logo

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Použití a funkce

Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS je spolehlivá technologie pro beztrhlinové a funkčně spolehlivé plovoucí potěry a potěry s podlahovým topením, s keramickými obklady, přírodním kamenem nebo jinými obkladovými materiály. 

Tento systém je tzv. plovoucí, ale je instalován přímo na nosný, zatížitelný podklad jako je beton, jakož i na stávající potěrové nebo dřevěné stropní konstrukce. Je-li zamýšlena instalace podlahového topení je nutné zkontrolovat vhodnost podkladu (dilatační spáry, okrajové pásky, atd.). Systém je založen na potěrové desce Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS s integrovanou izolací kročejového hluku tloušťky 5  mm, která se pokládá přímo na nosný podklad. U systému bylo zjištěno zlepšení tlumení kročejového hluku dle DIN EN ISO 717-2 o 25 dB Skutečné zlepšení příslušné konstrukce je závislé na konkrétních skutečnostech v daném místě (konstrukční skladbě) a může se od této hodnoty lišit. Proto principelně nelze naměřené hodnoty aplikovat na situaci na stavbě Bezpečně lze tyto hodnoty zjistit pouze měřením přímo na místě se zohledněním příslušné skutečné skladby konstrukce. Z rozměrů desky s výlisky Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS vyplývá minimální tloušťka vrstvy potěru 26 mm mezi výlisky a 8 mm nad nimi. Odstupy mezi výlisky jsou uspořádány tak, aby mohlo být do rastru 50 mm upnuto systémové topné potrubí o průměru 12 mm pro vytvoření topného potěru.

Podlahové vytápění lze snadno regulovat a optimálně provozovat při nízkých teplotách na přívodním potrubí, protože je nutné ohřívat nebo ochlazovat pouze poměrně malou hmotu potěru (při krytí 8 mm cca 52 kg/m² ≙ 26 l/m²).

Smršťování, ke kterému dochází během vytvrzování potěru, se modulárně odbourá v rastru výlisků. Napětí ze smršťovací deformace tak nemohou působit na celou plochu. Proto není nutné vytvářet jalové a dilatační spáry. Jakmile je cementový potěr pochozí, přilepí se separační rohož Schlüter-DITRA (alternativně Schlüter-DITRA-DRAIN 4 nebo Schlüter-DITRA-HEAT) (síranovápenatý potěr ≤ 2 CM-%). Následně se pokládá keramická dlažba nebo desky z přírodního kamene do tenké vrstvy lepidla. V dlažbě je nutno v potřebných rozestupech vytvořit dilatační spáry použitím Schlüter-DILEX.

Obkladové materiály, které nejsou náchylné k praskání, jako jsou parkety nebo koberce, se pokládají přímo na potěr po dosažení zbytkové vlhkosti specifické pro materiál. Další informace naleznete v technické příručce.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Zpracování

 1.  Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS se pokládá na dostatečně únosný a rovný podklad. Nerovnosti musí být před tím vyrovnány. 
 2. Okraje krytiny u stěn nebo zařizovacích předmětů je třeba oddělit 8 mm silnou obvodovou páskou Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF. Do obvodové pásky integrovaná lepicí patka má na horní i dolní straně lepicí pás pro uchycení. Nalepením obvodové pásky na podklad a předepnutím lepící patky je obvodová páska tlačena na zeď. Položením systémové desky s výlisky BEKOTEC na lepící patku vznikne spoj, který drží desku na podkladu a zabraňuje zatékání směsi při zpracování litého potěru.
 3. Aby se zabránilo vzniku zvukových mostů, musí být desky s výlisky BEKOTEC-EN 18 FTS v oblasti okrajů přesně přiříznuty. Spojení se provádí tak, že se desky s výlisky zacvaknou do kuželových spojovacích čepů v oblasti okrajů (viz foto). V oblasti dveří a rozvodů lze pro zjednodušení vedení potrubí použít hladkou vyrovnávací desku Schlüter-BEKOTEC-ENFGTS, která se položí pod desky s výlisky a upevní se oboustrannými lepicími páskami. V případě potřeby zde musí být přesně odstraněna izolace kročejového hluku z desky s výlisky. Samolepicí upínací lišta Schlüter- -BEKOTEC-ZRKL 10/12 umožňuje přesné vedení potrubí v této oblasti. 
 4. Pro provedení podlahového vytápění BEKOTEC-THERM lze topné trubky systému o průměru 12 mm upnout mezi zkosené výlisky. Rozteč potrubí je třeba zvolit podle požadovaného topného výkonu na základě diagramů topných výkonů BEKOTEC.
 5. Při pokládce potěru se do desky s výlisky ukládá čerstvý cementový potěr kvality CT-C25-F4, max. F5 nebo potěr na bázi síranu vápenatého CA-C25-F4, max. F5 s minimálním krytím potěru 8 mm (doporučeno kamenivo 0-4 mm). Pro výškové vyrovnání lze tloušťku vrstvy částečně zvýšit maximálně na 20 mm. Lze rovněž použít vhodné lité potěry CAF/CTF s odpovídající specifikací. Je přitom nutné vzít v úvahu systémy schválené pro toto použití.

  Poznámka: Odchylné vlastnosti potěru je nutné předem konzultovat s techniky prodejního oddělení. Má-li být zabráněno přenosu kročejového hluku mezi dvěma prostory, musí být potěr oddělen dilatačním profilem Schlüter-DILEX-DFP.
   
 6. Bezprostředně po dosažení počáteční pevnosti, která umožňuje chůzi po cementovém potěru, se separační rohož Schlüter-DITRA (alternativně: Schlüter-DITRA-DRAIN 4 nebo Schlüter-DITRA-HEAT) přilepí podle pokynů pro zpracování uvedených v technickém listu výrobku 6.1 (alternativně: 6.2 nebo 6.4). Potěry ze síranu vápenatého jsou se separační rohoží pochozí, jakmile je dosaženo zbytkové vlhkosti ≤ 2 % CM.
 7. Keramickou krytinu nebo krytinu z přírodního kamene lze poté položit přímo na separační rohož do tenké vrstvy lepidla. Krytina musí být nad separační rohoží rozdělena na pole dilatačními spárami v souladu s platnými pravidly. K vytvoření dilatačních spár použijte profily Schlüter-DILEX-BWB, -BWS, -KS nebo -AKWS (viz technický list výrobku 4.6 - 4.8 a 4.18).
 8.  Rohový dilatační profil Schlüter-DILEX- -EK nebo -RF (viz technický list výrobku 4.14) musí být instalován jako pružná okrajová spára v oblasti přechodu mezi podlahou a stěnou. Přesah obvodové pásky BEKOTEC-BRS 808 KSF musí být předem odříznut.
 9. Při použití keramické klima podlahy BEKOTEC-THERM jako podlahového vytápění lze hotovou podlahovou konstrukci vyhřát již po 7 dnech. Počínaje 25 °C se přitom teplota na přívodu zvyšuje denně o maximálně 5 °C do dosažení požadované užitné teploty.
 10. Obkladové materiály, které nejsou náchylné k praskání (např. parkety, koberce nebo obklady z umělé hmoty), se pokládají bez separační rohože přímo na potěr BEKOTEC. Při tom je třeba výšku potěru přizpůsobit tloušťce příslušného materiálu. 

  Poznámka: Kromě dodržení příslušných platných pokynů pro zpracování je nutné dbát i na povolenou zbytkovou vlhkost potěru pro zvolený obkladový materiál. Podrobné pokyny pro zpracování nekeramických krytin získáte v technickém manuálu Schlüter-BEKOTEC-THERM nebo u technických pracovníků prodejního oddělení.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Materiál

Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS s kročejovou izolací o tloušťce 5 mm se vyrábí z tlakově stabilní hlubokotažné polystyrénové fólie. Střiž pro kročejovou izolaci se skládá ze speciální textilní směsi. Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS je vhodný zejména pro použití s konvenčně pokládanými potěry na bázi cementu nebo síranu vápenatého a pro litý potěr.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Upozornění

Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS, -ENFG a -BRS jsou odolné proti hnilobě a nevyžadují zvláštní péči nebo údržbu. Před pokládkou potěru a během ní musí být deska s výlisky chráněna před poškozením mechanickými vlivy vhodnými opatřeními, např. položením prken.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Varianty


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Zlepšení kročejové izolace:
U desky s výlisky EN 18 FTS bylo zjištěno zlepšení tlumení kročejového hluku dle DIN EN ISO 10140-1 až o 25 dB.
Obvodová páska:
Pro potěrové desky s výlisky EN 18 FTS se používá obvodová páska BRS 808 KSF.


Schlüter®-BEKOTEC-ENFGTS

Vyrovnávací deska Schlüter-BEKOTEC-ENFGTS se používá před rozdělovači topných okruhů pro zjednodušení montáže topného potrubí ve skříni rozdělovače. Polystyrénová deska se k desce s výlisky připevňuje přiloženou oboustranně lepicí páskou (6 m). Aby zůstalo topné potrubí bezpečně uložené v systému, je vyrovnávací deska opatřena stejnou kročejovou izolací jako u EN 18 FTS.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGTS

Sada obsahuje:
1 vyrovnávací deska
6 m oboustranně lepicí páska


Schlüter®-BEKOTEC-EN 2520 /-EN 1520 PF

Přednosti systému Schlüter-BEKOTEC

 • Prohlášení o záruce:

Při dodržení montážních pokynů a používání krytiny v souladu s jejím určením poskytuje společnost Schlüter-Systems pětiletou záruku na funkčnost a bezporuchovost konstrukce krytiny.

 • Krytina bez trhlin:

Systém BEKOTEC je navržen tak, že pnutí v potěru jsou modulárně odbourávána v rastru výlisků. Odpadá vkládání konstrukční výztuže.

 • Konstrukce bez vyboulení:

Konstrukce dlažby vyrobená podle systému BEKOTEC je v provozním stavu bez vnitřních pnutí, takže je prakticky vyloučen výskyt vyboulení povrchu. To platí zejména pro namáhání při změnách teploty, např. u vyhřívaných potěrů.

 • Potěr bez dilatačních spár:

Dilatační spáry v potěru odpadají, protože potěr v systému BEKOTEC rovnoměrně odbourává vzniklá pnutí rovnoměrně v celé ploše.

 • Dilatační spáry v rastru spár dlažbových nebo deskových obkladů:

V systému BEKOTEC lze v průběhu pokládky dlažby nebo desek přizpůsobit umístění dilatačních spár zvolenému rastru spár dlažby, protože není nutné přenášet dělící spáry z potěru do podlahové krytiny. Je třeba dodržet pouze obecná pravidla pro dimenzování polí krytiny.

 • Krátká doba montáže:

Na potěr vyrobený podle systému BEKOTEC je možné ihned po dokončení s pomocí separační rohože položit keramickou dlažbu, přírodní nebo umělý kámen. Při instalaci podlahového vytápění je možné topit již 7 dní po dokončení podlahové krytiny.

 • nNízká konstrukční výška: 

Při použití systému BEKOTEC se ušetří až 37 mm stavební výšky ve srovnání s vyhřívaným potěrem podle DIN 18 560-2.

 • nNižší spotřeba materiálu:

Při 8 mm krycí vrstvě potěru je spotřeba pouze cca 57 kg/m² ≙ 28,5 l /m² hmoty potěru. Výhoda, která se projeví ve výpočtu statiky.

 • Rychle reagující podlahové topení: 

Konstrukce krytiny provedená podle systému BEKOTEC v kombinaci s podlahovým vytápěním reaguje ve srovnání s běžnými vyhřívanými potěry rychleji na změny teplot, protože je nutné ohřívat nebo ochlazovat podstatně nižší hmotu. Podlahové vytápění lze proto provozovat v nízkoteplotním režimu a šetřit tak energii.
 


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Technické údaje

 1. Velikost výlisků: cca 40 mm
  Rozteč topných trubek:
  50, 100, 150 mm
  Systémové topné trubky: ø 12 mm
  Výlisky jsou tvarovány tak, aby mezi nimi upnuté topné trubky spolehlivě držely i bez upínacích svorek.
 2. Spoje:
  Desky s výlisky se spojují překrytím jedné řady do sebe navzájem zapadajících výlisků.
 3. Užitná plocha: 1,4 x 0,8 m = 1,12 m2
  Výška desky: 23 mm (včetně kročejové izolace tloušťky 5 mm)
 4. Obal: 10 kusů / karton = 11,2 m2 Velikost kartonu je cca 1500 x 855 x 185 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Vyrovnávací deska

Vyrovnávací deska Schlüter-BEKOTEC-EN FGTS 5 se používá v prostoru dveří a u rozdělovače topných okruhů pro zjednodušení napojení a minimalizaci prořezu . Je z hladké polystyrénové fólie s kročejovou izolací o tloušťce 5 mm a upevňuje se pod desky s výlisky pomocí přiložené oboustranně lepicí pásky. Příp. se v přechodových oblastech dle potřeby kročejová izolace na desce z výlisky přesně odstraní.
Rozměry: 1400 x 800 mm

Upínací lišta pro trubky

Schlüter-BEKOTEC-ZRKL 10/12 je upínací lišta pro trubky zajišťující jejich spolehlivé vedení na vyrovnávací desce. Lišta je samolepicí, takže ji lze přichytit na vyrovnávací desku.
Délka: 80 cm

Oboustranně lepicí páska

Schlüter-BEKOTEC-BTZDK66 je oboustranně lepicí páska pro připevnění desky s výlisky na vyrovnávací desku a pokud je to nutné i na podklad.
Role: 66 m
výška: 30 mm
tloušťka: 1 mm

Obvodová páska

Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF je obvodová páska z polyetylénové pěny s uzavřenými póry s lepicí opěrnou patkou, která je na vrchní a spodní straně opatřena lepicím páskem pro uchycení. Nalepením na podklad a předepnutím opěrné patky se obvodová páska přitlačí na stěnu. Položením potěrové desky s výlisky Schlüter-BEKOTEC na lepící patku vznikne spoj, který přichytí desku na podklad a zabrání také zatékání směsi při zpracování litého potěru.

Role: 25 m
výška: 8 cm
tloušťka: 8 mm

Dilatační profil

Schlüter-DILEX-DFP je dilatační profil pro osazení v prostoru dveří, bránící vytvoření zvukových mostů. Oboustranná povrchová úprava a samolepicí páska umožňují jeho rovné položení.

Délka: 1,00 m, výška: 60 / 80 / 100 mm, tloušťka: 10 mm
Délka: 2,50 m, výška: 100 mm, tloušťka: 10 mm


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka