odpovídající specifikací. Je přitom nutné vzít v úvahu systémy schválené pro toto použití. Výjimkou je deska s výlisky EN 2520 P, kde se smí používat pouze zavlhlé potěry. Poznámka: Odchylné vlastnosti potěru je nutné předem konzultovat s techniky prodejního oddělení. Má-li být zabráněno přenosu kročejového hluku mezi dvěma prostory, musí být potěr oddělen dilatačním profilem DILEX-DFP.
 6. Bezprostředně po dosažení počáteční pevnosti, která umožňuje chůzi po cementovém potěru, se separační rohož DITRA (alternativně: DITRA-DRAIN 4 nebo DITRA-HEAT) přilepí podle pokynů pro zpracování uvedených v technickém listu výrobku 6.1 (alternativně: 6.2 nebo 6.4). Potěry ze síranu vápenatého jsou se separační rohoží pochozí, jakmile je dosaženo zbytkové vlhkosti ≤ 2 % CM.
 7. Keramickou krytinu a krytinu z přírodního nebo umělého kamene lze poté položit přímo na separační rohož do tenké vrstvy lepidla. Krytina musí být nad separační rohoží rozdělena na části dilatačními spárami v souladu s platnými pravidly. K vytvoření dilatačních spár použijte dilatační profily DILEX-BWB, -BWS, -KS nebo -AKWS (viz informace o výrobku 4.6 - 4.8 a 4.18).
 8. Rohový dilatační profil DILEX-EK nebo -RF (viz informace o výrobku 4.14) musí být instalován jako pružná okrajová spára v oblasti přechodu mezi podlahou a stěnou. Přesah obvodové pásky BEKOTEC-BRS musí být předem odříznut.
 9. Při použití keramické klima podlahy BEKOTEC-THERM jako podlahového vytápění lze hotovou podlahovou konstrukci vyhřát již po 7 dnech. Počínaje 25 °C se přitom teplota na přívodu zvyšuje denně o maximálně 5 °C do dosažení požadované užitné teploty.
 10. Obkladové materiály, které nejsou náchylné k praskání (např. parkety, koberce nebo obklady z umělé hmoty), se pokládají bez separační rohože přímo na BEKOTEC potěr. Při tom je třeba výšku potěru přizpůsobit tloušťce příslušného materiálu. Poznámka: Kromě dodržení příslušných platných pokynů pro zpracování je nutné dbát i na povolenou zbytkovou vlhkost potěru pro zvolený obkladový materiál. Podrobné pokyny pro zpracování nekeramických krytin získáte v technickém manuálu Schlüter-BEKOTEC-THERM nebo u technických pracovníků prodejního oddělení.
   

Schlüter®-BEKOTEC-EN 2520 /-EN 1520 PF

Materiál

Schlüter-BEKOTEC-EN 2520P je vyroben z polystyrenu EPS 033 DEO (PS 30) a je vhodný zejména pro použití s konvenčně pokládanými potěry na bázi cementu nebo síranu vápenatého. Schlüter-BEKOTEC-EN 1520PF je vyroben z polystyrenu EPS 033 DEO (PS 25) a je na vrchní straně potažen fólií. Hodí se především pro litý potěr.

Technické údaje:

 1. Velikost výlisků: 65 mm průměr Rastr pro topné trubky: 75 mm Systémové topné trubky: ø 16 mm Výlisky jsou opatřeny zářezem, takže topné trubky jsou bezpečně uchyceny bez svorek.
 2. Spojení: Desky s výlisky jsou vzájemně uchyceny na pero a drážku s přídavným čepem. Desky s výlisky BEKOTEC mohou být pokládány i kratší stranou k delší straně. Díky tomu je možné minimalizovat průřez při pokládce desek.
 3. Velikost desky (užitná plocha): 75,5 x 106 cm = 0,80 m2. Výška desky: 44 mm 
 4. Balení: 20 kusů / karton = 16 m2. Velikost kartonu je cca 120 x 80 x 60 cm. Rohy kartonu jsou vyztuženy.
   

Schlüter®-BEKOTEC-EN 2520 /-EN 1520 PF

Údržba a péče

Schlüter-BEKOTEC-EN, -ENR, -BRS a -BTS jsou odolné proti hnilobě a nevyžadují zvláštní péči nebo údržbu. Před pokládkou potěru a během ní musí být polystyrenová deska s výlisky chráněna před poškozením mechanickými vlivy vhodnými opatřeními, např. položením prken.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 2520 /-EN 1520 PF

Výrobky


Schlüter®-BEKOTEC-EN/P

Typ Schlüter-BEKOTEC-EN/P je vyroben z polystyrénu (EPS 033 DEO) bez fólie a je vhodný např. pro běžný cementový potěr.

Schlüter®-BEKOTEC-EN/P

Poznámka:
EN/P = potěrová deska bez fólie, vhodná např. pro běžné cementové potěry.
1 deska (0,8 m2) = nejmenší dodací jednotka


Schlüter®-BEKOTEC-EN/PF

Typ Schlüter-BEKOTEC-EN/PF je vyroben z polystyrénu (EPS 033 DEO) s oranžovou fólií a je proto vhodný zejména pro lité potěry (např. síranovápenatý potěr).

Schlüter®-BEKOTEC-EN/PF

Poznámka:
EN/PF = potěrová deska potažená fólií, vhodná pro lité potěry, např. síranovápenaté potěry.
1 deska (0,8 m2) = nejmenší dodací jednotka


Schlüter®-BEKOTEC-ENR

Schlüter-BEKOTEC-ENR je obvodová deska z polystyrénu PS 20 (EPS 040 DEO), sloužící pro optimalizaci prořezu systémové desky s výlisky Schlüter-BEKOTEC EN/P a EN/PF, pro uložení do zbytkových ploch nebo malých meziprostorů u stěn a přilehajících stavebních částí.

Schlüter®-BEKOTEC-ENR


Schlüter®-BEKOTEC-BTS

Schlüter-BEKOTEC-BTS je 5 mm tl. izolace proti kročejovému hluku z polyetylénové pěny s uzavřenými póry, která je určena pro pokládku pod systémové potěrové desky s výlisky Schlüter-BEKOTEC-EN/P a -EN/PF. Použitím Schlüter-BEKOTEC-BTS se docílí značného zlepšení kročejového útlumu. Lze ji použít, pokud není k dispozici potřebná výška pro zabudování dostatečně silné izolace proti kročejovému hluku z polystyrénu nebo minerálních vláken. Max. dopravní zatížení je nutné omezit na 2 kN/m2.

Schlüter®-BEKOTEC-BTS

Poznámka:
1 role (50 m²) = dodací jednotka


Schlüter®-BEKOTEC-BRS

Schlüter-BEKOTEC-BRS je obvodová páska z polyetylénové pěny s uzavřenými póry, s integrovanou fóliovou patkou. Obvodová páska se uloží k přilehlým stěnám nebo pevným částem stavby a fóliová patka pod systémovou desku Schlüter-BEKOTEC nebo PE-krycí fólii. Je vhodná např. pro běžné cementové potěry.
Obvodová páska Schlüter-BEKOTEC-BRSK je navíc opatřena zadní lepící stranou pro připevnění na zeď.

Schlüter®-BEKOTEC-BRS

Poznámka:
1 role (50 m) = dodací jednotka


Schlüter®-BEKOTEC-BRS

Schlüter-BEKOTEC-BRS je obvodová páska z polyetylénové pěny s uzavřenými póry, s integrovanou foliovou patkou. Obvodová páska se uloží k přilehlým stěnám nebo pevným částem stavby a foliová patka pod systémovou desku Schlüter-BEKOTEC nebo PE-krycí fólii. Je vhodná např. pro běžné cementové potěry. Obvodová páska Schlüter-BEKOTEC-BRSK je navíc opatřena zadní lepící stranou pro připevnění na zeď.

Schlüter®-BEKOTEC-BRS

Poznámka: vhodná pro použití se Schlüter- BEKOTEC-EN/P.

Schlüter®-BEKOTEC-BRSK

Obvodová páska pro běžný potěr

Schlüter®-BEKOTEC-BRSK

Poznámka: vhodná pro použití se Schlüter- BEKOTEC-EN/P.

Schlüter-BEKOTEC-BRS/KF

Schlüter-BEKOTEC-BRS/KF je obvodová páska z polyetylénové pěny s uzavřenými póry, lepící patkou a rubovým lepícím pásem pro připevnění na stěnu. Uložením systémové desky s výlisky Schlüter-BEKOTEC na lepící patku vznikne spojení, zabraňující zatékání vody při zhotovování tekutých potěrů.

Schlüter-BEKOTEC-BRS/KF

Poznámka:
1 role (25 m) = dodací jednotka


Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF

Schlüter-BEKOTEC-BRS/KSF je obvodová páska z polyetylénové pěny s uzavřenými póry, s lepící patkou opatřenou lepícími páskami na horní i dolní straně. Nalepením na podklad a předepnutím lepící patky je obvodová páska tlačena ke zdi. Položením potěrové desky Schlüter-BEKOTEC na lepící patku vznikne spojení zabráňující zatékání tekutého potěru.

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF

Poznámka:
1 role (25 m) = dodací jednotka
Pro potěrové desky s výlisky EN 23F a EN 18 FTS se používá obvodová páska BRS 808 KSF.


Schlüter-BEKOTEC-BRS/KSF

Poznámka:
1 role (25 m) = dodací jednotka
U potěrových desek s výlisky EN 12 FK se používá obvodová páska BRS 505 KSF.   


Schlüter-DILEX-DFP je dilatační profil s lepící patkou pro osazení v prostoru dveří nebo pro další rozdělení ploch potěru.

Schlüter®-DILEX-DFP


Schlüter®-BEKOTEC-EN 2520 /-EN 1520 PF

Přednosti systému Schlüter-BEKOTEC

 • Prohlášení o záruce:

Při dodržení montážních pokynů a používání krytiny v souladu s jejím určením poskytuje společnost Schlüter-Systems pětiletou záruku na funkčnost a bezporuchovost konstrukce krytiny.

 • Krytina bez trhlin:

Systém BEKOTEC je navržen tak, že pnutí v potěru jsou modulárně odbourávána v rastru výlisků. Odpadá vkládání konstrukční výztuže.

 • Konstrukce bez vyboulení:

Konstrukce dlažby vyrobená podle systému BEKOTEC je v provozním stavu bez vnitřních pnutí, takže je prakticky vyloučen výskyt vyboulení povrchu. To platí zejména pro namáhání při změnách teploty, např. u vyhřívaných potěrů.

 • Potěr bez dilatačních spár:

Dilatační spáry v potěru odpadají, protože potěr v systému BEKOTEC rovnoměrně odbourává vzniklá pnutí rovnoměrně v celé ploše.

 • Dilatační spáry v rastru spár dlažbových nebo deskových obkladů:

V systému BEKOTEC lze v průběhu pokládky dlažby nebo desek přizpůsobit umístění dilatačních spár zvolenému rastru spár dlažby, protože není nutné přenášet dělící spáry z potěru do podlahové krytiny. Je třeba dodržet pouze obecná pravidla pro dimenzování polí krytiny.

 • Krátká doba montáže:

Na potěr vyrobený podle systému BEKOTEC je možné ihned po dokončení s pomocí separační rohože položit keramickou dlažbu, přírodní nebo umělý kámen. Při instalaci podlahového vytápění je možné topit již 7 dní po dokončení podlahové krytiny.

 • nNízká konstrukční výška: 

Při použití systému BEKOTEC se ušetří až 37 mm stavební výšky ve srovnání s vyhřívaným potěrem podle DIN 18 560-2.

 • nNižší spotřeba materiálu:

Při 8 mm krycí vrstvě potěru je spotřeba pouze cca 57 kg/m² ≙ 28,5 l /m² hmoty potěru. Výhoda, která se projeví ve výpočtu statiky.

 • Rychle reagující podlahové topení: 

Konstrukce krytiny provedená podle systému BEKOTEC v kombinaci s podlahovým vytápěním reaguje ve srovnání s běžnými vyhřívanými potěry rychleji na změny teplot, protože je nutné ohřívat nebo ochlazovat podstatně nižší hmotu. Podlahové vytápění lze proto provozovat v nízkoteplotním režimu a šetřit tak energii.
 


Schlüter®-BEKOTEC-EN 2520 /-EN 1520 PF

Video

Zde naleznete všechna videa, která jsou k dispozici, k výrobku a jeho oblastem použití.


Schlüter-BEKOTEC-THERM: Pokládka podlahového topení
Schlüter-BEKOTEC-THERM: Pokládka podlahového topení
Rekord: 240 m² podlahového topení za 3,5 dne!
Schlüter®-BEKOTEC-EN 2520 /-EN 1520 PF

Doplňující výrobky systému

Vyrovnávací deska:
Vyrovnávací deska Schlüter-BEKOTEC-ENR 1520P se používá v oblasti okrajů a nik pro zjednodušení řezání a minimalizaci prořezu. Je vyrobena z materiálu EPS 040 DEO a pro napojení má pero a drážku s čepem. Desky mohou být pokládány v podélném i v příčném směru.

 • Jednotka balení: 20 kusů/karton
 • Rozměry: 30,5 x 45,5 cm
 • Tloušťka: 20 mm

Obvodová páska pro běžný potěr:
Schlüter-BEKOTEC-BRS 810 je obvodová páska z polyetylénové pěny s uzavřenými póry, s integrovanou fóliovou patkou. Obvodová páska se umisťuje ke stěnám nebo pevným stavebním dílům, fóliová patka musí ležet pod deskou BEKOTEC mezi podkladem (nebo na horní izolační vrstvě) a deskou s výlisky. 

 • Role: 50 m, Výška: 10 cm, Tloušťka: 8 mm

Schlüter-BEKOTEC-BRSK 810 je totožný s výše uvedenou obvodovou páskou, ale na zadní 
straně je opatřen lepicím pásem pro upevnění na stěnu.

 • Role: 50 m, Výška: 10 cm, Tloušťka: 8 mm

Obvodová páska pro lité potěry:
Schlüter-BEKOTEC-BRS 808KF je obvodová páska z polyetylénové pěny s lepící patkou a rubovým lepícím pásem pro umístění na stěnu. Položením systémové desky s výlisky BEKOTEC na lepící patku vznikne spoj zabraňující zatékání směsi při zpracování litého potěru.

 • Role: 25 m, Výška: 8 cm, Tloušťka: 8 mm

Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF je obvodová páska z polyetylénové pěny s uzavřenými 
póry, s lepící patkou opatřenou lepícími páskami na horní i dolní straně. Nalepením na podklad 
a předepnutím lepící patky je obvodová páska tlačena na zeď. Položením systémové desky 
s výlisky BEKOTEC na lepící patku vznikne spoj, který drží desku na podkladu a zabraňuje 
zatékání směsi při zpracování litého potěru.

 • Role: 25 m, Výška: 8 cm, Tloušťka: 8 mm

Izolace proti kročejovému hluku:
Schlüter-BEKOTEC-BTS je 5 mm tlustá izolace proti kročejovému hluku z polyetylénové pěny s uzavřenými póry, která je určena pro pokládku pod systémové potěrové desky s výlisky Schlüter-BEKOTEC-EN. Použitím BEKOTEC-BTS se docílí značného zlepšení kročejového útlumu. Lze ji použít, pokud není k dispozici potřebná výška pro zabudování dostatečně tlusté izolace proti kročejovému hluku z polystyrénu nebo minerálních vláken.
Role: 50 m, Výška: 1,0 m, Tloušťka: 5 mm

Profil pro dilatační spáry:
Schlüter-DILEX-DFP je dilatační profil pro osazení v prostoru dveří pro zabránění vzniku zvukových mostů. Oboustranná vrstva a samolepicí pás umožňují přímou pokládku. 

 • Délka: 1,00 m, Výška: 60 / 80 / 100 mm, Tloušťka: 10 mm
 • Délka: 2,50 m, Výška: 100 mm, Tloušťka: 10 mm.
   

Schlüter®-BEKOTEC-EN 2520 /-EN 1520 PF

Download


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka


image
Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Vše potřebné o keramické klima podlaze na: