logo

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F

Použití a funkce

Schlüter-BEKOTEC je spolehlivá technologie pro beztrhlinové a funkčně spolehlivé plovoucí potěry a  potěry s  podlahovým topením, s  keramickými obklady, přírodním kamenem nebo jinými obkladovými materiály. 

Tento systém je založen na potěrové fóliové desce s výlisky Schlüter-BEKOTEC- -EN 23 F, která se pokládá přímo na nosný podklad nebo na běžnou tepelnou a/nebo zvukovou izolaci. Z rozměrů desky s výlisky Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F vyplývá minimální tloušťka vrstvy potěru 31  mm mezi výlisky a 8  mm nad nimi. Odstupy mezi výlisky jsou uspořádány tak, aby mohlo být do rastru 75 mm upnuto systémové topné potrubí o průměru 14  mm pro vytvoření topného potěru.

Podlahové vytápění lze snadno regulovat a optimálně provozovat při nízkých teplotách na přívodním potrubí, protože je nutné ohřívat nebo ochlazovat pouze poměrně malou hmotu potěru (při krytí 8 mm cca 57 kg/m² ≙ 28,5 l/m²).

Smršťování, ke kterému dochází během vytvrzování potěru, se modulárně odbourá v rastru výlisků. Napětí ze smršťovací deformace tak nemohou působit na celou plochu. Proto není nutné vytvářet jalové a dilatační spáry. Jakmile je cementový potěr pochozí, přilepí se separační rohož Schlüter-DITRA (alternativně Schlüter-DITRA-DRAIN 4 nebo Schlüter-DITRA-HEAT) (síranovápenatý potěr ≤ 2 CM-%). Přímo na ni se pokládá keramická dlažba nebo desky z přírodního kamene do tenké vrstvy lepidla. V dlažbě je nutno v potřebných rozestupech vytvořit dilatační spáry použitím Schlüter-DILEX.

Obkladové materiály, které nejsou náchylné k praskání, jako jsou parkety nebo koberce, se pokládají přímo na potěr po dosažení zbytkové vlhkosti specifické pro materiál.
 


Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F

Zpracování

 1. Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F se pokládá na dostatečně únosný a rovný podklad. Větší nerovnosti je třeba předem vyrovnat potěrem nebo vhodným spojovacím násypem. S ohledem na požadavky na zvukovou a/nebo tepelnou izolaci je třeba v případě potřeby položit na podklad další vhodnou izolaci. Pokud jsou na nosném podkladu položeny kabely nebo potrubí, musí být nad vyrovnávací vrstvou po celé ploše umístěna izolace proti kročejovému hluku v souladu s normou DIN 18560- 2. Při výběru vhodné izolace je nutné zohlednit maximální stlačitelnost CP3 (≤ 3 mm). Pokud konstrukční výšky nejsou dostatečné pro provedení izolace proti kročejovému hluku z polystyrenu nebo minerálních vláken, lze výrazného zlepšení dosáhnout použitím systému Schlüter-BEKOTEC-BTS o tloušťce pouhých 5 mm.
 2. Okraje krytiny u stěn nebo zařizovacích předmětů je třeba oddělit 8 mm silnou obvodovou páskou Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF. Do obvodové pásky integrovaná lepicí patka má na horní i dolní straně lepicí pás pro uchycení. Nalepením na podklad nebo vrchní izolační vrstvu a předepnutím lepící patky je obvodová páska tlačena na zeď. Položením systémové desky s výlisky BEKOTEC na lepící patku vznikne spoj, který drží desku na podkladu a zabraňuje zatékání směsi při zpracování litého potěru.
 3. Desky s výlisky BEKOTEC-EN 23 F musí být v oblasti okrajů přesně přiříznuty. Desky BEKOTEC se spojují tak, že se do sebe zasunou s překrytím jedné řady výlisků. V oblasti dveří a rozvodů lze pro zjednodušení vedení potrubí použít hladkou vyrovnávací desku Schlüter-BEKOTEC-ENFG, která se položí pod desky s výlisky a upevní se oboustrannými lepicími páskami. Samolepicí upínací lišta Schlüter-BEKOTEC-ZRKL umožňuje přesné vedení potrubí v této oblasti. Může být nutné připevnit desky k podkladu. To může být nutné, pokud jsou vratné síly potrubí relativně velké (např. v malých místnostech s malými poloměry potrubí). Upevnění lze provést pomocí oboustranné lepicí pásky Schlüter-BEKOTEC-BTZDK66.
 4. Pro provedení podlahového vytápění BEKOTEC-THERM lze topné trubky systému o průměru 14 mm upnout mezi zkosené výlisky. Rozteč potrubí je třeba zvolit podle požadovaného topného výkonu na základě diagramů topných výkonů Schlüter-BEKOTEC.
 5. Při pokládce potěru se do desky s výlisky ukládá čerstvý cementový potěr kvality CT-C25-F4, max. F5 nebo potěr na bázi síranu vápenatého CA-C25-F4, max. F5 s minimálním krytím potěru 8 mm (doporučeno kamenivo 0-4 mm). Pro výškové vyrovnání lze tloušťku vrstvy částečně zvýšit maximálně na 25 mm. Lze rovněž použít vhodné lité potěry CAF/CTF s odpovídající specifikací. Je přitom nutné vzít v úvahu systémy schválené pro toto použití. Poznámka: Odchylné vlastnosti potěru je nutné předem konzultovat s techniky prodejního oddělení. Má-li být zabráněno přenosu kročejového hluku mezi dvěma prostory, musí být potěr oddělen dilatačním profilem Schlüter- -DILEX-DFP.
 6. Bezprostředně po dosažení počáteční pevnosti, která umožňuje chůzi po cementovém potěru, se separační rohož Schlüter-DITRA (alternativně: Schlüter-DITRA-DRAIN 4 nebo Schlüter-DITRA-HEAT) přilepí podle pokynů pro zpracování uvedených v technickém listu výrobku 6.1 (alternativně: 6.2 nebo 6.4). Na potěry ze síranu vápenatého se separační rohoží lze nalepit dlažbu, jakmile je dosaženo zbytkové vlhkosti ≤ 2 % CM.
 7. Keramickou krytinu nebo krytinu z přírodního kamene lze poté položit přímo na separační rohož do tenké vrstvy lepidla. Krytina musí být nad separační rohoží rozdělena na pole dilatačními spárami v souladu s platnými pravidly. K vytvoření dilatačních spár použijte dilatační profily Schlüter-DILEX-BWB, -BWS, -KS nebo -AKWS (viz informace o výrobku 4.6 - 4.8 a 4.18).
 8. Rohový dilatační profil Schlüter-DILEX- -EK nebo -RF (viz informace o výrobku 4.14) musí být instalován jako pružná okrajová spára v oblasti přechodu mezi podlahou a stěnou. Přesah obvodové pásky Schlüter-BEKOTEC-BRS musí být předem odříznut.
 9. Při použití keramické klima podlahy Schlüter-BEKOTEC-THERM jako podlahového vytápění lze hotovou podlahovou konstrukci vyhřát již po 7 dnech. Počínaje 25 °C se přitom teplota na přívodu zvyšuje denně o maximálně 5 °C do dosažení požadované užitné teploty.
 10. Obkladové materiály, které nejsou náchylné k praskání (např. parkety, koberce nebo obklady z umělé hmoty), se pokládají bez separační rohože přímo na potěr BEKOTEC. Při tom je třeba výšku potěru přizpůsobit tloušťce příslušného materiálu. 

Poznámka: Kromě dodržení příslušných platných pokynů pro zpracování je nutné dbát i na povolenou zbytkovou vlhkost potěru pro zvolený obkladový materiál. Podrobné pokyny pro zpracování nekeramických krytin získáte v technickém manuálu Schlüter-BEKOTEC-THERM nebo u technických pracovníků prodejního oddělení.
 

 


Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F

Materiál

Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F je vyroben z hlubokotažné polystyrénové fólie a je vhodný zejména pro použití s konvenčně pokládanými potěry na bázi cementu nebo síranu vápenatého a pro litý potěr.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F

Upozornění

Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F, -ENFG, -BRS a -BTS jsou odolné proti hnilobě a nevyžadují zvláštní péči nebo údržbu. Před pokládkou potěru a během ní musí být deska s výlisky chráněna před poškozením mechanickými vlivy vhodnými opatřeními, např. položením prken.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F


Schlüter-BEKOTEC-EN23F

Upozornění:
Systém BEKOTEC-EN-F lze pokládat s tepelnou nebo kročejovou izolací. Možná provedení naleznete v naší technické příručce.
Obvodová páska:
Pro potěrové desky s výlisky EN 23 F se používá obvodová páska BRS 808 KSF.


Vyrovnávací deska Schlüter-BEKOTEC-ENFG se používá před rozdělovači topných okruhů pro zjednodušení montáže topného potrubí ve skříni rozdělovače. Polystyrénová deska se k desce s výlisky připevňuje přiloženou oboustranně lepicí páskou (6 m).

Schlüter-BEKOTEC-ENFG

Sada obsahuje:
1 vyrovnávací deska
6 m oboustranně lepicí páska


Schlüter®-BEKOTEC-EN 2520 /-EN 1520 PF

Přednosti systému Schlüter-BEKOTEC

 • Prohlášení o záruce:

Při dodržení montážních pokynů a používání krytiny v souladu s jejím určením poskytuje společnost Schlüter-Systems pětiletou záruku na funkčnost a bezporuchovost konstrukce krytiny.

 • Krytina bez trhlin:

Systém BEKOTEC je navržen tak, že pnutí v potěru jsou modulárně odbourávána v rastru výlisků. Odpadá vkládání konstrukční výztuže.

 • Konstrukce bez vyboulení:

Konstrukce dlažby vyrobená podle systému BEKOTEC je v provozním stavu bez vnitřních pnutí, takže je prakticky vyloučen výskyt vyboulení povrchu. To platí zejména pro namáhání při změnách teploty, např. u vyhřívaných potěrů.

 • Potěr bez dilatačních spár:

Dilatační spáry v potěru odpadají, protože potěr v systému BEKOTEC rovnoměrně odbourává vzniklá pnutí rovnoměrně v celé ploše.

 • Dilatační spáry v rastru spár dlažbových nebo deskových obkladů:

V systému BEKOTEC lze v průběhu pokládky dlažby nebo desek přizpůsobit umístění dilatačních spár zvolenému rastru spár dlažby, protože není nutné přenášet dělící spáry z potěru do podlahové krytiny. Je třeba dodržet pouze obecná pravidla pro dimenzování polí krytiny.

 • Krátká doba montáže:

Na potěr vyrobený podle systému BEKOTEC je možné ihned po dokončení s pomocí separační rohože položit keramickou dlažbu, přírodní nebo umělý kámen. Při instalaci podlahového vytápění je možné topit již 7 dní po dokončení podlahové krytiny.

 • nNízká konstrukční výška: 

Při použití systému BEKOTEC se ušetří až 37 mm stavební výšky ve srovnání s vyhřívaným potěrem podle DIN 18 560-2.

 • nNižší spotřeba materiálu:

Při 8 mm krycí vrstvě potěru je spotřeba pouze cca 57 kg/m² ≙ 28,5 l /m² hmoty potěru. Výhoda, která se projeví ve výpočtu statiky.

 • Rychle reagující podlahové topení: 

Konstrukce krytiny provedená podle systému BEKOTEC v kombinaci s podlahovým vytápěním reaguje ve srovnání s běžnými vyhřívanými potěry rychleji na změny teplot, protože je nutné ohřívat nebo ochlazovat podstatně nižší hmotu. Podlahové vytápění lze proto provozovat v nízkoteplotním režimu a šetřit tak energii.
 


Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F

Technické údaje

 1. Velikost výlisků: cca 20 mm malé výlisky cca 65 mm velké výlisky Rozestup při pokládce: 75 mm Systémové topné trubky: ø 14 mm Výlisky jsou opatřeny zářezem, takže topné trubky jsou bezpečně uchyceny bez svorek.
 2. Spojení: Desky s výlisky se spojují překrytím jedné řady výlisků a vzájemným zaklapnutím.
 3. Užitná plocha: 1,2 x 0,9 m = 1,08 m2 Výška desky: 23 mm
 4. Balení: 10 kusů / karton = 10,8 m2 Velikost kartonu je cca 1355 x 1020 x 195 cm.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F

Doplňující výrobky systému

vyrovnávací deska:
Vyrovnávací deska Schlüter-BEKOTEC-ENFG se používá v oblasti dveří a rozdělovače topných okruhů pro zjednodušení napojení a minimalizaci prořezu potěrové desky. Je vyrobena z hladké polystyrénové fólie a upevňuje se pomocí přiložené oboustranné lepicí pásky. 
Rozměry: 1275 x 975 mm
Tloušťka: 1,2 mm

Upínací lišta:
Schlüter-BEKOTEC-ZRKL je upínací lišta pro bezpečné vedení trubek, např. v oblasti napojení. Lišty jsou samolepící, takže umožňující trvalé připevnění.
Délka: 20 cm, uchycení trubek: 4 kusy

Oboustranně lepící páska:
Schlüter-BEKOTEC-BTZDK66 je oboustranně lepící páska pro připevnění desky s výlisky k vyrovnávací desce a v případě potřeby i k podkladu. 
Role: 66 m, Výška: 30 mm, Tloušťka: 1 mm

Obvodová páska:
Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF je obvodová páska z polyetylénové pěny s uzavřenými póry, s lepící patkou opatřenou lepícími páskami na horní i dolní straně. Nalepením na podklad a předepnutím lepící patky je obvodová páska tlačena na zeď. Položením systémové desky s výlisky BEKOTEC na lepící patku vznikne spoj, který drží desku na podkladu a zabraňuje zatékání směsi při zpracování litého potěru.
Role: 25 m, Výška: 8 cm, Tloušťka: 8 mm

Izolace proti kročejovému hluku:
Schlüter-BEKOTEC-BTS je 5 mm tlustá izolace proti kročejovému hluku z polyetylénové pěny s uzavřenými póry, která je určena pro pokládku pod systémové potěrové desky s výlisky Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F. Použitím BEKOTEC-BTS se docílí značného zlepšení kročejového útlumu. Lze ji použít, pokud není k dispozici potřebná výška pro zabudování dostatečně tlusté izolace proti kročejovému hluku z polystyrénu nebo minerálních vláken.
Role: 50 m, Výška: 1,0 m, Tloušťka: 5 mm

Profil pro dilatační spáry:
Schlüter-DILEX-DFP je dilatační profil pro osazení v prostoru dveří pro zabránění vzniku zvukových mostů. Oboustranná vrstva a samolepicí pás umožňují přímou pokládku.
Délka: 1,00 m, Výška: 60 / 80 / 100 mm, Tloušťka: 10 mm
Délka: 2,50 m, Výška: 100 mm, Tloušťka: 10 mm
 


Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka


image
Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Vše potřebné o keramické klima podlaze na: