logo

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F

Použití a funkce

Schlüter-BEKOTEC je spolehlivá technologie pro podlahové konstrukce jako systém funkčně bezpečných plovoucích a topných potěrů bez trhlin s dlažbou z keramiky, přírodního kamene a s jinými podlahovými materiály.

Systém je založen na fóliové potěrové desce s výlisky Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F, která se pokládá přímo na nosný podklad nebo na běžně dostupné desky tepelné a / nebo kročejové izolace. Z rozměrů desky s výlisky Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F vyplývá minimální tloušťka vrstvy 31 mm mezi a 8 mm nad výlisky. Odstupy mezi výlisky umožňují upnout systémové topné potrubí o průměru 14 mm, v rozteči od 75 mm a tím vytvoření topného potěru.

Podlahové topení je dobře regulovatelné a lze je optimálně provozovat s nízkými teplotami na přívodu, protože je nutno ohřívat resp. ochlazovat pouze relativně malou hmotu potěru (při krytí 8 mm cca 57 kg/m2 ≙ 28,5 l /m²).

Smršťování vznikající během tvrdnutí potěru se neutralizuje v síti výlisků. Pnutí pocházející z deformací při smršťování tak nemůže působit na celou plochu. Proto lze upustit od dilatačních a dodatečně proříznutých spár v potěru. Po dosažení pochozí tvrdosti cementového potěru lze nalepit separační rohož Schlüter-DITRA (alternativně: Schlüter-DITRA-DRAIN 4 nebo Schlüter-DITRA-HEAT) (síranovápenatý potěr ≤ 2 CM-%). Přímo na ni se do tenké vrstvy pokládájí keramické dlaždice nebo desky z přírodního kamene. Dilatační spáry v dlažbě se vytvoří pomocí profilů Schlüter-DILEX v potřebných vzdálenostech.

Podlahové krytiny, které nejsou citlivé na vznik trhlin jako např. parkety nebo koberec se pokládají přímo na potěr po dosažení zbytkové vlhkosti specifické pro příslušnou podlahovou krytinu.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F

Zpracování

 1. Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F se pokládá na dostatečně nosný a rovný podklad. Větší nerovnosti je nutné předem vyrovnat potěrem nebo vhodným zpevněným zásypem. V závislosti na požadavcích na izolaci proti kročejovému hluku a/nebo tepelnou izolaci se, pokud je to nutné, pokládají na podklad další vhodné izolační vrstvy.
  Pokud jsou na nosném podkladu uloženy kabely nebo trubky, je nutno nad vyrovnávací vrstvou celoplošně položit kročejovou izolaci podle DIN 18560-2. Při výběru vhodných izolačních materiálů je třeba zohlednit maximální stlačitelnost CP3 (≤ 3 mm). Pokud nejsou konstrukční výšky pro provedení kročejové izolace z polystyrénu nebo minerálních vláken dostatečné, lze dosáhnout značného snížení kročejového hluku použitím Schlüter-BEKOTEC-BTS o tloušťce pouhých 5 mm.
 2. Styk podlahy s navazujícími stěnami nebo stavebními díly se řeší obvodovou páskou Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF o tloušťce 8 mm. Integrovaná lepicí patka na obvodové pásce má na horní a dolní straně připevňovací lepicí proužek. Po nalepení na podklad resp. na nejvrchnější izolační vrstvu a předepnutí opěrné patky se obvodová páska přitlačí na zeď. Položením a přitlačením potěrové desky s výlisky Schlüter-BEKOTEC na lepící patku vznikne spoj, který přichytí desku k podkladu a zabrání také vniknutí vlhkosti při použití litého potěru.
 3. Desky s výlisky Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F je nutno na okrajích přiříznout na míru. Desky BEKOTEC se spojují překrytím jedné řady do sebe navzájem zapadajícíh výlisků.Ve dveřích a u rozdělovače lze pro zjednodušení vedení trubek použít hladkou vyrovnávací desku Schlüter-BEKOTEC-ENFG, která se pokládá pod desky s výlisky a připevňuje se oboustrannými lepicími páskami. Pomocí samolepicí upínací lišty pro topné trubky Schlüter-BEKOTECZRKL lze v těchto místech umožnit i přesné vedení trubek. Případně je třeba desky k podkladu připevnit. To může být vhodné, pokud vratné napětí v trubkách je relativně vysoké (např. u malých místností s malými poloměry pokládaných trubek). Připevnění lze provést oboustranně lepicí páskou Schlüter-BEKOTEC-BTZDK66.
 4. Pro vytvoření podlahového topení Schlüter-BEKOTEC-THERM lze mezi výlisky upevnit systémové topné trubky o průměru 14 mm. Rozteč potrubí lze zvolit dle požadovaného topného výkonu na základě výkonových diagramů systému Schlüter-BEKOTEC.
 5. V průběhu pokládky potěru se na desky s výlisky pokládá čerstvý cementový potěr jakosti CT-C25-F4, max. F5, nebo síranovápenatý potěr CA-C25-F4, max. F5 s minimálním krytím potěru 8 mm. Pro vyrovnání výšky lze tloušťku vrstvy lokálně zvýšit na max. 25 mm. Lze používat i vhodné lité potěry CAF / CTF s příslušnou specifikací. Je nutné používat příslušné schválené systémy. Upozornění: Jiné vlastnosti potěru je pro jednotlivé objekty nutné vyjasnit předem s našimi technickými pracovníky prodejního oddělení. Pokud má být mezi dvěma místnostmi zabráněno přenosu kročejového hluku, je třeba zde potěr rozdělit dilatačním profilem Schlüter-DILEX- DFP.
 6. Bezprostředně po dosažení počáteční pevnosti, která umožňuje přecházení po cementovém potěru, lze nalepit separační rohož Schlüter-DITRA (alternativně: Schlüter-DITRA-DRAIN 4 nebo Schlüter-DITRA-HEAT) při dodržení pokynů pro zpracování uvedených v technickém listě výrobku 6.1 (alternativně: 6.2 nebo 6.4). Na síranovápenaté potěry lze pokládat separační rohož, jakmile je dosaženo zbytkové vlhkosti ≤ 2 CM-%.
 7. Bezprostředně na vrchní stranu separační rohože lze do tenké vrstvy lepidla pokládat dlaždice z keramiky nebo přírodního kamene. Dlažbu nad separační rohoží je třeba dle platných pravidel a předpisů rozdělit dilatačními spárami na jednotlivá pole.
 8. Jako pružnou obvodovou spáru v přechodu podlaha/stěna je třeba osadit koutový dilatační profil Schlüter-DILEX-EK popř. -RF (viz technický list výrobku 4.14). Případný přesah obvodové pásky Schlüter-BEKOTEC-BRS musí být předem odříznut.
 9. Při použití Keramické klima podlahy Schlüter-BEKOTEC-THERM jako podlahového topení lze hotovou podlahovou konstrukci zahřívat již po 7 dnech. Začíná se na teplotě 25 °C, dále se teplota na přívodu topné vody zvyšuje denně o maximálně 5 °C až do dosažení požadované užitné teploty.
 10. Podlahové materiály, u kterých není nebezpečí prasklin (např. parkety, koberec nebo umělohmotné krytiny), se pokládají přímo na potěr BEKOTEC bez použití separační rohože.
  Výšku potěru je přitom třeba přizpůsobit příslušné tloušťce materiálu. Kromě platných předpisů pro pokládku podlahových materiálů je nutno dbát na přípustnou zbytkovou vlhkost potěru pro zvolenou krytinu.

 


Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F

Materiál

Produkt Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F je vyroben z tlakově stabilní hlubokotažné polystyrénové fólie a je vhodný především pro použití běžným způsobem pokládaného cementového nebo síranovápenatého potěru a pro litý potěr.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F

Upozornění

Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F, -ENFG, -BRS a -BTS nepodléhají hnití a nevyžadují zvláštní údržbu nebo péči. Před a během pokládky potěru je nutno desku s výlisky chránit vhodným opatřením před mechanickým poškozením např. položením pochozích prken.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F


Schlüter-BEKOTEC-EN23F


Schlüter-BEKOTEC-ENFG


Schlüter®-BEKOTEC-EN 2520 /-EN 1520 PF

Přednosti systému Schlüter-BEKOTEC

 • Příslib záruky:
  Při dodržení montážních předpisů pro pokládku a odpovídajícím užívání podlahové krytiny nabízí Schlüter-Systems sjednání pětileté záruky na použivatelnost a bezporuchovost podlahové konstrukce.
 • Krytina bez trhlin:
  Systém Schlüter-BEKOTEC je navržen tak, aby se vlastní pnutí v potěru modulárně neutralizovalo v síti výlisků. Konstrukční výztuž se v potěru nepoužívá.
 • Konstrukce s minimální deformací:
  V hotové konstrukci dlažby, zhotovené podle systému Schlüter-BEKOTEC nevzniká žádné vlastní pnutí, proto je prakticky vyloučena deformace plochy vyboulením. To platí především i pro namáhání způsobené střídáním teplot např. u potěrů s podlahovým vytápěním.
 • Potěr beze spár:
  V potěru nejsou žádné dilatační spáry, které by bylo nutno v dlažbě dodržet, protože potěr v systému Schlüter-BEKOTEC rovnoměrně vyrovnává vlastní pnutí celé ploše.
 • Dilatační spáry v rastru spár dlažby příp. desek:
  V systému Schlüter-BEKOTEC lze rozmístění dilatačních spár v dlažbě přizpůsobovat zvolenému rastru spár v průběhu pokládky, protože se do dlažby nepřebírají dilatační spáry z potěru. Je nutno dbát pouze na všeobecná pravidla pro stanovení velikostí dilatačních polí.
 • Krátká doba provádění:
  Na potěr zhotovený v systému Schlüter-BEKOTEC lze při použití separační rohože pokládat dlaždice z keramiky, přírodního nebo umělého kamene bezprostředně po dosažení pevnosti umožňující chůzi po potěru. Při instalaci podlahového topení lze začít s vytápěním již 7 dní po dokončení dlažby.
 • Nízká konstrukční výška:
  Provedením systému Schlüter-BEKOTEC se ušetří až 37 mm konstrukční výšky oproti potěru podle DIN 18 560-2.
 • Nízká spotřeba materiálu:
  Při krytí potěru 8 mm je zapotřebí pouze cca 57 kg/m2 ≙ 28,5 l /m² hmoty potěru. Výhoda, která se projeví ve statickém výpočtu.
 • Rychle reagující podlahové topení:
  Konstrukce podlahové krytiny, zhotovená v systému Schlüter-BEKOTEC ve spojení s podlahovým topením reaguje v porovnání s tradičními topnými potěry rychleji na teplotní změny, protože se vytápí popř. ochlazuje mnohem méně hmoty. Podlahové vytápění tak lze provozovat v úsporném režimu i v nízkoteplotním provozu.

 


Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F

Technické údaje

 1. Velikost výlisků:
  malé výlisky cca 20 mm
  velké výlisky cca 50 mm
  Rozteč topných trubek: od 75 mm
  Systémové topné trubky: ø 14 mm
  Výlisky jsou tvarovány tak, aby mezi nimi upnuté topné trubky spolehlivě držely i bez upínacích svorek.
 2. Spoje:
  Desky s výlisky se spojují překrytím jedné řady do sebe navzájem zapadajícíh výlisků.
 3. Užitná plocha: 1,2 x 0,9 m = 1,08 m²
  Výška desky: 23 mm
 4. Obal: 10 ks/karton = 10,8 m²
  Velikost kartonu je cca 1355 x 1020 x 195 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F

Doplňující výrobky systému

Vyrovnávací deska
Vyrovnávací deska Schlüter-BEKOTEC-ENFG se používá ve dveřích a u rozdělovače topných okruhů pro zjednodušení napojení a minimalizaci prořezu potěrové desky.
Je z hladké polystyrénové fólie a upevňuje se pod desky s výlisky pomocí přiložené oboustranně lepicí pásky.
Rozměry: 1275 x 975 mm
Tloušťka: 1,2 mm

Upínací lišta pro trubky
Schlüter-BEKOTEC-ZRKL je upínací lišta pro trubky zajišťující jejich spolehlivé vedení např. v oblasti napojení.
Lišty jsou samolepicí, umožňující trvalé připevnění.
Délka: 20 cm, uchycení trubek: 4 ks

Oboustranně lepící páska
Schlüter-BEKOTEC-BTZDK66 je oboustranně lepicí páska pro připevnění desky s výlisky na vyrovnávací desku a pokud je to nutné i k podkladu.
Role: 66 m, výška: 30 mm, tloušťka: 1 mm

Obvodová páska
Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF je obvodová páska z polyetylénové pěny s uzavřenými póry s lepicí opěrnou patkou, která je na vrchní a spodní straně opatřena lepicím páskem pro uchycení. Nalepením na podklad a předepnutím opěrné patky se obvodová páska přitlačí na stěnu. Položením potěrové desky s výlisky Schlüter-BEKOTEC na lepící patku vznikne spoj, který přichytí desku na podklad a zabrání také zatékání směsi při zpracování litého poěru. 
Role: 25 m, výška: 8 cm, tloušťka: 8 mm

Izolace proti kročejovému hluku
Schlüter-BEKOTEC-BTS je kročejová izolace z polyetylénové pěny s uzavřenými póry o tloušťce 5 mm, určená pro pokládku pod Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F. Použitím Schlüter- -BEKOTEC-BTS dochází ke zřetelnému snížení kročejového hluku. Lze ji použít tam, kde je nedostatečná výška pro zabudování dostatečně silné vrstvy izolace proti kročejovému hluku z polystyrénu nebo z minerálních vláken.
Role: 50 m, šířka: 1,0 m, tloušťka: 5 mm

Profil do dilatačních spár
Schlüter-DILEX-DFP je dilatační profil osazovaný ve dveřích , bránící vytvoření zvukových mostů. Oboustranná povrchová úprava a samolepicí páska umožňují jeho rovné položení.
Délka: 1,00 m, výška: 60 / 80 / 100 mm, tloušťka: 10 mm
Délka: 2,50 m, výška: 100 mm, tloušťka: 10 mm


Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka


image
Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Vše potřebné o keramické klima podlaze na: